Απόφαση 27580/89

Απόφαση 27580/Π-746/1989: Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Πεντέλης νομού Ανατολικής Αττικής (πλην ΖΕΚ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 27580/Π-746/1989: Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Πεντέλης νομού Ανατολικής Αττικής (πλην ΖΕΚ), (ΦΕΚ 700/Δ/1989), 16-11-1989.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 11, 29 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 8 και 14 (παράγραφος 3) αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 47/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1Α.

 

5. Τις με αριθμό 39/1987 και 66/1987 αποφάσεις Κοινότητας Πεντέλης.

 

6. Την με αριθμό 16 (4η) 05-04-1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

 

7. Το από [ΒΔ] 15-08-1958 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 128/Δ/1958).

 

8. Το από [ΒΔ] 15-07-1969 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 140/1969) έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου Καλλιθέας (Μπουρμπάχτι).

 

9. Το άρθρο 2 του από 10-10-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 618/Δ/1979) (μείωση ΜΑΧ, ύψους από 8.5 m σε 8 m).

 

10. Το από 08-01-1980 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 25/Δ/1980) περί όρων δόμησης περιοχή Αγίας Τριάδας (Γεωργοκτηνοτρόφων).

 

11. Το από 31-10-1985 προεδρικό διάταγμα περί καθορισμού χρήσεων γης στην περιοχή Καλλιθέας της Κοινότητας Πεντέλης Αττικής (ΦΕΚ 600/Δ/1985) και το τροποποιητικό του (ΦΕΚ 530/Δ/1986).

 

12. Το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987), που αφορά σε χρήσεις γης.

 

13. Την από 05-04-1988 εισήγηση προς το Συμβούλιο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανατολικής Αττικής όπως τροποποιήθηκε με την από 26-06-1989 εισήγηση Γραφείο ΕΠΑ.

 

14. Τις από 05-04-1988 και από 19-09-1989 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανατολικής Αττικής.

 

15. Την από 17-04-1989 εισήγηση προς το Συμβούλιο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανατολικής Αττικής που αφορά στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κοινότητας Πεντέλης και την από 18-04-1989 γνωμοδότηση Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανατολικής Αττικής (συνεδρία 18η πράξη 12η).

 

16. Το από 26-08-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 755/Δ/1988) που αφορά στον Καθορισμό ζωνών προστασίας του όρους Πεντέλη χρήσεων και όρων δόμησης αυτών και το τροποποιητικό του (από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 253/Δ/1989)).

 

17. Το 15859/Π-689/1988 έγγραφο ΔΠΑΑ (Γραφείο ΕΠΑ) προς την Κοινότητα Πεντέλης.

 

18. Το με αριθμό 20758/Π-852/1988 έγγραφο ΔΠΑΑ προς την Κοινότητα Πεντέλης.

 

19. Το 2102/1988 έγγραφο Κοινότητας Πεντέλης με συνημμένη την 136/1988 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πεντέλης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 13-10-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.