Απόφαση 373907/16

Απόφαση 373907/7558/2016: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Χώρου Νηπιαγωγείου σε εκτέλεση της με αριθμό 2607/2006 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό των ιδίου ως Χώρου Νηπιαγωγείου, στο οικοδομικό τετράγωνο 4, που περικλείεται από τις οδούς Παναγή Τσαλδάρη, Αγίας Λαύρας, Γρηγορίου Ε, Ανδρέα Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης, του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 373907/7558/2016: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Χώρου Νηπιαγωγείου σε εκτέλεση της με αριθμό 2607/2006 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό των ιδίου ως Χώρου Νηπιαγωγείου, στο οικοδομικό τετράγωνο 4, που περικλείεται από τις οδούς Παναγή Τσαλδάρη, Αγίας Λαύρας, Γρηγορίου Ε, Ανδρέα Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης, του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 317/ΑΑΠ/2016), 30-12-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 159, 160 και 243 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 133/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/2010).

 

5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΚΜ/4/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

6. Την με αριθμό πρωτοκόλλου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 5/03-01-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

7. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν ΓΠΚΜ/1952/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΔ7ΛΛ-ΗΨΑ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, δια της οποίας ο Γεώργιος Τσαγκαρλής ορίζεται Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

8. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 9752/2014 (03-06-2014) Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση της εκλογής Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-09-2014 έως 31-08-2019.

 

9. Το από 27-08-2014 πρακτικό ορκωμοσίας των ανωτέρω.

 

8. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1064/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

 

9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 54511(1166)/2013 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, (ΦΕΚ 65/ΥΟΔΔ/2013) δια της οποίας ο Νικόλαος Ιωάννου του Παναγιώτη διορίζεται Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

10. Την υπ' αριθμόν 353591/7730/2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1253/Γ/2014) δια της οποίας ο Νικόλαος Ιωάννου του Παναγιώτη διορίζεται Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

11. Την με αριθμό οίκοθεν 461114 (9980)/2014 (ΦΕΚ 3129/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων με εντολή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

12. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

13. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

15. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

16. Το από [ΠΔ] 19-10-1931 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 369/Α/1931) Περί επεκτάσεως του σχεδίου της πόλεως Θεσσαλονίκης εις συνοικισμούς Νεαπόλεως - Αναγεννήσεως και Τρωάδος, με το οποίο εντάχθηκε η συγκεκριμένη περιοχή στο σχέδιο. Από το αντίστοιχο διάγραμμα φαίνεται ότι η ιδιοκτησία των Ν. Καραμάνου και Β. Καρβουνιάρη εμπίπτει σε οικοδομήσιμο χώρο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

 

17. Την υπ' αριθμόν ΔΠ/ΠΜ/13395/478/1990 Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 201/Δ/1990), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Νεάπολης νομού Θεσσαλονίκης στο οικοδομικό τετράγωνο 4 με τον χαρακτηρισμό 3 οικοπέδων, ως χώρου για την ανέγερση Νηπιαγωγείου συνολικής έκτασης 959,35 m2, μέσα στον οποίο εμπίπτει και το οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Ν. Καραμάνου και Β. Καρβουνιάρη.

 

18. Την υπ' αριθμόν 29/48618/ΠΣΚ/1362/2003/2004 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 615/Δ/2004), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Νεάπολης Ν. Θεσσαλονίκης στο υπόψη οικοδομικό τετράγωνο 4 με τον αποχαρακτηρισμό του όμορου οικοπέδου (φερόμενης ιδιοκτησίας Σερόγλου Ευστρατίου κ.λ.π.), σε εφαρμογή της υπ' αριθμόν 772/2001 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό αυτού ως χώρου Νηπιαγωγείου.

 

19. Την υπ' αριθμόν 1046315/3449/Δ0010/2006 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 589/Δ/2006) κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση για την ανέγερση διδακτηρίου του 3ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης, συνολικής έκτασης 959,35 m2 στο υπόψη οικοδομικό τετράγωνο 4. Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ και με δαπάνη του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. και θα καλυφθεί από την ΣΑΕ 047.6 έργο 2004ΣΑΕ4760001.

 

20. Την υπ' αριθμόν 2607/2006 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία αποφασίστηκε η άρση του ρυμοτομικού βάρους στην ιδιοκτησία των Ν. Καραμάνου και Β. Καρβουνιάρη, εμβαδού 432 m2, που εμπίπτει σε τμήμα του χαρακτηρισμένου χώρου Νηπιαγωγείου στο οικοδομικό τετράγωνο 4, Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών.

 

21. Την με αριθμό Δ10Δ/0003270/ΕΞ2014/1924/2014 (ΦΕΚ 176/ΑΑΠ/2014) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με την οποία ανακλήθηκε μερικώς η αναγκαστική απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την υπ' αριθμόν 1046315/3449/Δ0010/2006 (ΦΕΚ 589/Δ/2006) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ανέγερση του 3ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης, καθ' ο μέρος αφορά στην ιδιοκτησία των Ν. Καραμάνου και Β. Καρβουνιάρη, σε εφαρμογή της υπ' αριθμόν 939/2013 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

22. Την με αριθμό απόφαση 44314/2371/1989 (ΦΕΚ 387/Δ/1989) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Νεάπολης (νομού Θεσσαλονίκης), από τον πίνακα Α-11.2.2. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ του οποίου, προβλέπεται στην Πολεοδομική Ενότητα 3 ως αναγκαία νέα γη σε Νηπιαγωγεία 1155 m2. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχει έλλειμμα σε χώρους Νηπιαγωγείων στην συγκεκριμένη πολεοδομική ενότητα 3 Κάτω Αναγέννηση, που έχει ιδιαίτερα υψηλή πυκνότητα (brutto) 531 άτομα / Ha και επομένως η διατήρηση του χαρακτηρισμού του εν λόγω τμήματος κρίνεται πολεοδομικά αναγκαία.

 

23. Την με αριθμό 397/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, με την οποία γνωμοδότησε ομόφωνα ως εξής:

 

{Α) Υπέρ της σημειακής τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, στο οικοδομικό τετράγωνο 4 που περικλείεται από τις οδούς Παναγή Τσαλδάρη - Αγίας Λαύρας - Γρηγορίου Ε' - Ανδρέα Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης, με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Χώρου νηπιαγωγείου σε εκτέλεση της με αριθμό 2607/2006 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό του ιδίου, ως Χώρου Νηπιαγωγείου, όπως απεικονίζεται με τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Α, στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 όπως ισχύει σήμερα, καθώς το υπόψη οικόπεδο αποτελεί τμήμα του συνολικά χαρακτηρισμένου χώρου Νηπιαγωγείου που καθορίστηκε με την υπ' αριθμόν ΔΠ/ΠΜ/13395/478/ 19-3-1990 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 210/Δ/1990).

 

Β) Διατυπώνει την πρόθεση και την οικονομική δυνατότητα του Δήμου, για την άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους καθώς: α) προβλέπεται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 600.000 € σε ειδικό κωδικό του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2015 του Δήμου με Κ.Α. 02.30.7111.20 για την αποζημίωση των ιδιοκτητών, και επιπλέον β) ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε., μας γνωστοποιεί ότι η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης που θα καθοριστεί δικαστικώς, για την συντέλεση της απαλλοτρίωσης του χώρου με σκοπό την ανέγερση διδακτηρίου, θα καλυφθεί από το έργο 2010ΣΕ04860005 της ΣΑΕ 048/6.}

 

24. Την εγγραφή πίστωσης στους προϋπολογισμούς των ετών 2015 και 2016, ποσού 600.000 € (που υπερκαλύπτει την αντικειμενική αξία), στον κωδικό αριθμό Κ.Α. 02.30.7111.20 Απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας Ν. Καραμάνου κ.λ.π. στο χώρο Νηπιαγωγείου του οικοδομικού τετραγώνου 4 μεταξύ των οδών Αγίας Λαύρας- Γρηγορίου Ε' - Ανδρέα Δημητρίου - Παναγή Τσαλδάρη της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης.

 

25. Το γεγονός ότι ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών τήρησε τη διαδικασία δημοσιοποίησης του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

26. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε μία εμπρόθεσμη ένσταση, των Ελεονώρας Ασλανίδου και Μαίρης Ιωαννίδου, όπως προκύπτει από την από 06-09-2016 σχετική βεβαίωση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Νεάπολης- Συκεών.

 

27. Την με αριθμό 174/2016 Απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης- Συκεών με την οποία απορρίφθηκε η προαναφερόμενη ένσταση ως αβάσιμη, σύμφωνα με το σκεπτικό που αναφέρεται σε αυτήν.

 

28. Το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν υπέβαλλαν ένσταση κατά της 397/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών.

 

29. Τη διαπίστωση ότι συντρέχουν αθροιστικά οι δύο προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014), κάτω από τις οποίες η Διοίκηση μπορεί σε περιπτώσεις αποχαρακτηρισμού χώρου να επανεπιβάλλει νέο όμοιο χαρακτηρισμό.

 

30. Τη με αριθμό 9η/Συνεδρία 15η/25-11-2016 πράξη γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την από 15-11-2016 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

31. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 και τη διαπίστωση ότι με την παρούσα τροποποίηση δεν επέρχεται μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ).

 

32. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005), και τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή και το ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου διαγράμματος που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 20-12-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.