Απόφαση 2474/17

Απόφαση 2474/67/2016/2017: Τροποποίηση των χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Βελισσαρίου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ230 επί της οδού Ευριπίδου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2474/67/2016/2017: Τροποποίηση των χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Βελισσαρίου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ230 επί της οδού Ευριπίδου, (ΦΕΚ 286/ΑΑΠ/2017), 19-12-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154, 160 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

5. Το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, στοιχείο 39 αυτού.

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

8. Την υπ' αριθμόν 71877/3169/1986 (ΦΕΚ 58/Δ/1986) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί εγκρίσεως γενικού πολεοδομικού σχεδίου Ιωαννίνων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

9. Το από 28-05-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 635/Δ/1987) περί έγκρισης πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων Λόφος Βελισσαρίου, Κιάφα - Νέο Συράκο, Λασπότοπος, Βελισσάριος και τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων Βοτανικός - τμήμα Στρατοπέδου Βελισσαρίου και Βρυσούλα του Δήμου Ιωαννίνων Νομού Ιωαννίνων, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 4225/1994 (ΦΕΚ 838/Δ/1994) απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων.

 

10. Την υπ' αριθμόν 421/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων.

 

11. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 97757/3035/06-11-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 

12. Το Πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης/10-12-2015 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (θέμα 2ο/ΕΗΔ).

 

13. Το γεγονός ότι η ως άνω τροποποίηση έχει σημειακό - εντοπισμένο χαρακτήρα, δεν μειώνει τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και δεν εμπίπτει σε ζώνη πεντακοσίων μέτρων από την ακτή, σε παραδοσιακό οικισμό, σε τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικό χώρο, σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε περιοχές προστατευόμενες βάσει διεθνών συνθηκών ή βάσει των άρθρων 18 και 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει.

 

14. Το γεγονός ότι με τις κανονιστικές διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση των χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Βελισσαρίου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ230 επί της οδού Ευριπίδου με την αλλαγή χρήσης από Αμιγής Κατοικία σε Γενική Κατοικία σύμφωνα με το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 23-11-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.