Απόφαση 224438/18

Απόφαση 224438/3364/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Φλώρινας στο οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς Αβέρωφ - Καυκάσου Αιμιλιανού - Ελλησπόντου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 224438/3364/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Φλώρινας στο οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς Αβέρωφ - Καυκάσου Αιμιλιανού - Ελλησπόντου, (ΦΕΚ 1/ΑΑΠ/2018), διόρθωση (ΦΕΚ 21/ΑΑΠ/2018), 19-01-2018.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από [ΒΔ] 18-05-1919 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 111/Α/1919) περί έγκρισης διαγράμματος ρυμοτομίας της πόλεως Φλωρίνης.

 

2. Το από [ΠΔ] 03-06-1927 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 113/Α/1927) περί καθορισμού των ελάχιστων ορίων εμβαδού και διαστάσεων οικοπέδων της πόλεως Φλωρίνης.

 

3. Το από 30-03-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 252/Δ/1979) περί καθορισμού συντελεστών δομήσεως και όρων δομήσεως εις την εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Φλωρίνης.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα των άρθρων 3, 9, 11, 70 περί σχεδίων πόλεων, κωμών κ.τ.λ.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154 και 160 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

6. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) περί επέκτασης των Πολεοδομικών σχεδίων, Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

9. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

10. Το νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα το άρθρο 186 παράγραφος II υποπαράγραφος ΣΤ αριθμός 39.

 

11. Το προεδρικό διάταγμα 146/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

12. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 202/07-02-2017 αίτηση της Βλάχου Μαρίας του Γεωργίου και της Αργυρής, με την οποία ζητά την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου.

 

13. Την από 07-02-2017 Τεχνική Έκθεση του μελετητή διπλωματούχο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Καριπίδη Στεφάνου Γεωργίου.

 

14. Την υπ' αριθμόν 252/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, που γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την εν λόγω τροποποίηση.

 

15. Τα αποδεικτικά επίδοσης προς τους ενδιαφερόμενους της παραπάνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.

 

16. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 202/27-09-2017 αποδεικτικό δημοσίευσης της υπ' αριθμ. 252/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε δύο εφημερίδες και το με αριθμό πρωτοκόλλου 1945/25-09-2017 αποδεικτικό ανάρτησης της παραπάνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Φλώρινας.

 

17. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 19007/05-10-2017 βεβαίωση του Δημάρχου Φλώρινας με το οποίο βεβαιώνεται ότι κατά της εν λόγω τροποποίησης, καμία ιδιοκτησία μετά την τροποποίηση δεν γίνεται μη άρτια και καμία οικοδομή που έχει κτιστεί με νόμιμη άδεια δεν ρυμοτομείται.

 

18. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2019/19-10-2017 διαβιβαστικό του Δήμου Φλώρινας με το οποίο βεβαιώνεται ότι κατά της εν λόγω τροποποίησης, καμιά ένσταση δεν έχει υποβληθεί.

 

19. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 182603/2790/04-12-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού -Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

20. Την υπ' αριθμόν 51756/2247/30-10-2015 (ΑΔΑ: 6ΛΜΧΟΡ1Γ-8Ε2, ΦΕΚ 799/ΥΟΔΔ/2015) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με την οποία συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 133966/2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας σύνθεσης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (ΑΔΑ: 6Ι2ΙΟΡ1Γ-8Ξ6) (ΦΕΚ 473/ΥΟΔΔ/2017).

 

21. Την υπ' αριθμόν 18/14-12-2017 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/18-12-2017) θετική γνωμοδότηση (σύμφωνα με την αιτιολογία της εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, που διατυπώθηκε στην Συνεδρίαση με θέμα 1ο στις 14-12-2017.

 

22. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των κανονιστικών αυτών διατάξεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού ή Δημοτικού προϋπολογισμού.

 

Και επειδή:

 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι πρέπει να γίνει η αιτούμενη τροποποίηση, γιατί ύστερα από μελέτη του φακέλου, διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία οι προϋποθέσεις:

 

α) Η τήρηση από το Δήμο Φλώρινας της κατά το νόμο διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, όπως ισχύει σήμερα,

 

β) Η ύπαρξη σοβαρής πολεοδομικής ανάγκης καθώς με τη συγκεκριμένη πρόταση τροποποίησης:

 

Αίρεται η ασυμφωνία που υπάρχει μεταξύ της υφιστάμενης διαμορφούμενης κατάστασης και του Γαλλικού χάρτη έτους 1919, όσον αφορά τον ορισμό των οικοδομικών γραμμών του οικοδομικού τετραγώνου.
Δεν επέρχεται μείωση της συνολικής επιφάνειας των κοινόχρηστων χώρων αλλά αντίθετα οι κοινόχρηστοι χώροι αυξάνονται κατά 367,30 m2 όπως φαίνεται και στο συγκεκριμένο διάγραμμα.
Κανένα άρτιο οικόπεδο δεν καθίσταται μη άρτιο και καμία οικοδομή που έχει κτιστεί με νόμιμη άδεια δεν ρυμοτομείται, όπως προκύπτει από την τεχνική έκθεση και το τοπογραφικό διάγραμμα του μελετητή διπλωματούχο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Καριπίδη Στεφάνου Γεωργίου. Αντίθετα με την τροποποίηση η ρυμοτομία ταυτίζεται με τη υφιστάμενη διαμορφωμένη κατάσταση.
Δεν έρχεται σε αντίθεση με τις κατευθύνσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Φλώρινας.
Διορθώνεται το πλάτος της παραποτάμιας οδού καθώς με την ισχύουσα ρυμοτομία το πλάτος της παραποτάμιας οδού είναι ιδιαίτερα μικρό (μόλις 2.4 m στη δυσμενέστερη θέση) και δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας.
Δεν επέρχεται αύξηση του ισχύοντος συντελεστή δόμησης ούτε αλλαγή χρήσεων γης της περιοχής δυσμενέστερη για το φυσικό δομημένο περιβάλλον.
Δεν έχουμε μείωση κοινόχρηστων χώρων.
Δεν θίγονται λειτουργικά και οικιστικά δεδομένα της περιοχής δεδομένου ότι η περιοχή είναι ήδη διαμορφωμένη στην κατάσταση που προτείνουμε να δημιουργηθεί.

 

γ) Δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού ή δημοτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Φλώρινας στο οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς Αβέρωφ - Καυκάσου - Αιμιλιανού Ελλησπόντου για τον καθορισμό κοινόχρηστου χώρου (παραποτάμια οδός) και συγκεκριμένα για τον προσδιορισμό της οικοδομικής γραμμής/ρυμοτομικής γραμμής επί της οδού Αβέρωφ και επί της οδού Καυκάσου από τα σημεία 1, 8, 4, 7, 6 και 5, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα χωρίς καμία μεταβολή στους λοιπούς όρους δόμησης, για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα σχέδια που τη συνοδεύουν να αναρτηθούν στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 3ος όροφος, για 15 ημέρες μετά τη δημοσίευση του λεκτικού της απόφασης και των συνημμένων σχεδίων που το συνοδεύουν στο ΦΕΚ.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.224438.18

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κοζάνη, 08-01-2018

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.