Απόφαση 323575-6687/16

Απόφαση 323575/6687/2016: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμός ειδικών όρων δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ7Α του οικισμού Σκύδρας του Δήμου Σκύδρας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 323575/6687/2016: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμός ειδικών όρων δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ7Α του οικισμού Σκύδρας του Δήμου Σκύδρας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, (ΦΕΚ 195/ΑΑΠ/2016), 05-10-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 159, 160 και 243 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005) και τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 186, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 133/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/2010).

 

6. Την υπ' αριθμόν ΠΚΜ/4/03-01-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

7. Την υπ' αριθμόν ΠΚΜ/5/03-01-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

8. Την υπ' αριθμόν 1064/07-01-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

 

9. Την υπ' αριθμόν 54511/1166/11-02-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, (ΦΕΚ 65/ΥΟΔΔ/2013) δια της οποίας ο Νικόλαος Ιωάννου του Παναγιώτη διορίζεται Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

10. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/1952/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΝΔ7ΛΛ-ΗΨΑ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, δια της οποίας ο Γεώργιος Τσαγκαρλής ορίζεται Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

11. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 461114/9980/2014 (ΦΕΚ 3129/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων με εντολή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

12. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/1827/2016 (ΦΕΚ 321/ΥΟΔΔ/2016) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

13. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

15. Το από τις 16-02-1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 168/Δ/1990) περί εγκρίσεως πολεοδομικής μελέτης της επέκτασης του Δήμου Σκύδρας.

 

16. Την υπ' αριθμόν 48417/1883 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 966/Δ/1986) με θέμα Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Κοινότητας Σκύδρας (νομού Πέλλης), με το οποίο θεσμοθετήθηκε η πολεοδομική οργάνωση, εγκρίθηκε η επέκταση του σχεδίου πόλεως σε πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες περιοχές και καθορίσθηκαν οι χρήσεις γης του οικισμού.

 

17. Την υπ' αριθμόν 211/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σκύδρας στο οικοδομικό τετράγωνο 7Α με την αλλαγή χρήσης από Χώρο Βρεφονηπιακού Σταθμού και Κέντρο Εργαζόμενης Νεότητας σε Χώρο Νηπιαγωγείου και Παιδικού Σταθμού.

 

18. Την υπ' αριθμόν 170/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σκύδρας κατά την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση των όρων δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο 7Α και συγκεκριμένα αύξηση του συντελεστή κάλυψης από 60% σε 70% και τροποποίηση της απόστασης από τα πλάγια όρια από 0 (μηδέν) ή Δ (3+10%Η) σε 0 (μηδέν) ή 2.5 m.

 

19. Τα πρακτικά της 2ης/2016 συνεδρίασης στις 06-06-2016 (πράξη 12η) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δια της οποίας το Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα σύμφωνα με την από 27-05-2016 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

20. Την εγκύκλιο 55/2000 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις.

 

21. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 καθώς και με το άρθρο 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) και τη διαπίστωση ότι με την παρούσα τροποποίηση δεν επέρχεται μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ).

 

22. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005), και τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

23. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν 263873/5525/2016 έγγραφό μας, με το οποίο αποστάλθηκαν στον Δήμο Σκύδρας τα πρακτικά της 2ης/2016 συνεδρίασης στις 06-06-2016 (πράξη 12η) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δια της οποίας το Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα σύμφωνα με την από 27-05-2016 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

24. Την υπ' αριθμόν 164/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας κατά την οποία αποφασίσθηκε η νέα πρόταση τροποποίησης στο οικοδομικό τετράγωνο 7Α σύμφωνα με την προαναφερόμενη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα η αλλαγή χρήσης από Χώρο Βρεφονηπιακού Σταθμού και Κέντρο Εργαζόμενης Νεότητας σε Χώρο Νηπιαγωγείου και την έγκριση ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης.

 

25. Το υπ' αριθμόν 9657/28-07-2016 έγγραφο του Δήμου Σκύδρας με το οποίο βεβαιώνεται η τήρηση της διαδικασίας δημοσιοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999), εντός της προθεσμίας των 45 ημερών (όπως ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 3212/2003) και όχι μεγαλύτερη των 2 μηνών (όπως ορίζεται από το άρθρο 77 του νόμου [Ν] 3436/2006) της παραπάνω απόφασης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 09-08-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.