Απόφαση 34811/20

Απόφαση 34811/800/2020: Τροποποίηση χρήσεων γης στις περιοχές Λόφου Βελισσαρίου και Καλλιθέα - Αγία Τριάδα του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Ιωαννίνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 34811/800/2020: Τροποποίηση χρήσεων γης στις περιοχές Λόφου Βελισσαρίου και Καλλιθέα - Αγία Τριάδα του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Ιωαννίνων, (ΦΕΚ 185/Δ/2020), 22-04-2020.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154, 160 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010), συγκεκριμένα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, στοιχείο 39.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου όπως τροποποιήθηκε από τις υπ' αριθμούς 202855/2016 (ΦΕΚ 4400/Β/2016) και 163473/2017 (ΦΕΚ 3878/Β/2017) αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α/1980) Περί ειδικών χρήσεων γης και ανωτάτων μεγεθών επιτρεπομένης εκμεταλλεύσεως οικοδομήσιμων χώρων.

 

8. Το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

9. Την 71877/3169/1986 (ΦΕΚ 58/Δ/1986) απόφαση υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί εγκρίσεως γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) Ιωαννίνων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

10. Το από 28-05-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 635/Δ/1987) περί έγκρισης πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων Λόφος Βελισσαρίου, Κιάφα - Νέο Συράκο, Λασπότοπος, Βελισσάριος και τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων Βοτανικός - τμήμα Στρατοπέδου Βελισσαρίου και Βρυσούλα του Δήμου Ιωαννιτών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

11. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 203/Δ/1985) περί έγκρισης πολεοδομικής μελέτης της πυκνοδομημένης περιοχής Καλλιθέα - Αγία Τριάδα του Δήμου Ιωαννιτών και το από 04-10-1989 προεδρικό διάταγμα ΦΕΚ 618/Δ/1989) περί έγκρισης πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Καλλιθέα - Αγία Τριάδα του δήμου Ιωαννιτών (Νομού Ιωαννίνων) και τροποποίηση του εγκεκριμένου, ρυμοτομικού σχεδίου, όπως ισχύουν σήμερα.

 

12. Την 708/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων, με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης.

 

13. Την από 25-09-2019 θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 

14. Το πρακτικό της 9ης Συνεδρίασης/08-11-2019 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (θέμα 5ο/ΗΔ) σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης.

 

15. Το γεγονός ότι η ως άνω τροποποίηση, δεν μειώνει τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και δεν εμπίπτει σε ζώνη πεντακοσίων μέτρων από την ακτή, σε παραδοσιακό οικισμό, σε τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικό χώρο, σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε περιοχές προστατευόμενες βάσει διεθνών συνθηκών ή βάσει των άρθρων 18 και 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει.

 

16. Από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση των χρήσεων γης στις περιοχές Λόφου Βελισσαρίου και Καλλιθέα - Αγία Τριάδα του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Ιωαννίνων, περιοχές επεκτάσεως του παλαιού σχεδίου Ιωαννίνων, έτσι ώστε στις καθορισμένες από την έγκριση, αλλά και αναθεώρηση ή τροποποίηση της πολεοδομικής μελέτης αυτών περιοχές αμιγούς κατοικίας να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και στις αντίστοιχα καθορισμένες περιοχές γενικής κατοικίας να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 05-03-2020

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.