Απόφαση 29-psk-40421-1706/95

Απόφαση 29/ΠΣΚ/40421/1706/1995: Αναθεώρηση πολεοδομικού σχεδίου και τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης, οικισμού Θέρμης του Δήμου Θέρμης, νομού Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 29/ΠΣΚ/40421/1706/1995: Αναθεώρηση πολεοδομικού σχεδίου και τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης, οικισμού Θέρμης του Δήμου Θέρμης, νομού Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 1023/Δ/1995), 27-11-1995.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 9, 11, 29, 70.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 2218/1994 Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (ΦΕΚ 90/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο 2240/1994 Συμπλήρωση διατάξεων για τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 153/Α/1994).

 

6. Την απόφαση 21/1995 Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 392/Β/1995).

 

7. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν και ιδίως τα άρθρα 2, 6, 8 και 9.

 

9. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο οικισμών Θέρμης και Tριαδίων, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 67900/3889/1988 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 845/Δ/1988) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 3487/736/1995 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 118/Δ/1995).

 

10. Τις υπ' αριθμούς 99/1992 και 104/1992 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου, της τότε Κοινότητας Θέρμης.

 

11. Την υπ' αριθμόν 728/11-07-1995 (26η συνεδρία) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, νομού Θεσσαλονίκης.

 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τη διαπίστωση ότι από τις τυχόν κανονικού χαρακτήρα διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Κατηγορίες χρήσεων γης

Άρθρο 4: Προκήπια

Άρθρο 5

Άρθρο 6: Συντελεστής δόμησης

Άρθρο 7: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 8: Δημοσίευση - Ισχύς

 

Θεσσαλονίκη, 21-08-1995

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.