Εγκύκλιος 18/03

Εγκύκλιος 18/2003: Αρμοδιότητες Πολεοδομικού Σχεδιασμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκύκλιος 18/2003: Αρμοδιότητες Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 21-07-2003.

 

Αριθμός πρωτοκόλλου: 29454/21-07-2003.

 

Μετά την ισχύ του άρθρου 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 29 του νόμου 2831/2000, οι αρμοδιότητες έγκρισης πολεοδομικών ρυθμίσεων έχουν διαμορφωθεί ως ακολούθως:

 

Ι. Με προεδρικά διατάγματα ρυθμίζονται:

 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), ο καθορισμός των ορίων και των όρων και περιορισμών δόμησης και η, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985), έγκριση πολεοδομικών μελετών των οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους που είναι παραδοσιακοί (νόμος 2508/1997 άρθρο 25 παράγραφος 9)β).

 

Η πρόταση των προεδρικών διαταγμάτων γίνεται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό (Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Αιγαίου ή Μακεδονίας - Θράκης).

 

2. Η έγκριση ή η τροποποίηση σχεδίων πόλεων και ο καθορισμός ή η τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης παραδοσιακών οικισμών (νόμος 2508/1997 άρθρο 25 παράγραφος 9)β) και εκτάσεων ΠΕΡΠΟ (νόμος 2508/1997, άρθρο 24) στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί.

 

3. Η έγκριση ή τροποποίηση σχεδίων πόλεων και ο καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης ιστορικών τόπων χαρακτηρισμένων από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η πρόταση του προεδρικού διατάγματος γίνεται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό (Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Αιγαίου ή Μακεδονίας Θράκης και τον Υπουργό Πολιτισμού).

 

4. Η έγκριση πολεοδομικής μελέτης ζώνης ενεργού πολεοδομίας και αστικού αναδασμού και η τροποποίησή τους.

 

5. Η έγκριση Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (νόμος 1337/1983 άρθρο 29).

 

6. Η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την μεταφορά οικισμών που πλήγηκαν από σεισμούς κ.λ.π. (άρθρο 43 παράγραφος δ του νόμου 1337/1983 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 54 του νόμου 2721/1999 (ΦΕΚ 112/Α/1999).

 

II. Με Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται:

 

1. Η έγκριση πολεοδομικών μελετών:

 

περιοχών που εμπίπτουν έστω και μερικά σε ζώνη 500 m από την ακτή ή ευρίσκονται σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους ή σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε περιοχές που προστατεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) ή βάσει διεθνών συνθηκών.
Η έγκριση προμελέτης για τις παραπάνω περιοχές (όπου απαιτείται).
Η έγκριση ορίου πυκνοδομημένου τμήματος για τις παραπάνω περιοχές (όπου απαιτείται).
Αξιόλογων οικισμών κατά τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

2. Ο καθορισμός των ορίων και των όρων και περιορισμών δόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), καθώς και η έγκριση πολεοδομικών μελετών, σύμφωνα με τις διατάξεις των από 20-08-1985 (ΦΕΚ 414/Δ/1985) και 02-04-1985 (ΦΕΚ 225/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων, οικισμών παραλιακών όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος, ή οικισμών των οποίων τα όρια ή η περιοχή στην οποία αφορά η πολεοδομική μελέτη εμπίπτουν σε ζώνη 500 m από την ακτή ή οικισμών που ευρίσκονται σε περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλους ή σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους ή σε δάση ή σε δασικές εκτάσεις ή σε περιοχές που προστατεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) ή βάσει διεθνών συνθηκών.

 

3. Η τροποποίηση σχεδίων πόλεων και ο καθορισμός και η τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης:

 

εκατέρωθεν του βασικού οδικού δικτύου, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 99 του νόμου 1892/1990 στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.
σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους, σε δάση ή δασικές εκτάσεις και σε περιοχές που προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του νόμου 1650/1986 ή βάσει διεθνών συνθηκών.

 

4. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 26 του νόμου 1337/1983 όπως ισχύει σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους, δάση και δασικές εκτάσεις περιοχές που προστατεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του νόμου 1650/1986 ή βάσει διεθνών συνθηκών καθώς και σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση 500 m από την ακτή. Οι ρυθμίσεις αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις κατευθύνσεις των πλαισίων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις των νόμων 2742/1999 και 2508/1997.

 

5. Η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για αποκατάσταση παλιννοστούντων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του νόμου 2790/2000 (ΦΕΚ 24/Α/2000).

 

6. Οι ρυθμίσεις του άρθρου άρθρου 6 παράγραφοι 3 και 6)γ και του άρθρου 7 παράγραφος 3 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) στους οικισμούς που εμπίπτουν σύμφωνα με τα παραπάνω στην αρμοδιότητα του.

 

ΙΙΙ. Με απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ρυθμίζονται:

 

1. Η έγκριση πολεοδομικών μελετών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 2508/1997 συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφος 1 του νόμου 2790/2000 (ΦΕΚ 24/Α/2000) για τους παλιννοστούντες.

 

Η έγκριση προμελέτης για τις περιοχές αρμοδιότητας του.
Η έγκριση ορίου πυκνοδομημένου τμήματος για τις περιοχές αρμοδιότητάς του.

 

2. Ο καθορισμός των ορίων και των όρων και περιορισμών δόμησης οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

3. Η έγκριση πολεοδομικών μελετών των οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους σύμφωνα με τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985).

 

4. Η τροποποίηση εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών και ο καθορισμός και η τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης σ' αυτά στις παράκτιες περιοχές σε βάθος δύο οικοδομικών τετραγώνων από την ακτή εφόσον βρίσκονται σε απόσταση 500 m από αυτήν.

 

5. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 26 του νόμου 1337/1983 όπως ισχύει στις περιπτώσεις εκτέλεσης επειγόντων στεγαστικών προγραμμάτων και καθορισμού χώρων ανέγερσης κτιρίων δημόσιων και δημοτικών σκοπών και γενικά κτιρίων κοινής ωφέλειας.

 

6. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 και 6)γ και του άρθρου 7 παράγραφος 3 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) για τους οικισμούς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του.

 

7. Η έγκριση των παρεκκλίσεων της παραγράφου 16 του άρθρου 27 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) για τις περιοχές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και στην αρμοδιότητα του νομάρχη.

 

8. Η έγκριση πολεοδομικών μελετών ΒΕΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 19 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997).

 

IV. Με απόφαση του Νομάρχη ρυθμίζονται:

 

1. Η έγκριση και τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων καθώς και ο καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης σε αγροτικούς οικισμούς σύμφωνα με το άρθρο 38 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Η τροποποίηση εγκεκριμένων ρυμοτομικών, σχεδίων πόλεων και οικισμών και ο καθορισμός και η τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης σ" αυτά.

 

3. Η έγκριση πολεοδομικής μελέτης ανάπλασης και αναμόρφωσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 11 και 15 παράγραφος 4 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

4. Η έγκριση παρέκκλισης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

V. 1. Όπου στις προηγούμενες παραγράφους προβλέπεται έγκριση πολεοδομικών μελετών επέκτασης σε εκτέλεση εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων πολλών πολεοδομικών ενοτήτων ταυτόχρονα που εμπίπτουν σε περιοχές αρμοδιότητας δύο Κρατικών Οργάνων (Υπουργός, Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας) είναι δυνατό για λόγους ενότητας του πολεοδομικού σχεδιασμού και εφαρμογής του σχεδίου η ρύθμιση να γίνεται και να εγκρίνεται από Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και σε περίπτωση τροποποίησης σχεδίου από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας.

 

2. Στην περίπτωση τμηματικής έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης για την οποία απαιτείται η έγκριση προμελέτης επισημαίνεται ότι, η ολοκλήρωση της ένταξης του συνόλου των τμημάτων της συγκεκριμένης πολεοδομικής ενότητας στο σχέδιο γίνεται από το ίδιο όργανο.

 

3. Όπου στις προηγούμενες παραγράφους προβλέπεται τροποποίηση εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών οι σχετικές πολεοδομικές ρυθμίσεις πρέπει:

 

α) να μην επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινοχρήστων χώρων ούτε του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ).

 

β) να μην επιφέρουν αύξηση του ισχύοντος συντελεστή δόμησης ούτε αλλαγή των γενικών κατηγοριών χρήσεων της περιοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), δυσμενέστερη για το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και γ) να μην είναι αντίθετες με τις διατάξεις και κατευθύνσεις των εγκεκριμένων ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ.

 

4. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης αναστολής οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών είναι εκείνο στο οποίο ανήκει η αρμοδιότητα της πολεοδομικής ρύθμισης.

 

VI. Μεταβατικές διατάξεις.

 

1. Κάθε διάταξη ως προς τις παραπάνω αρμοδιότητες πολεοδομικών ρυθμίσεων που έρχεται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 καταργείται. Επίσης καταργείται κάθε διάταξη με την οποία μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες πολεοδομικών ρυθμίσεων στους Νομάρχες και στα Δημοτικά Συμβούλια. 2, Δεν απαιτείται εκ νέου η τήρηση,της διαδικασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος για την έγκριση ή τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων που έγιναν με αποφάσεις Νομαρχών ή Δημοτικών Συμβουλίων οι οποίες έχουν ακυρωθεί επειδή εκδόθηκαν αναρμοδίως. Στην περίπτωση αυτή αρκεί η επικαιροποίηση της γνωμοδότησης του αρμοδίου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

 

VII. Με αφορμή τα παραπάνω και προς διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων σας, παραθέτουμε συνοπτικά γενικές αρχές που λαμβάνονται υπόψη από το αρμόδιο για την έκδοση της πράξης όργανο κατά την τροποποίηση σχεδίων πόλης όπως αυτές προκύπτουν από τη νομοθεσία και έχουν διαμορφωθεί από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Διαδικασίες και Γενικές Αρχές τροποποίησης σχεδίων πόλης.

 

1. Το βασικό νομοθέτημα για τις τροποποιήσεις των σχεδίων πόλεων είναι το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κεφαλαίου II του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1929) που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31 παράγραφος 3 του νόμου 1577/1985. Στις διατάξεις των πιο πάνω διαταγμάτων αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι που πρέπει να συντρέχουν για να γίνει μια τροποποίηση, τα δικαιολογητικά στοιχεία, η διαδικασία, οι προθεσμίες κ.λ.π.

 

2. Σύμφωνα με τα άρθρα 1, 3 και 70 παράγραφος 1 του 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος και του άρθρου 21 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1929, κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στη θεραπεία πολεοδομικών αναγκών τις οποίες δημιουργεί η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξή της. Στο πλαίσιο των νόμιμων αυτών παραγόντων μπορεί να περιλαμβάνονται και τα ιδιωτικά δίκαια και συμφέροντα, τα οποία όμως δεν μπορούν να θεωρούνται κύρια ερείσματα της ρυμοτομικής διαρρύθμισης αλλά λαμβάνονται υπόψη μόνο επικουρικά (ΣτΕ 2670/1988, 3248/1991 κ.α.). Στο σημείο αυτό επισημαίνεται, ότι οι κοινόχρηστοι χώροι πρέπει να προβλέπονται κατά το δυνατόν ευρύτεροι ενόψει των μελλοντικών αναγκών της πόλης,από άποψη συγκοινωνίας, αισθητικής, υγιεινής κ.λ.π. Επίσης κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας βάσει του άρθρου 24 του Συντάγματος και ειδικότερα από τις αρχές προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος και τη ρητή επιταγή της βελτίωσης των όρων διαβίωσης, συνάγεται ο κανόνας ότι κατά την τροποποίηση εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων δεν συγχωρείται κατ' αρχήν η μείωση κοινόχρηστων χώρων.

 

Εξάλλου, η αναδιάταξη των κοινόχρηστων χώρων για πολεοδομικούς λόγους είναι δυνατή, πλην το καθαρό ποσοστό των κοινόχρηστων χώρων πρέπει, αν δεν αυξάνεται, να παραμένει τουλάχιστον στο προηγούμενο ποσοστό (ΣτΕ 3403/1992, 6482/1995 κ.α.). Ήδη με το εδάφιο α της παραγράφου 4.1 του άρθρου 29 άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού του νόμου 2831/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) ορίζεται ρητά ότι οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων και των αναγκαίων κοινωφελών χώρων με μόνη εξαίρεση τις άρσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, σε συμμόρφωση αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας ή Διοικητικών Εφετείων, η οποία ακυρώνει την άρνηση της Διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση- Επισημαίνουμε όμως ότι σε περίπτωση δικαστικής ακυρώσεως της αρνήσεως της Διοικήσεως να άρει αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου ή να βεβαιώσει την αυτοδίκαιη ανάκληση της, εν όψει του ότι η σχετική δικαστική απόφαση κρίνει για την χρονική και μόνο ισχύ της απαλλοτριώσεως, η Διοίκηση προκειμένου να συμμορφωθεί προς την επιβαλλόμενη σ' αυτή υποχρέωση δεν κωλύεται να επιβάλει νέα αναγκαστική απαλλοτρίωση στο ίδιο ακίνητο για τον εφεξής χρόνο, με άμεση αποζημίωση των ιδιοκτητών και μετά τη διαπίστωση ότι ο υπό αποχαρακτηρισμό κοινόχρηστος χώρος εξυπηρετεί σοβαρές πολεοδομικές ανάγκες της περιοχής. Δεν αρκεί δε η δήλωση του Δήμου περί αδυναμίας του να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες της εκτάσεως αν δεν τεκμηριώνεται νομίμως, δεδομένου ότι ο αρνητικός ισχυρισμός του Δήμου οφείλει να συνοδεύεται από συγκεκριμένα στοιχεία οικονομικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης και της δανειοληπτικής ικανότητας αυτού από τα οποία να προκύπτουν οι προτεραιότητες του ως προς την απόκτηση των απαραίτητων για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού κοινοχρήστων χώρων και να αποδεικνύεται η πραγματική αδυναμία αποκτήσεως του συγκεκριμένου χώρου. (ΠΕ 80/2001, 217/2001). Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, κατά την διαδικασία της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου, το αρμόδιο να την εγκρίνει όργανο μπορεί μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου Χωροταξίας να τροποποιεί ή και να απορρίπτει τα υπό των Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων προτεινόμενα σχέδια, με την προϋπόθεση, όμως, ότι οι προτεινόμενες από τα εν λόγω συμβούλια ρυθμίσεις στηρίζονται στις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις και δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτές.

 

Σύμφωνα, λοιπόν με τα παραπάνω, στις περιπτώσεις που οι γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εμπίπτουν σε απαγορευτική διάταξη Νόμου (μείωση κοινόχρηστου χώρου) και επομένως στερούνται νόμιμου ερείσματος, οι αρμόδιες υπηρεσίες σας δικαιούνται να μην τις παραπέμπουν προς περαιτέρω γνωμοδότηση στο αρμόδιο Συμβούλιο Χωροταξίας.

 

Στις περιπτώσεις δε αυτές, θεωρείται σκόπιμο οι Υπηρεσίες σας κατά την κρίση τους και για πολεοδομικούς λόγους να ζητούν από τους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, την υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων τροποποίησης σχεδίου με αναδιάταξη των καταργούμενων κοινόχρηστων χώρων της περιοχής, ώστε οι προτάσεις αυτές να παραπέμπονται προς γνωμοδότηση στο αρμόδιο Συμβούλιο Χωροταξίας.

 

3. Κάθε μελέτη τροποποίησης σχεδίου πρέπει να έχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (χάρτες, διαγράμματα, αιτιολογική έκθεση κ.λ.π.) που προβλέπονται από το άρθρο 2 παράγραφος 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος και από τα άρθρα 18, 19 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος. (Σχετική Εγκύκλιος 1/1961). Όταν η τροποποίηση είναι εντοπισμένη, απαιτείται ατομική κοινοποίηση στους ενδιαφερόμενους και δεν αρκεί η γενική πρόσκληση. Η παράλειψη ατομικής κοινοποίησης καλύπτεται μόνο αν υποβληθούν ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους (ΣτΕ 3198/1983, 3621/1987, 4576/1987 κ.α.).

 

4. Η πρωτοβουλία για την κίνηση της διαδικασίας ανήκει κατά κανόνα στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, μπορεί όμως, να προέλθει και από το όργανο που εκδίδει την τελική πράξη για την έγκριση της τροποποίησης του σχεδίου (από το Νομάρχη ή το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας ή τον αρμόδιο Υπουργό).

 

5. Απαιτείται γνωμοδότηση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και του αρμόδιου Συμβουλίου, Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Νομαρχιακό ή Περιφερειακό ή Κεντρικό). Η γνωμοδότηση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου είναι απλή γνώμη και δεν δεσμεύει την Διοίκηση. Όταν η πρωτοβουλία για την τροποποίηση του σχεδίου ανήκει στη Διοίκηση, ο Νομάρχης ή ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ή ο Υπουργός μπορεί να προβεί στην έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης, ύστερα όμως από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και χωρίς τη γνώμη του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, εφόσον η προθεσμία που του χορηγήθηκε για την έκδοση της σχετικής γνωμοδότησης πέρασε άπρακτη (ΣτΕ 1150/1982, 4545/1983 κ.λ.π.). Σημειώνεται ότι προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρεις μήνες (άρθρο 38 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος 410/1995). Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ των γνωμοδοτήσεων του αρμοδίου ΣΧΟΠ και του Δημοτικού Συμβουλίου το αρμόδιο για την έκδοση της πράξης όργανο δύναται να συμφωνήσει με την άποψη του ενός ή του άλλου συλλογικού οργάνου. Σε περίπτωση συμφωνίας με την άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου υπογράφει και το διάγραμμα που συνοδεύει την πρόταση αυτού.

 

6. Επισημαίνεται ότι πριν από κάθε πολεοδομική διαρρύθμιση σε χώρο όπου υπάρχουν ρέματα πρέπει να διενεργείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 5 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α/2002) Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/EE και 1996/61/EE, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις, δηλαδή αποτύπωση και καθορισμός της οριογραμμής τους. Αρμόδιο όργανο για την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών ρέματος είναι ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ή ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κατά περίπτωση. Μετά την πιο πάνω οριοθέτηση του ρέματος, δεν επιτρέπεται η έκταση την οποία καταλαμβάνει τούτο να χαρακτηρίζεται ως χώρος οικοδομήσιμος αλλά εάν η ένταξη της σε πολεοδομικό σχέδιο κρίνεται αναγκαία, πρέπει να χαρακτηρίζεται υποχρεωτικά ως κοινόχρηστος χώρος (ΠΕ 151/1994, 297/1994 κ.α.) o οποίος δεν προσμετράται στο αναγκαίο κατά τις προδιαγραφές ποσοστό κοινοχρήστων χώρων.

 

Η Υφυπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.