Απόφαση 2463/18

Απόφαση 2463/61/2018: Τροποποίηση χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Σεισμοπλήκτων Δήμου Ιωαννιτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2463/61/2018: Τροποποίηση χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Σεισμοπλήκτων Δήμου Ιωαννιτών, (ΦΕΚ 20/ΑΑΠ/2018), 06-02-2018.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154 και 160, του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, στοιχείο 39 αυτού.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α/1980) Περί ειδικών χρήσεων γης και ανωτάτων μεγεθών επιτρεπομένης εκμεταλλεύσεως οικοδομήσιμων χώρων.

 

8. Το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

9. Την υπ' αριθμόν 71877/3169/1986 (ΦΕΚ 58/Δ/1987) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί εγκρίσεως γενικού πολεοδομικού σχεδίου Ιωαννίνων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

10. Την υπ' αριθμόν ΤΥ/10346/13-07-1977 απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων περί εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου Σεισμοπλήκτων.

 

11. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 57/1989 απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων (ΦΕΚ 82/Δ/1989) περί αναθεωρήσεως πολεοδομικού σχεδίου και όρων δόμησης Σεισμοπλήκτων Ιωαννίνων.

 

12. Την υπ' αριθμόν 362/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων, με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης.

 

13. Την από 11-12-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 

14. Το Πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης/21-12-2017 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (θέμα 1°/Η.Δ.) σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης.

 

15. Το γεγονός ότι η ως άνω τροποποίηση, δεν μειώνει τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και δεν εμπίπτει σε ζώνη πεντακοσίων μέτρων από την ακτή, σε παραδοσιακό οικισμό, σε τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικό χώρο, σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε περιοχές προστατευόμενες βάσει διεθνών συνθηκών ή βάσει των άρθρων 18 και 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει.

 

16. Με τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση της χρήσης γης από Αμιγή κατοικία σε Γενική κατοικία στο οικοδομικό τετράγωνο 51 του παλαιού εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Σεισμοπλήκτων (Μπουνταλάς) Δήμου Ιωαννιτών.

 

Την τροποποίηση χρήσεων γης του παλαιού εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Σεισμοπλήκτων (Μπουνταλάς) έτσι ώστε στις ισχύουσες σήμερα περιοχές αμιγούς κατοικίας να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 2 Περιεχόμενα Αμιγούς Κατοικίας του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και στις ισχύουσες σήμερα περιοχές γενικής κατοικίας να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 3 Περιεχόμενα Γενικής Κατοικίας του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 11-01-2018

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.