Απόφαση 271217/15

Απόφαση 271217/5286/2015: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με την κατάργηση προκηπίου επί των προσώπων των οικοδομικών τετραγώνων 42Α, 65, 79, 80 στην οδό Κ. Γκόσιου της Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 271217/5286/2015: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με την κατάργηση προκηπίου επί των προσώπων των οικοδομικών τετραγώνων 42Α, 65, 79, 80 στην οδό Κ. Γκόσιου της Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 162/ΑΑΠ/2015), 11-08-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 159, 160 και 243 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 133/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/2010).

 

5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΚΜ/4/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

6. Την με αριθμό πρωτοκόλλου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 5/03-01-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

7. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/1952/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΔ7ΛΛ-ΗΨΑ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, δια της οποίας ο Γεώργιος Τσαγκαρλής ορίζεται Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

8. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 9752/2014 (03-06-2014) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση της εκλογής Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-09-2014 έως 31-08-2019.

 

9. Το από 27-08-2014 πρακτικό ορκωμοσίας των ανωτέρω.

 

10. Την υπ' αριθμόν 353591/7730/2014 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, (ΦΕΚ 1253/Γ/2014) δια της οποίας ο Νικόλαος Ιωάννου του Παναγιώτη διορίζεται Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

11. Τη με αριθμό οίκοθεν 461114/9980/2014 (ΦΕΚ 3129/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων Με Εντολή Περιφερειάρχη στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

12. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005), τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και επειδή:

 

α) με την αριθμό πρωτοκόλλου ΔΠ/ΠΜ/44064/2765/1989 (ΦΕΚ 246/Δ/1989) απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης, εγκρίθηκε η αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Λαγκαδά, επιβάλλοντας προκήπια μεταξύ άλλων και στα πρόσωπα των οικοδομικών τετραγώνων 42Α, 65, 79, 80 επί της οδού Κ. Γκόσιου, όπου ήδη είχαν δομηθεί κτίρια σύμφωνα με το προηγούμενο πολεοδομικό καθεστώς και βάσει οικοδομικών αδειών, με συνέπεια αυτά να τέμνονται από την οικοδομική γραμμή.

 

β) με την αριθμό πρωτοκόλλου ΔΠ/ΠΜ/54294/1628/1992 (ΦΕΚ 1223/Δ/1992) απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης, καταργήθηκαν τα προκήπια στα οικοδομικά τετράγωνα 66, 78, 95, 94, 104, 115, 93, 93Α και 115Β Δήμου Λαγκαδά, εκ των οποίων και το προκήπιο του οικοδομικού τετραγώνου 78 επί της οδού Κ. Γκόσιου, διότι νόμιμα κτίρια τέμνονταν από τις οικοδομικές γραμμές που είχαν επιβληθεί με το διάταγμα της αναθεώρησης.

 

γ) με την αριθμό πρωτοκόλλου ΔΠ/ΠΜ/6726/273/1995 (ΦΕΚ 334/Δ/1995) απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης, καταργήθηκαν τα προκήπια στα οικοδομικά τετράγωνα 67, 66Α, 79, 80, 90 Δήμου Λαγκαδά, εκ των οποίων και το προκήπιο του οικοδομικού τετραγώνου 66Α επί της οδού Κ. Γκόσιου, με το ίδιο ως άνω (στοιχείο β) σκεπτικό.

 

δ) με την αριθμό 3/Συνεδρία 17η/2014 πράξη γνωμοδότησής του το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την σχετική από 21-01-2014 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, γνωμοδότησε υπέρ της κατάργησης των προκηπίων σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων Νομάρχη και για λόγους ισονομίας, διότι προκήπια επιβλήθηκαν επί υφισταμένων κτιρίων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή και το ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου διαγράμματος που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 15-06-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.