Απόφαση 30194/16

Απόφαση 30194/2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ιεράπετρας (από 16-08-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 788/Δ/1988)), στο οικοδομικό τετράγωνο Γ239


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 30194/2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ιεράπετρας (από 16-08-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 788/Δ/1988)), στο οικοδομικό τετράγωνο Γ239, (ΦΕΚ 28/ΑΑΠ/2016), 26-02-2016.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο 3889/2010 και το νόμο 3905/2010.

 

2. Τον νόμο 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλων διατάξεων.

 

3. Την υπ' αριθμόν 162897/2015 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης (ΦΕΚ 2895/Β/2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμόν 118387/2014 απόφασης Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/2010) Οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης.

 

5. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923).

 

6. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

7. Το άρθρο 10 άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού Σχεδιασμού του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) και τη με αριθμό 18894/2006 εγκύκλιο (Εγκύκλιος 6/2006) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

8. Τις με αριθμό 1/1961, 8/1975, 43/1980 εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων την εγκύκλιο 10/2012 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τα άρθρα 31, 32 του νόμου 4067/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

9. Την υπ' αριθμόν 15387/2015 αίτηση - διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας.

 

10. Το υπ' αριθμόν 1007/2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας, με τα οποία μας διαβιβάζει συμπληρωματικά στοιχεία.

 

11. Το από 16-08-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 788/Δ/1988) Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας Ιεράπετρας της πολεοδομικής ενότητας Ιεράπετρας (νομού Λασιθίου).

 

12. Την υπ' αριθμόν ΕΠΑ 54/313/1996 Διορθωτική πράξη της υπ' αριθμόν 1/1994 πράξης εφαρμογής της περιοχής επέκτασης του Δήμου Ιεράπετρας.

 

13. Την υπ' αριθμόν 287/2015 (αριθμός πρακτικού 21/2015) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας με θέμα Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ιεράπετρας στο οικοδομικό τετράγωνο Γ239 με την οποία εγκρίνει την προτεινόμενη τροποποίηση.

 

14. Την υπ' αριθμόν 15382/2015 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας ότι κανείς από τους Δημοτικούς Συμβούλους που πήραν μέρος στην συζήτηση για την λήψη...

 

15. Την υπ' αριθμόν 13435/2015 Γνωστοποίηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας.

 

16. Τα αποκόμματα των εφημερίδων Ανατολή της 27-10-2015 και 28-10-2015 και 21ος ΑΙΩΝ. της 29-10-2015 και 05-11-2015.

 

17. Τις προσκομισθείσες φωτογραφίες (στο τοπογραφικό).

 

18. Το γεγονός ότι με την αιτούμενη τροποποίηση δεν καθίστανται οικόπεδα μη άρτια και δεν θίγονται νόμιμα ανεγερθέντα κτίρια, σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 15383/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας.

 

19. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν 19/12-01-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας με το οποίο επιδόθηκε η με αριθμό 287/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

20. Τα αποδεικτικά επίδοσης στους εμπλεκόμενους.

 

21. Το γεγονός ότι κατά της αιτούμενης τροποποίησης δεν υποβλήθηκε ένσταση (σύμφωνα με τα με αριθμό πρωτοκόλλου 15386/2015 και 1006/2016 έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας).

 

22. Το με ημερομηνία 09/2015 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 και την τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιεράπετρας.

 

23. Το υπ' αριθμόν 23928/2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο αποστέλλει την εισήγηση της τροποποίησης στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

 

24. Το υπ' αριθμόν 6/19-02-2016 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου με το οποίο διαβιβάζει στην Υπηρεσία μας τη γνωμοδότηση του.

 

25. Το από 18-02-2016 πρακτικό 2/2016 (θέμα 1ο) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

 

Και επειδή για την προτεινόμενη τροποποίηση σύμφωνα με το σχετικό 13,22 ισχύουν τα παρακάτω:

 

1. Επιφέρει αύξηση κοινωφελών χώρων.

 

2. Βελτιώνει τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

 

3. Αποσκοπεί σε κοινή ανάγκη και ωφέλεια.

 

4. Κατά την τελευταία ανάρτηση δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, σχετικό (21).

 

5. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου με το από 18-02-2016 Πρακτικό 2/2016 (θέμα 1ο) αποφασίζει και εγκρίνει την προτεινόμενη τροποποίηση σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ιεράπετρας (από 16-08-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 788/Δ/1988)) και συγκεκριμένα την μετατροπή τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου Γ239 με εμβαδόν Ε= 1783,70 m2 ιδιοκτησίας του Δήμου Ιεράπετρας σε Κοινωφελή Χώρο (ΚΦ 239Α), (χώρος Νηπιαγωγείου).

 

Κατά της παρούσης επιτρέπονται προσφυγές στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, εντός δεκαπέντε ημερών (15 ημερών) από την κοινοποίηση της στους ενδιαφερομένους ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, για παράβαση Νόμου και μόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

a.30194.16

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 19-02-2016

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.