Απόφαση 2106/15

Απόφαση 2106/2015: Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στην θέση ΑΛΩΝΙ της Τοπικής Ενότητας Γερανίου, του Δήμου Ρεθύμνης, νομού Ρεθύμνου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2106/2015: Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στην θέση ΑΛΩΝΙ της Τοπικής Ενότητας Γερανίου, του Δήμου Ρεθύμνης, νομού Ρεθύμνου, (ΦΕΚ 386/Δ/2015), 18-11-2015.

 

O Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 2853/1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 3044/2002 για την άσκηση αρμοδιοτήτων του Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις υπ' αριθμόν 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ οδηγίες και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 5 αυτού (διαδικασία οριοθέτησης και ρύθμισης θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις)...

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 περί επεκτάσεως των πολεοδομικών σχεδίων κ.λ.π. και του άρθρου 6 του ισχύοντος Κτιριοδομικού Κανονισμού που αφορά την δόμηση κοντά σε ρέματα.

 

5. Την υπ' αριθμόν 3046/304/1989 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Κτιριοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, σχετικά με τη δόμηση κοντά στα ρέματα) όπως ισχύει σήμερα.

 

6. Την υπ' αριθμόν 33/1998 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Αστυνόμευση ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 1622/1986 (περί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοκρατικού Προγραμματισμού) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 1832/1989.

 

8. Το νόμο 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

9. Το άρθρο 22 του προεδρικού διατάγματος 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

10. Την υπ' αριθμόν 231/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης με την οποία εγκρίνεται η οριοθέτηση του παραπάνω ρέματος.

 

11. Τον γενόμενο καθορισμό οριογραμμών τμήματος ρέματος στην περιοχή ΑΛΩΝΙ της Τοπικής Ενότητας Γερανίου, του Δήμου Ρεθύμνης, Νομού Ρεθύμνου, ο οποίος έγινε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3826/2012 έγγραφό της), μετά από τον έλεγχο και την θεώρηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων, της τεχνικής έκθεσης και των συνοδευουσών αυτών υδρολογικών, υδραυλικών και περιβαλλοντικών μελετών που συνέταξε ο Αγγελής Κωνσταντίνος Αγρονόμος Τοπογράφος μηχανικός, για τον καθορισμό των προτεινομένων οριογραμμών και ύστερα από την προαναφερόμενη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης, νομού Ρεθύμνου ..

 

12. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) και ειδικότερα το άρθρο 9 παράγραφος 2 (μεταβατικές διατάξεις).

 

13. Το νόμο 4257/2014 και ειδικότερα το άρθρο 56 αυτού σύμφωνα με το οποίο: Τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναπληρώνει ο αρχαιότερος Γενικός Διευθυντής όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται καθώς επίσης και την πράξη 4/2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015) του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

14. Το νόμο 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) και ειδικότερα το άρθρο 28 του Νόμου αυτού περί Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

15. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΤΕ/2106/2015 έγγραφο του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Αγγελή Κωνσταντίνου για την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων για την εξέταση του θέματος, αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τις οριογραμμές τμήματος ρέματος στην περιοχή ΑΛΩΝΙ της Τοπικής Ενότητας Γερανίου, του Δήμου Ρεθύμνης, Νομού Ρεθύμνου, όπως φαίνονται στα από τον Σεπτέμβριο 2011 τοπογραφικά διαγράμματα που συνέταξε ο Αγγελής Κωνσταντίνος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, που συντάχθηκαν σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη του ιδίου, όπως αυτά ελήφθησαν και θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

 

Οι οριογραμμές αυτές του παραπάνω ρέματος υλοποιούνται από τις πολυγωνικές γραμμές που ορίζουν τα σημεία: 1, 2, ..., 22, 23 για την μια οριογραμμή και τα σημεία 24, 25, ..., 42, 43 για την απέναντι οριογραμμή.

 

Τα παραπάνω σημεία είναι αποτυπωμένα στα προαναφερόμενα τοπογραφικά διαγράμματα και περιέχονται σε αυτά με τις συντεταγμένες τους (σύστημα συντεταγμένων είναι το ΕΓΣΑ 1987).

 

a.2106.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 27-10-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.