Απόφαση 41055/17

Απόφαση 41055/1317/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Παραμυθιάς επί υφιστάμενου δρόμου σύνδεσης της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή με κάτω Περιφερειακή Οδό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 41055/1317/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Παραμυθιάς επί υφιστάμενου δρόμου σύνδεσης της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή με κάτω Περιφερειακή Οδό, (ΦΕΚ 271/ΑΑΠ/2017), 23-11-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 154 και 160, του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 4 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως η περίπτωση 4)α αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, στοιχείο 39 αυτού.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

7. Η υπ' αριθμόν 1369/2007 (ΦΕΚ 45/ΑΑΠ/2007) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί εγκρίσεως γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Παραμυθιάς Δήμου Παραμυθιάς (νομού Θεσπρωτίας).

 

8. Το από [ΠΔ] 28-04-1954 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 86/Α/1954) περί έγκρισης του ρυμοτομικού σχεδίου του Οικισμού Παραμυθιάς, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

9. Το από [ΒΔ] 25-08-1969 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 164/Δ/1969) περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων οικισμών εχόντων εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

 

10. Το από 14-07-1981 προεδρικό διάταγμα περί αποχαρακτηρισμού τμήματος του οικισμού Παραμυθιάς και επιβολής όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των λοιπών τμημάτων αυτού (ΦΕΚ 441/Δ/1981).

 

11. Η με αριθμό 27148/1316/2012 (ΦΕΚ 497/ΥΟΔΔ/2013) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

12. Την υπ' αριθμόν 4/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παραμυθίας, με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης.

 

13. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 11425/324/13-02-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

 

14. Το πρακτικό της 2ης Συνεδρίασης/03-04-2017 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (θέμα 1ο) σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης.

 

15. Το γεγονός ότι η ως άνω τροποποίηση έχει σημειακό - εντοπισμένο χαρακτήρα, δεν μειώνει τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και δεν εμπίπτει σε ζώνη πεντακοσίων μέτρων από την ακτή, σε παραδοσιακό οικισμό, σε τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικό χώρο, σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε περιοχές προστατευόμενες βάσει διεθνών συνθηκών ή βάσει των άρθρων 18 και 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει.

 

16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Παραμυθιάς επί υφιστάμενου δρόμου σύνδεσης της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή με κάτω Περιφερειακή Οδό με α) Τη δημιουργία δύο νέων οικοδομικών τετραγώνων 264Α και 264Β και β) Τη δημιουργία νέας οδού όπως φαίνονται στο θεωρημένο αρμοδίως συνημμένο σχέδιο κλίμακας 1:500.

 

a.41055.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 27-10-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.