Απόφαση 3745/15

Απόφαση 3745/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 92 σε συμμόρφωση προς την με υπ' αριθμόν 2493/2010 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στην ιδιοκτησία Ι. Ζαχαρόπουλου κ.λ.π. (5) μεταξύ των οδών Μοναστηρίου και Αγαμέμνονος του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3745/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 92 σε συμμόρφωση προς την με υπ' αριθμόν 2493/2010 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στην ιδιοκτησία Ι. Ζαχαρόπουλου κ.λ.π. (5) μεταξύ των οδών Μοναστηρίου και Αγαμέμνονος του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 103/ΑΑΠ/2015), 28-05-2015.

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 280 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

5. Την υπ' αριθμόν 4/2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 06-02-2015 Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

6. Τα με αριθμούς πρωτοκόλλου οίκοθεν 11237/2015 και 11675/2015 έγγραφα του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με θέμα: Άσκηση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

7. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Την εγκύκλιο 18/2003 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

9. Την εγκύκλιο 6/2006 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

10. Τα άρθρα 31 και 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

11. Το άρθρο 6 Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις, παράγραφος 6 και το άρθρο 1, παράγραφος 1 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

12. Το από 26-01-1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 99/Δ/1990) Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 7 του οικισμού Ευόσμου του Δήμου Ευόσμου (νομός Θεσσαλονίκης) και υπαγωγή περιοχών αυτού στις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου 1337/1983.

 

13. Το από 07-04-1994 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 368/Δ/1994) Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμων Ευόσμου και Ελευθερίου Κορδελιού (νομού Θεσσαλονίκης) καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης.

 

14. Την με αριθμό 2493/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 

15. Το με αριθμό 238/2011 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με το οποίο η Τριμελής επιτροπή προχώρησε στην αποδοχή από το Ελληνικό Δημόσιο της 2493/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και στη μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατ' αυτής.

 

16. Την από 31-03-2011 αίτηση των φερόμενων ιδιοκτητών με θέμα Πρόταση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στην περιοχή του οικοδομικού τετραγώνου 92 σε εφαρμογή της με αριθμό 2493/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 

17. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2598/1999 έγγραφο του Τμήματος Οδικής Κυκλοφορίας και Τοπογραφήσεων - Απαλλοτριώσεων της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

18. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 6977/2010 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας νομού Θεσσαλονίκης.

 

19. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 83/2011 βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων - υποκατάστημα Θεσσαλονίκης.

 

20. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 581/2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημοσίων έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

21. Την αριθμό πρωτοκόλλου 9739/2011 Βεβαίωση του Δημάρχου Κορδελιού -Ευόσμου ότι δεν έχει αποζημιωθεί από το Δήμο το ακίνητο του θέματος.

 

22. Τις με αριθμούς 867/2006, 515/2007, 824/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου.

 

23. Την από 27-01-2012 ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου στο οικοδομικό τετράγωνο 92 μετά από την από 16-01-2012 εισήγησή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας.

 

24. Την με αριθμό 159/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου (πρακτικό με αριθμό 4/2012 της από 28-03-2012 συνεδρίασης) μετά από την εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου.

 

25. Την με αριθμό 21/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου (πρακτικό με αριθμό 3/2012 της από 26-03-2012 συνεδρίασης).

 

26. Την από 26-07-2012 βεβαίωση του Δημάρχου Κορδελιού - Ευόσμου Θεσσαλονίκης ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δεν καθίστανται άρτια οικόπεδα μη άρτια και δεν επηρεάζονται κτίρια που χτίστηκαν με νόμιμη άδεια και δεν ρυμοτομούνται οικοδομές.

 

27. Την από 26-07-2012 δήλωση του Δημάρχου Κορδελιού - Ευόσμου ότι δεν υποβλήθηκε καμιά ένσταση κατά της υπ' αριθμόν 159/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου σχετικά με την πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

 

28. Τις υπεύθυνες δηλώσεις των φερόμενων ιδιοκτητών ότι προτίθενται να θέσουν σε κοινή χρήση τμήματα του οικοπέδου με συμβολαιογραφική πράξη σε περίπτωση αποδοχής της πρότασης τροποποίησης.

 

29. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 49916/2012 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου.

 

30. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 5784/2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον Δήμο για παροχή πρόσθετων στοιχείων λόγω της ισχύος του νόμου 4067/2012.

 

31. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 52956/2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τα συνημμένα του.

 

32. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 70077/2012 έγγραφο του Τμήματος Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ρυθμίσεων της Διεύθυνσης Μελετών - Έργων του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου.

 

33. Τα με αριθμούς πρωτοκόλλου ΠΕ/8880/2013 και το οίκοθεν 4431/2013 (υπενθύμιση) έγγραφα της Υπηρεσίας μας προς τον ενδιαφερόμενο για παροχή στοιχείων.

 

34. Την από 04-07-2013 αίτηση των ενδιαφερόμενων για επίσπευση της έγκρισης τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του θέματος.

 

35. Τα με αριθμούς πρωτοκόλλου 5133/2013 και οίκοθεν 2853/2014 έγγραφα της Υπηρεσίας μας προς τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

36. Τα με αριθμούς πρωτοκόλλου 9267/2014 και οίκοθεν 4858/2014 έγγραφα του Τμήματος Β', της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

37. Την από 19-01-2015 αίτηση των ενδιαφερόμενων σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014.

 

38. Το γεγονός ότι τηρήθηκε η κατά νόμο προβλεπόμενη διαδικασία από τις Υπηρεσίες του Δήμου Καλαμαριάς.

 

39. Την από 16-03-2015 Εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας.

 

40. Την θετική γνωμοδότηση στην από 18-03-2015 Συνεδρία 36η, Πράξη 16η του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

 

41. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμό του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου στο οικοδομικό τετράγωνο 92, στο ακίνητο με αριθμό 1, σε συμμόρφωση προς την με αριθμό 2493/2010 απόφαση του Τριμελούς τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για την άρση της απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με το από 26-01-1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 99/Δ/1990).

 

2. Τον αποχαρακτηρισμό -αποδέσμευση του συνόλου του ακινήτου επιφάνειας 7160,84 m2 που ανήκει στο οικοδομικό τετράγωνο 92 και τον χαρακτηρισμό του ως οικοδομήσιμου χώρου με αριθμό ΟΤ92Α, χωρίς την επιβολή εισφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου 4315/2014, όπως φαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:500 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

3. α. Τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του ακινήτου με αριθμό 1 που ανήκει στο οικοδομικό τετράγωνο 92 και τον χαρακτηρισμό του ως οικοδομήσιμου χώρου.

 

β. Την επιβολή προκηπίου πλάτους 3 m στις τρεις πλευρές του οικοδομικού τετραγώνου 92Α, την ανατολική, βόρεια και δυτική, ενώ στη νότια πλευρά επί της οδού Μοναστηρίου, επιβολή στοάς πλάτους 4 m.

 

γ. Τη δημιουργία πεζοδρόμου πλάτους 4 m στη βόρεια πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου 92Α.

 

δ. Τον καθορισμό της χρήσης του οικοδομικού τετραγώνου 92Α σε γενική κατοικία και

 

ε. Την αποδοχή της πρότασης των ιδιοκτητών του οικοδομικού τετραγώνου 92Α, να θέσουν σε κοινή χρήση τμήμα της ιδιοκτησίας τους η οποία ρυμοτομείται και είναι:

 

Το τμήμα Τ8-η-ε-δ-Τ1-Τ8 εμβαδού 183,51 m2 της 1)α ιδιοκτησίας
Το τμήμα Τ1-Τ5-Τ9-Τ8-Τ1 (πεζόδρομος) εμβαδού 354,67 m2 της 1)α ιδιοκτησίας
Το τμήμα ε-ζ-β-α-δ-ε εμβαδού 185,88 m2 της 1)δ ιδιοκτησίας
Το τμήμα Τ3-Τ2-α-β-Τ3 εμβαδού 38,09 m2 της 1)γ ιδιοκτησίας.

 

στ. Την ένταξη του οικοδομικού τετραγώνου 92Α στον τομέα VI όρων δόμησης.

 

a.3745.15

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 12-05-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.