Απόφαση 29-psk-38853-1575/95

Απόφαση 29/ΠΣΚ/38853/1575/1995: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Μονολόφου Κοινότητας Μεσαίου νομού Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 29/ΠΣΚ/38853/1575/1995: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Μονολόφου Κοινότητας Μεσαίου νομού Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 759/Δ/1995), 05-10-1995.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 38.

 

2. Το από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 414/Δ/1985) περί πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίησης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 9 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησής τους.

 

5. Την με αριθμό 2858/86/1987 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης και την τροποποίησή της με την υπ' αριθμόν 3910/1989 που αφορά στην ένταξη σε κατηγορία και καθορισμό ορίων του οικισμού Μονολόφου της Κοινότητας Μεσαίου Νομού Θεσσαλονίκης με καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

8. Την υπ' αριθμόν 42/1994 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μεσαίου.

 

9. Την υπ' αριθμόν 691/1995 (συνεδρία 25/11-07-1996) πράξη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσσαλονίκης, μετά την από 30-06-1995 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Σχεδίων και Κανόνων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Θεσσαλονίκη, 26-07-1995

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.