Απόφαση 31007/17

Απόφαση 31007/1002/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ978 περιοχής Νέας Ζωής του Δήμου Ιωαννιτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 31007/1002/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ978 περιοχής Νέας Ζωής του Δήμου Ιωαννιτών, (ΦΕΚ 108/ΑΑΠ/2017), 16-05-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154 και 160, του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, στοιχείο 39 αυτού.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

7. Το από 13-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 245/Δ/1989) περί έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης περιοχών Νέας Ζωής και Μελάνδρων Δήμου Ιωαννιτών, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμόν 6107/1993 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 1307/Δ/1993) αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου της περιοχής.

 

8. Την υπ' αριθμόν 305/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννίνων, με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης.

 

9. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 95446/3204/01-11-2017 θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 

10. Το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης/22-02-2017 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (θέμα 3ο/ΕΗΔ) σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης.

 

11. Το γεγονός ότι με την αιτούμενη τροποποίηση αίρεται σοβαρό πολεοδομικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε εκ παραδρομής και δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός των υφισταμένων κτιρίων.

 

12. Το γεγονός ότι η ως άνω τροποποίηση έχει σημειακό εντοπισμένο χαρακτήρα και δεν εμπίπτει σε ζώνη πεντακοσίων m από την ακτή, σε παραδοσιακό οικισμό, σε τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικό χώρο, σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε περιοχές προστατευόμενες βάσει διεθνών συνθηκών ή βάσει των άρθρων 18 και 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει.

 

13. Με τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Νέας Ζωή Δήμου Ιωαννιτών στο οικοδομικό τετράγωνο Γ978, με την κατάργηση του προκηπίου και την ταύτιση της Ρυμοτομικής Γραμμής με την Οικοδομική Γραμμή στο πρόσωπο επί της οδού Κωνσταντίνου Ιεροστάθη όπως φαίνεται στο θεωρημένο αρμοδίως συνημμένο σχέδιο κλίμακας 1: 1000.

 

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν δυσχεραίνει τις πολεοδομικές συνθήκες της περιοχής, δίνει την δυνατότητα της επισκευής και συντήρησης των κτιρίων όπως επίσης και του φέροντος οργανισμού, δεν προκύπτει μείωση των κοινοχρήστων χώρων και δεν θίγονται ιδιοκτησίες και η αρτιότητα αυτών.

 

a.31007.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 02-04-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.