Απόφαση 264204/15

Απόφαση 264204/5149/2015: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Χώρου Πρασίνου και δρόμου σε εκτέλεση της με αριθμό 1021/2013 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό των ιδίων, στο οικοδομικό τετράγωνο 87, μεταξύ των οδών Αργυροκάστρου, Ηλέκτρας Αποστόλου και Δημητσάνας, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 264204/5149/2015: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Χώρου Πρασίνου και δρόμου σε εκτέλεση της με αριθμό 1021/2013 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό των ιδίων, στο οικοδομικό τετράγωνο 87, μεταξύ των οδών Αργυροκάστρου, Ηλέκτρας Αποστόλου και Δημητσάνας, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 220/ΑΑΠ/2015), 27-10-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 159, 160 και 243 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 133/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/2010).

 

5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΚΜ/4/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

6. Την με αριθμό πρωτοκόλλου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 5/03-01-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

7. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/1952/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΔ7ΛΛ-ΗΨΑ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, δια της οποίας ο Γεώργιος Τσαγκαρλής ορίζεται Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

8. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 9752/2014 (03-06-2014) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση της εκλογής Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-09-2014 έως 31-08-2019.

 

9. Το από 27-08-2014 πρακτικό ορκωμοσίας των ανωτέρω.

 

10. Την υπ' αριθμόν 353591 (7730)/2014 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1253/Γ/2014) δια της οποίας ο Νικόλαος Ιωάννου του Παναγιώτη διορίζεται Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

11. Την με αριθμό οίκοθεν 461114 (9980)/2014 (ΦΕΚ 3129/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων με εντολή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

12. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

13. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

15. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

16. Το από [ΒΔ] 16-08-1966 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 152/Δ/1966) με το οποίο εγκρίθηκε η τροποποίηση και επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Συκεών (Θεσσαλονίκης) και καθορίσθηκαν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων αυτού.

 

Από το αντίστοιχο διάγραμμα φαίνεται ότι η μεν ιδιοκτησία της Ειρήνης Δανίδη εμπίπτει εξ ολοκλήρου σε οδό, η δε ιδιοκτησία των Αμπεριάδη Μαρίας, Κρουστάλλως Τσιόκα, Ελένη σύζυγος Γεωργίου Πατρίκη και Δημήτριος Αμπεριάδης, εμπίπτει κατά ένα τμήμα σε οδό και κατά ένα άλλο σε χώρο πρασίνου (πάρκο).

 

17. Το από [ΒΔ] 09-09-1970 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 245/Δ/1970) Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Συκεών (Θεσσαλονίκης) και τροποποιήσεως του ποσοστού καλύψεως οικοπέδων τινών αυτού που ακολούθησε, με το οποίο ουδεμία μεταβολή επήλθε ως προς την ρυμοτόμηση των εν λόγω ακινήτων.

 

18. Την με αριθμό ΔΠ/ΠΜ/17492/722/1991 (ΦΕΚ 414/Α/1991) απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με την διάνοιξη πεζοδρόμου (οδού Ηλέκτρας Αποστόλου), μεταξύ των οδών Μανδηλαρά και Αργυροκάστρου του Δήμου Συκεών, εντός τμήματος του οποίου εμπίπτει τμήμα της ιδιοκτησίας της Ειρήνης Δανίδη, όπως φαίνεται από το αντίστοιχο διάγραμμα, ενώ το υπόλοιπο τμήμα της, εξακολουθεί να εμπίπτει σε οδό (οδός Αργυροκάστρου). Σε ότι αφορά την ρυμοτόμηση της ιδιοκτησίας των Αμπεριάδη κ.λ.π., αυτή δεν μεταβάλλεται από την συγκεκριμένη τροποποίηση.

 

19. Την με αριθμό 76931/3959/1987 (ΦΕΚ 168/Δ/1988) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Συκεών (Ν. Θεσσαλονίκης), το οποίο προβλέπει για το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο, σύμφωνα με το χάρτη Π.1.3.2 Χρήσεων Γης, ως χρήση γης Αστικό Πράσινο Ελεύθεροι Χώροι. Από τον σχετικό πίνακα κατανομής κοινωνικής υποδομής για την ΠΕ 6, προβλεπόταν ως αναγκαία νέα γη για την χρήση τοπικών πάρκων 3193 m2, από το οποίο προκύπτει ότι υπάρχει έλλειμμα σε χώρους πρασίνου στην συγκεκριμένη πολεοδομική ενότητα και επομένως η διατήρηση του χαρακτηρισμού του εν λόγω τμήματος κρίνεται πολεοδομικά αναγκαία.

 

20. Την με αριθμό 1021/2013 απόφαση του Α' Τριμελούς Τμήματος Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 

21. Την με αριθμό 547/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, με την οποία γνωμοδότησε ομόφωνα ως εξής: Α) Υπέρ της σημειακής τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών στο οικοδομικό τετράγωνο 87 μεταξύ των οδών Αργυροκάστρου - Ηλέκτρας Αποστόλου - Δημητσάνας της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Χώρου Πρασίνου και δρόμου σε εκτέλεση της με αριθμό 1021/2013 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό των ιδίων, ως Χώρο Πρασίνου και δρόμου, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, διότι συντρέχουν σοβαροί πολεοδομικοί λόγοι και αναγκαιότητα διατήρησης των υπόψη οικοπέδων ως χώρου πρασίνου και δρόμου, βάσει των προβλέψεων του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Συκεών, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 76931/3959/1987 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 168/Δ/988) και Β) Ότι υπάρχει η πρόθεση και η οικονομική δυνατότητα του Δήμου, για την άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους, που αποδεικνύεται από την εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 400.000 € στον ειδικό κωδικό Κ.Α. 02.30.7111.36 Αποζημίωση απαλλοτρίωσης δύο οικοπέδων μεταξύ των οδών Αργυροκάστρου και Ηλέκτρας Αποστόλου (Δημοτικής Ενότητας Συκεών) του προϋπολογισμού του Δήμου, του έτους 2014.

 

22. Την εγγραφή πίστωσης στους προϋπολογισμούς των ετών 2014 και 2015, ποσού 400.000 ευρώ (σύμφωνα με την αντικειμενική αξία), στον κωδικό αριθμό Κ.Α. 02.30.7111.36.

 

23. Το γεγονός ότι ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών τήρησε τη διαδικασία δημοσιοποίησης του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

24. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, όπως προκύπτει από την σχετική βεβαίωση της 29-05-2015 του Δημάρχου Νεάπολης - Συκεών.

 

25. Το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν υπέβαλλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε εφαρμογή της με αριθμό 1021/2013 δικαστικής απόφασης, ούτε υπέβαλλαν ένσταση κατά της 547/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών.

 

26. Τη διαπίστωση ότι συντρέχουν αθροιστικά οι δύο προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014), κάτω από τις οποίες η Διοίκηση μπορεί σε περιπτώσεις αποχαρακτηρισμού χώρου να επανεπιβάλει νέο όμοιο χαρακτηρισμό.

 

27. Την με αριθμό 14η / Συνεδρία 42η / 29-07-2015 πράξη γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την από 02-07-2015 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

28. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 και τη διαπίστωση ότι με την παρούσα τροποποίηση δεν επέρχεται μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ).

 

29. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005), και τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή και το ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου διαγράμματος που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 11-09-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.