Απόφαση 3653/11

Απόφαση 3653/112236/2011: Έγκριση Μελέτης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων της Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3653/112236/2011: Έγκριση Μελέτης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων της Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών, (ΦΕΚ 13/ΑΑΠ/2012), 30-01-2012.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις.

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

4. Τις διατάξεις άρθρου 6 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 4 και 5 αυτού, όπως ισχύουν.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 4 και 5.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

 

8. Την κοινή υπουργική απόφαση 6876/4871/2008 Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128/Α/2008).

 

9. Την κοινή υπουργική απόφαση 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β/2008) Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.

 

10. Την κοινή υπουργική απόφαση 24208/2009 (ΦΕΚ 1138/Β/2009) Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.

 

11. Την κοινή υπουργική απόφαση 11508/2009 (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009) Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.

 

12. Την υπ' αριθμόν 25292/2003 (ΦΕΚ 1484/Β/2003) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις.

 

14. Την υπουργική απόφαση 27691/2007 (ΦΕΚ 1902/Β/2007), Περί εγκρίσεως προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων - Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων.

 

15. Τις διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) Περί καθορισμού των ορών και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών όπως ισχύει.

 

16. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως ισχύει σήμερα.

 

17. Τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

18. Την υπ' αριθμόν 9572/1845/2000 (ΦΕΚ 209/Δ/2000) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Περί καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων - Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων. και αμοιβές μηχανικών.

 

19. Την υπ' αριθμόν 10788/2004 (ΦΕΚ 285/Δ/2004) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικών σταθερότυπων (standards) και ανώτατα όρια πυκνοτήτων, που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και των Πολεοδομικών Μελετών.

 

20. Το από 13-09-1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 589/Δ/1990) Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή του παραλιακού τμήματος των κοινοτήτων Αιγάνης και Κρανιάς (νομού Λάρισας) από το Δέλτα του Πηνειού μέχρι τα όρια του Νομού Λάρισας με το Νομό Πιερίας.

 

21. Την υπ' αριθμόν 7719/ΓΠΕΠ/19-07-2005 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας για ένταξη της πράξης: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ.

 

22. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός όπως ισχύει.

 

23. Το υπ' αριθμόν 127953/2007 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος / ΕΥΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με το οποίο, δεν υπόκεινται στις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) τα χρηματοδοτούμενα από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων.

 

24. Το 48859/2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με θέμα Οδηγίες για την παρακολούθηση / έγκριση μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του νόμου 2508/1997.

 

25. Την υπ' αριθμόν 3679/2006 (ΦΕΚ 182/ΑΠΠ/2007) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας: Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης και καθορισμός ορίων περιοχής Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Κάτω Ολύμπου του Νομού Λάρισας.

 

26. Το υπ' αριθμόν 6004/2006 υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου Κάτω Ολύμπου και των αναδόχων Μελετητών.

 

27. Το 11/2006 έγγραφο του Εξωραϊστικού Συλλόγου Καστρί - Λουτρό Αιγάνης Δήμου Κάτω Ολύμπου.

 

28. Το 48663/2006 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με θέμα Περιοχή Στρίντζος - Σκλήθρα στο Δέλτα Πηνειού Κτηματικής Περιφέρειας Δήμου Ευρυμενών και το 9613/ΠΕ/2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας με το οποίο μας διαβιβάστηκε το παραπάνω.

 

29. Η από 27-03-2007 αίτηση του Δήμου Κάτω - Ολύμπου με συνημμένη την Α' Φάση της μελέτης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων του Δήμου.

 

30. Η 52/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα Έγκριση 1ης Φάσης της μελέτης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων.

 

31. Το 9805/2007 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων - Κοινοτήτων με το οποίο μας διαβιβάστηκε το από 18-06-2006 έγγραφο του αναδόχου με θέμα Κατευθύνσεις για τη Β' Φάση της μελέτης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων του Δήμου Κάτω Ολύμπου.

 

32. Το 3427/2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμων - Κοινοτήτων με θέμα Κατευθύνσεις για τη Β' Φάση της μελέτης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων του Δήμου Κάτω Ολύμπου.

 

33. Το 12098/2007 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων - Κοινοτήτων προς το Δήμο Κάτω Ολύμπου με θέμα Κατευθύνσεις για τη Β' Φάση της μελέτης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων του Δήμου Κάτω Ολύμπου.

 

34. Το από 11-09-2007 έγγραφο του αναδόχου του έργου Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων του Δήμου Κάτω Ολύμπου προς την ΤΥΔΚ Νομού Λάρισας με θέμα Έναρξη Β' Φάσης της μελέτης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων του Δήμου Κάτω Ολύμπου.

 

35. Το υπ' αριθμόν 15308/1304/2007 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων - Κοινοτήτων, προς τους φορείς, για την γνωμοδότησή τους επί του Β1 Σταδίου της μελέτης του θέματος.

 

36. Την υπ' αριθμόν 78/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κάτω Ολύμπου με θέμα την έγκριση της Β' φάσης της μελέτης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων του Δήμου.

 

37. Το 1656/2008 έγγραφο του Δήμου Κάτω Ολύμπου με θέμα Πρόσκληση παρουσίασης Β1 σταδίου μελέτης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων Δήμου Κάτω Ολύμπου.

 

38. Το 10492/2008 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων - Κοινοτήτων προς τον μελετητή με διαβίβαση των γνωμοδοτήσεων των φορέων και εντολή έναρξης του Β2 σταδίου της μελέτης.

 

39. Την υπ' αριθμόν 573/18-02-2008 γνωμοδότηση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Θεσσαλίας του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.

 

40. Το υπ' αριθμόν 862/14176/20-02-2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

41. Την υπ' αριθμόν 563/22-02-2008 γνωμοδότηση της ΙΕ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (Λάρισας).

 

42. Την υπ' αριθμόν 699/26-03-2008 γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας.

 

43. Την υπ' αριθμόν 1199/29-04-2008 γνωμοδότηση της 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

44. Το 760/03-07-2008 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος / Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας με διατυπωμένες θέσεις και απόψεις.

 

45. Το 3012/14-04-2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Λάρισας με το οποίο διαβιβάσθηκε το από 09-04-2008 πρακτικό της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΝΕΧΩΠ) Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

46. Το υπ' αριθμόν 526/09-04-2008 πρακτικό της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΝΕΧΩΠ) Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

47. Το 779/9563/15-04-2008 έγγραφό μας με παρατηρήσεις για το Β1' Στάδιο της μελέτης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων του Δήμου Κάτω Ολύμπου.

 

48. Το 315/14471/30-05-2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με διατυπωμένες απόψεις.

 

49. Το 1079/02-07-2008 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Λάρισας με διατυπωμένες θέσεις και απόψεις.

 

50. Το 13395/1333/8.10.2008 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων - Κοινοτήτων με το οποίο διαβιβάζονται συμπληρωματικά στοιχεία της μελέτης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων του Δήμου Κάτω Ολύμπου.

 

51. Το 11713/1147/05-09-2008 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων - Κοινοτήτων με το οποίο υποβλήθηκε το Β2' Στάδιο της μελέτης.

 

52. Την υπ' αριθμόν 157/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κάτω Ολύμπου με θέμα την έγκριση του Β2' Σταδίου της μελέτης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων του Δήμου Κάτω Ολύμπου.

 

53. Το 5941/74220/08-12-2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωροταξίας με παρατηρήσεις για το Β2 Στάδιο της μελέτης.

 

54. Το 315/16-01-2009 έγγραφο του Δήμου Κάτω Ολύμπου.

 

55. Το 885/10-02-2009 έγγραφο του Δήμου Κάτω Ολύμπου.

 

56. Η 25/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα Εισήγηση - πρόταση Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωροταξίας για τροποποίηση μελέτης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων.

 

57. Το 980/9937/18-02-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωροταξίας.

 

58. Το από 23-02-2009 υπόμνημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Παραλίας Κουλούρας.

 

59. Το 1239/12718/16-03-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωροταξίας.

 

60. Το 4183/395/24-03-2009 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων - Κοινοτήτων με θέμα: Επανυποβολή Β2' σταδίου της μελέτης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων του Δήμου Κάτω Ολύμπου.

 

61. Το 1096/11064/03-06-2009 έγγραφό μας στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμων - Κοινοτήτων, με παρατηρήσεις για τη Προκαταρκτική μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων του Δήμου Κάτω Ολύμπου.

 

62. Η από 10-06-2009 αίτηση του Εξωραϊστικού Συλλόγου Οικισμού Παραλίας Κουλούρας.

 

63. Τα 3965/40332/13-07-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωροταξίας.

 

64. Το 7337/45760/02-07-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας με το οποίο μας διαβιβάστηκε η αναφορά του βουλευτή Β. Έξαρχου.

 

65. Το 4474/45997/08-07-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωροταξίας.

 

66. Η από 13-08-2009 αίτηση του Συλλόγου Παραλίας Κουλούρας.

 

67. Το 8226/51517/07-08-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας με το οποίο μας διαβιβάστηκε υπόμνημα των μικροϊδιοκτητών οικοπέδων παραλίας Καστρί - Λουτρό Αιγάνης Δήμου Κάτω Ολύμπου Νομού Λάρισας.

 

68. Το 5283/55268/24-08-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωροταξίας.

 

69. Το 4208/43034/28-09-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωροταξίας για την Προκαταρκτική μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας.

 

70. Η από 02-12-2009 αίτηση του Παπαδόπουλου Σωτηρίου.

 

71. Το 7646/80638/07-12-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωροταξίας.

 

72. Το 13068/84875/22-12-2009 έγγραφα της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ' αριθμόν 215/20-11-2009 Αναφορά του βουλευτή Νασιώκα Ε.

 

73. Το υπ' αριθμόν 8056/84965/23-12-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωροταξίας.

 

74. Το υπ' αριθμόν 6636/69739/21-12-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωροταξίας σχετικά με τη θεώρηση της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας.

 

75. Το υπ' αριθμόν 297/3920/21-01-2010 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων - Κοινοτήτων με θέμα: Αποστολή για έγκριση της μελέτης: Μελέτη τροποποίησης Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου παραλιακού τμήματος πρώην κοινοτήτων Αιγάνης και Κρανιάς.

 

76. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν 4428/113638/22-07-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωροταξίας.

 

77. Το υπ' αριθμόν Φ/Α.4/7/8942/1327/06-09-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

 

78. Η από 07-07-2010 αίτηση της κυρίας Ράμου Μαρίας.

 

79. Το υπ' αριθμόν 4061/105395/15-07-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωροταξίας.

 

80. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

 

81. Τη γνωμοδότηση κατά την 39/16η/05-10-2010 θετική (με διορθώσεις) γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωροταξίας Θεσσαλίας.

 

82. Το υπ' αριθμόν 8177/177299/09-11-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωροταξίας.

 

83. Το από 10-02-2010 έγγραφο των αναδόχων με επανυποβολή της μελέτης έτσι όπως αυτή προέκυψε μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

84. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του οικείου Δήμου.

 

και επειδή

 

1. Η αρμοδιότητα έγκρισης του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης της Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών ανήκει στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου II (8) του άρθρου 280 του νόμου 3852/2010.

 

2. Έχει συμπληρωθεί ο φάκελος δικαιολογητικών της Μελέτης του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης της Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών.

 

3. Με τις διατάξεις του παρόντος επιτυγχάνεται η αειφόρος ανάπτυξη στην περιοχή του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης της Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών και προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 2508/1997, το Σχέδιο Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης της Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών, που περιλαμβάνει την εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας έκταση, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα Π.1 και στους Χάρτες Π.2. κλίμακας 1:25.000, Π3.1, Π3.2, Π.3.3., Π3.4, Π.3.5, Π.3.6, Π.3.7, Π.3.8, Π.3.9, κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύουν την παρούσα σε συμβατική και ψηφιακή μορφή που περιλαμβάνει δομημένη διανυσματική πληροφορία.

 

Ειδικότερα το Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης περιλαμβάνει:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 6: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 7

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 09-12-2011

 

Η Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.