Απόφαση 3217/11

Απόφαση 3217/2011: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος Βίκου εντός του οικισμού Πεταλιδίου του Νομού Μεσσηνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3217/2011: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος Βίκου εντός του οικισμού Πεταλιδίου του Νομού Μεσσηνίας, (ΦΕΚ 35/Β/12), 13-02-2012.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις και λοιπά έγγραφα:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 8 του νόμου 3200/1955 Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2853/1922 Περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεως των Δημοσίων Υδάτων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με ης αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 3046/304/1989 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων: Κτιριοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2001): Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 5 αυτού: Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα.

 

5. Τις οικίες διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997): Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις.

 

6. Τις οικίες διατάξεις του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999): Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

 

7. Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 19664/20-12-2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου περί Αρμοδιότητος Κρατικού Οργάνου.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

9. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 139/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 232/Α/2010).

 

10. Την υπ' αριθμόν ΓΓ 15649/1522/01-03-2011 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Γενικού Γραμματέα στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

 

11. Την Τεχνική Έκθεση και το τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000, καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος Βίκου εντός του οικισμού Πεταλιδίου του Νομού Μεσσηνίας, το οποία συντάχθηκε τον Αύγουστο του 2011 από τον Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Πηλείδη Γεώργιο και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε στις 29-08-2011 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

12. Την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεσσήνης όπως διατυπώθηκε στην υπ' αριθμόν 405/2011 απόφασή του.

 

13. Την με αριθμό 3492/31-10-2011 γνωμοδότηση - εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σχετικά με τον καθορισμό οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος Βίκου εντός του οικισμού Πεταλιδίου του Νομού Μεσσηνίας, αποφασίζουμε:

 

Την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος Βίκου εντός του οικισμού Πεταλιδίου του Νομού Μεσσηνίας, που εμφανίζονται με μπλε γραμμή οριζομένων με τα σημεία Δ01, Δ02, Δ03, Δ035, Δ036 και Δ037, Δ040, Δ041 δεξιά και με τα σημεία Α01, Α02, Α03, Α043, Α044 και Α045, Α046, Α047, Α048, Α049 αριστερά όπως φαίνεται στο τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα κλίμακας 1: 1000 το οποίο συντάχθηκε από τον Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Πηλείδη Γεώργιο σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση που το συνόδευε και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε στις 29-08-2011 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της

Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

a.3217.11

 

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα καθορισμού των οριογραμμών να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μετά τη δημοσίευση της παρούσης παύει να ισχύει η αντίστοιχη απόφαση που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 4/Δ/2012), λόγω λάθους τοπογραφικού διαγράμματος.

 

Τρίπολη, 09-11-2011

 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Ο Γενικός Διευθυντής

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.