Απόφαση 29-55839-2716/96

Απόφαση 29/55839/2716/1996: Τροποποίηση - συμπλήρωση όρων και περιορισμών δόμησης στην Άνω περιοχή του οικισμού Περαία της Κοινότητας Περαίας (νομού Θεσσαλονίκης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 29/55839/2716/1996: Τροποποίηση - συμπλήρωση όρων και περιορισμών δόμησης στην Άνω περιοχή του οικισμού Περαία της Κοινότητας Περαίας (νομού Θεσσαλονίκης), (ΦΕΚ 536/Δ/1996), 27-05-1996.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες και ειδικότερα το άρθρο 1.

 

4. Την με αριθμό 72864/2992/1984 απόφαση του τέως Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 809/Β/1985) με την οποία καταργήθηκαν οι ρυθμίσεις που εξαιρούσαν από την αρμοδιότητα του Νομάρχη Θεσσαλονίκης την έγκριση πολεοδομικών ρυθμίσεων στην περιοχή της Κοινότητας Περαίας.

 

5. Τα αποτελέσματα της Απογραφής 1991 από τα οποία προκύπτει ότι η Κοινότητα Περαίας έχει 2949 κατοίκους (ΦΕΚ 882/Β/1993).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 2218/1994 Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (ΦΕΚ 90/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο 2240/1994 Συμπλήρωση διατάξεων για τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 153/Α/1994).

 

7. Την με αριθμό 21/1995 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 392/Β/1995).

 

8. Τις σχετικές με το θέμα Αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Περαίας με αριθμούς 171/1995 και 193/1995.

 

9. Την γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσσαλονίκης όπως διατυπώθηκε στην πράξη του 312/1996 (συνεδρία 12η/26-03-1996).

 

10. Το άρθρο 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και την διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή της Κοινότητας Περαίας, αποφασίζουμε:

 

1. Στην Άνω Περιοχή του οικισμού Περαία της Κοινότητας Περαίας (η οποία έχει ρυμοτομικό σχέδιο - διανομή οικοπέδων του Υπουργείου Γεωργίας από το 1966, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει), οι ισχύοντες όροι και περιορισμοί δόμησης τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως εξής:

 

α. Η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη ορίζεται σε 60%.

 

β. Επιβάλλεται υποχρέωση κατασκευής κεραμοσκεπούς στέγης με μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση 35% και μέγιστο ύψος (πάνω από το μέγιστο ύψος των οικοδομών) 1,70 μέτρο.

 

γ. Επιβάλλεται υποχρέωση διαμόρφωσης αναμονής μελλοντικού δικτύου αποχέτευσης στις ανεγειρόμενες οικοδομές.

 

2. Όπως επιτρέπει το άρθρο 12 (παράγραφος 1) του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977), εκτελούνται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις νόμιμες οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν πριν την ισχύ της παρούσης. Ομοίως εκδίδονται και εκτελούνται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξει ς οικοδομικές άδειες που η αίτηση χορήγησής τους υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης συνοδευόμενη από τα πλήρη στοιχεία που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις πριν την ισχύ της παρούσης.

 

3. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της να αρχίσει από την δημοσίευσή της.

 

Θεσσαλονίκη, 23-04-1996

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.