Απόφαση 3893/14

Απόφαση 3893/2014: Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), εντός των ορίων του οικισμού Γάλλου, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση Τζαμαρίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3893/2014: Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), εντός των ορίων του οικισμού Γάλλου, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση Τζαμαρίες, (ΦΕΚ 18/ΑΑΠ/2015), 23-01-2015.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και ειδικότερα το άρθρο 280 αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 136/2010 Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 229/Α/2010).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παράγραφος 5, εδάφιο β του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων. Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κ.λ.π., (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

6. Την με αριθμό 1828/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του νόμου 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 60/Α/2011), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α/2013).

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παράγραφος 16 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 279/Α/2011).

 

9. Την με αριθμό 39608/2011 (ΦΕΚ 2200/Β/2011), απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την διευκρινιστική αυτής εγκύκλιο με αριθμό 31168/2012.

 

10. Τις με αριθμούς ΤΠ/6607/Δ/1985 (ΦΕΚ 35/Δ/1986) και ΤΠ/846/Δ/1988 (ΦΕΚ 484/Δ/1988) και ΤΠ/3069/1993 (ΦΕΚ 782/Δ/1993), αποφάσεις του Νομάρχη Ρεθύμνης με τις οποίες καθορίστηκαν και τροποποιήθηκαν τα όρια του οικισμού Γάλλου Ρεθύμνου.

 

11. Το με αριθμό 4309/2011 έγγραφό μας.

 

12. Την με αριθμό 527/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνου.

 

13. Τα φύλλα των εφημερίδων Ρεθυμνιώτικα Νέα και Κρητική Επιθεώρηση, στα οποία δημοσιεύθηκε στις 07-10-2014 και 08-10-2014, η ανακοίνωση για την κύρωση.

 

14. Την από 14-05-2014 αίτηση της Αργυρώς Φραιδάκη.

 

15. Την με αριθμό οίκοθεν ΥΔ/5660/2014 έγγραφο του Δήμου Ρεθύμνου.

 

16. Το με αριθμό οίκοθεν ΥΔ/5658/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνου με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί καμία ένσταση.

 

17. Το με κλίμακα 1:500 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωματούχου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Γεωργίου Φανουργάκη.

 

18. Το με κλίμακα 1:2000 απόσπασμα επί ορθοφωτοχάρτη.

 

19. Τα με αριθμούς 915/1992, 949/1993, 970/1993, 4839/2001 και 9818/1999 συμβόλαια παραχώρησης σε κοινή χρήση ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) των Συμβολαιογράφων Ρεθύμνης Μαρία Ιωσήφ Κολοκοτρωνάκη και Επιμενίδου Πολυδώρου Συλιγάρδου αντίστοιχα.

 

20. Φωτογραφίες.

 

21. Την Τεχνική έκθεση που υπογράφει ο Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Γεώργιος Φανουργάκης.

 

22. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Την κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), εντός των ορίων του οικισμού Γάλλου του Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, όπως αυτό αποτυπώνεται στο με χρονολογία και κλίμακα 1:500 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωματούχου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Γεωργίου Φανουργάκη, το οποίο θεωρείται από τον Διευθυντή Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

 

2. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

a.3893.14

 

Η απόφαση αυτή και το συνοδεύον τοπογραφικό, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 05-12-2014

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.