Απόφαση 29-psk-33045-1186/95

Απόφαση 29/ΠΣΚ/33045/1186/1995: Ένταξη σε σχέδιο της πυκνοδομημένης περιοχής του προ του 1923 οικισμού Ανατολικού Νομού Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 29/ΠΣΚ/33045/1186/1995: Ένταξη σε σχέδιο της πυκνοδομημένης περιοχής του προ του 1923 οικισμού Ανατολικού Νομού Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 558/Δ/1995), 26-07-1995.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 9, 11, 29, 70.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν και ειδικότερα το άρθρο 1.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 2218/1994 Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (ΦΕΚ 90/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο 2240/1994 Συμπλήρωση διατάξεων για τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 153/Α/1994).

 

7. Την υπ' αριθμόν 21/1995 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 392/Β/1995).

 

8. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο οικισμού Ανατολικού Κοινότητας Ανατολικού Νομού Θεσσαλονίκης, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 44856/2504/1988 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 518/Δ/1988).

 

9. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΠ/ΠΜ/30801/828/1993 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης Καθορισμός ορίου προϋφιστάμενου του 1923 οικισμού Ανατολικού νομού Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 796/Δ/1993).

 

10. Τις με αριθμούς 38/1992, 44/1992, 85/1992, 60/1993 και 33/1994 αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Ανατολικού.

 

11. Τις με αριθμούς 1053/1993 και 532/1995 πράξεις γνωμοδότησης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσσαλονίκης.

 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τη διαπίστωση ότι από τις τυχόν κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Κατηγορίες χρήσεων γης

Άρθρο 4: Προκήπια

Άρθρο 5: Τομείς όρων και περιορισμών δόμησης

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

 

Θεσσαλονίκη, 20-06-1995

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.