Απόφαση 32749/16

Απόφαση 32749/616/2016: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό χώρου ΚΑΠΗ στο οικοδομικό τετράγωνο 451 (2451) επί της οδού Επικούρου του Δήμου Καλαμαριάς, σε εκτέλεση της με αριθμό 957/2013 απόφασης του Γ' Τμήματος Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 32749/616/2016: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό χώρου ΚΑΠΗ στο οικοδομικό τετράγωνο 451 (2451) επί της οδού Επικούρου του Δήμου Καλαμαριάς, σε εκτέλεση της με αριθμό 957/2013 απόφασης του Γ' Τμήματος Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 19/ΑΑΠ/2016), 12-02-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 159, 160 και 243 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005) και τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 133/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/2010).

 

6. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΚΜ/4/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

7. Την με αριθμό πρωτοκόλλου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 5/03-01-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

8. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1064/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

 

9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 54511(1166)/2013 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, (ΦΕΚ 65/ΥΟΔΔ/2013) δια της οποίας ο Νικόλαος Ιωάννου του Παναγιώτη διορίζεται Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

10. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν ΓΠΚΜ/1952/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΔ7ΛΛ-ΗΨΑ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, δια της οποίας ο Γεώργιος Τσαγκαρλής ορίζεται Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

11. Την με αριθμό οίκοθεν 461114 (9980)/2014 (ΦΕΚ 3129/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων με εντολή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

12. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

13. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

14. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 49787/2419/1987 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, (ΦΕΚ 1019/Δ/1987), με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Καλαμαριάς.

 

15. Το από 02-06-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 613/Δ/1988), με το οποίο εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη μιας πολεοδομικής ενότητας, τμημάτων οκτώ πολεοδομικών ενοτήτων και δύο ζωνών ειδικών χρήσεων του Δήμου Καλαμαριάς (νομού Θεσσαλονίκης) και τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου. Το οικοδομικό τετράγωνο Γ451 στο οποίο ανήκει ο επίδικο ακίνητο εμπίπτει στον τομέα Ι της επέκτασης και ανήκει στους οικοδομήσιμους χώρους με θεσμοθετημένη χρήση τη γενική κατοικία.

 

16. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 12122/2761/1999 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 419/Δ/1999) έγκρισης της τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Καλαμαριάς (νομού Θεσσαλονίκης). Το οικοδομικό τετράγωνο Γ451 στο οποίο ανήκει το επίδικο ακίνητο εμπίπτει στην ΠΕ 18 και εντάσσεται σε ζώνη κοινωνικού συντελεστή 0,8.

 

17. Την με αριθμό 47 πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς (σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1337/1983), η οποία κυρώθηκε με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 29/5960/ΤΠΕ/658/1996 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης.

 

Για το συγκεκριμένο ακίνητο (με ΚΑΚ 020152 και αρχικού εμβαδού 2.656,78 m2) υπολογίσθηκε η απαιτούμενη εισφορά σε γη και χρήμα και έπειτα από την ρυμοτόμηση τμήματος για την δημιουργία κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες δύο τελικά οικόπεδα: ένα εμβαδού 1.377,39 m2 στο οικοδομικό τετράγωνο Γ451 με αριθμό τελικού οικοπέδου 08 (στο οποίο ανήκει το επίδικο ακίνητο) και ένα δεύτερο στο οικοδομικό τετράγωνο 448 εμβαδού 566,68 m2.

 

18. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 29/ΠΕ/20561/2200/2000 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης που κυρώθηκε η 47/284 τροποποίηση της με αριθμό 47 Πράξης Εφαρμογής Καλαμαριάς, για την αρχική ιδιοκτησία 020152.

 

19. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 29/28693/ΠΣΚ/814/2003 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1213/Δ/2003), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ451 και έγινε χαρακτηρισμός του οικοπέδου 08Α εμβαδού 551 m2 ως χώρος Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).

 

20. Την με αριθμό 957/2013 απόφαση του Γ' Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία: ... Δέχεται την προσφυγή. Αναπέμπει την υπόθεση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να ενεργήσει τα νόμιμα, ώστε να αρθεί η επιβληθείσα, με την 29/28693/ΠΣΚ/814/2003 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, η οποία δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 1213/Δ/2003), δέσμευση του επίδικου ακινήτου του προσφεύγοντα, με τον αποχαρακτηρισμό του ως κοινωφελούς χώρου ΚΑΠΗ...

 

21. Την με αριθμό 269/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, με την οποία εγκρίθηκε η ... πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό του χαρακτηρισμένου χώρου ΚΑΠΗ του ακινήτου επί της οδού Επικούρου στην περιοχή επέκτασης του Δήμου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ451 (2451) με αριθμό οικοπέδου 8Α, σε συμμόρφωση προς την 957/2013 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, όπως αυτή η τροποποίηση απεικονίζεται στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 και την τήρηση της σχετικής διαδικασίας δημοσιοποίησης.

 

22. Τα πρακτικά της 2ης/16.12.2015 συνεδρίασης (πράξη 2η) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δια της οποίας το Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα, σύμφωνα με την από 1 Δεκεμβρίου 2015 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

23. Την εγκύκλιο 55/2000 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις.

 

24. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 καθώς και με το άρθρο 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) και τη διαπίστωση ότι με την παρούσα τροποποίηση δεν επέρχεται μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 22-01-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.