Απόφαση 41246/16

Απόφαση 41246/1212/2016: Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Καλλονής, επί της οδού Μητροπόλεως, μετά την έκδοση της υπ' αριθμόν 1538/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (αίτημα Α. Μαριόλα και Ε. Γουδή)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 41246/1212/2016: Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Καλλονής, επί της οδού Μητροπόλεως, μετά την έκδοση της υπ' αριθμόν 1538/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (αίτημα Α. Μαριόλα και Ε. Γουδή), (ΦΕΚ 175/ΑΑΠ/2016), 26-08-2016.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154 και 160 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) περί Επέκτασης των Πολεοδομικών σχεδίων, Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

6. Το νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα το άρθρο 186 παράγραφος II υποπαράγραφος ΣΤ αριθμός 39.

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 137/2010 (ΦΕΚ 230/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

8. Την υπ' αριθμόν 50451/2456/2014 (ΦΕΚ 2769/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

9. Το από [ΒΔ] 05-04-1949 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 112/Α/1949) με το οποίο εγκρίνεται το ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού Καλλονής Λέσβου.

 

10. Την υπ' αριθμόν 1343/2010 απόφαση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου.

 

11. Την υπ' αριθμόν 176/2007 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης και 180/2011.

 

12. Την υπ' αριθμόν 4822/2006 απόφαση του Νομάρχη Λέσβου και κατόπιν αυτής, οι ιδιοκτήτες ζήτησαν δια του τέως Δήμου Καλλονής την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος.

 

13. Την υπ' αριθμόν 3478/2009 (ΦΕΚ 295/ΑΑΠ/2009) απόφαση της Αντινομάρχη Λέσβου με την οποία τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο Καλλονής.

 

14. Την υπ' αριθμόν 1538/2014 απόφαση του Ε' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ακυρώνεται η υπ' αριθμόν 3478/2009 (ΦΕΚ 295/ΑΑΠ/2009) απόφαση της Αντινομάρχου Λέσβου.

 

15. Την υπ' αριθμόν 79/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας του Δήμου Λέσβου (Απόσπασμα Πρακτικού 7ο της από 22-05-2015 συνεδρίασης, ΑΔΑ: 789ΚΩΛΦ-8ΦΩ) με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καλλονής σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 1538/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και προτείνεται να τεθεί η οικοδομική γραμμή επί του υφισταμένου προσώπου της πλευράς του οικοδομικού τετραγώνου, στην οδό Μητροπόλεως, που περιγράφεται με τα στοιχεία Α2, Β2, Α1, Β1, Γ1, 1, 2, Σ, Ζ, Ε, Δ, Γ στο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Μιχαήλ Καράβολου που συνοδεύει την πρόταση τροποποίησης και την μετατροπή της εισφοράς σε γη σε ισάξια χρηματική συμμετοχή. Ο προσδιορισμός της αξίας για την πραγματοποίηση της μετατροπής αυτής γίνεται από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2882/2001.

 

16. Την υπ' αριθμόν 403/2015 (απόσπασμα πρακτικού 16ο της από 04-06-2015 συνεδρίασης, ΑΔΑ: Ω8Ψ8ΩΛΦ-7ΙΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

 

17. Την υπ' αριθμόν 729/2015 (απόσπασμα πρακτικού 26ο της από 19-10-2015 συνεδρίασης, ΑΔΑ: 63ΑΔΩΛΦ-ΤΒΩ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας του Δήμου Λέσβου.

 

18. Την από 24-12-2015 βεβαίωση Δημάρχου Λέσβου για μη κατάθεση ενστάσεων κατά τη διαδικασία της δημοσιότητας.

 

19. Το υπ' αριθμόν 3241/03-02-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δόμησης Λέσβου με το οποίο διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ο σχετικός φάκελος για την έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Καλλονής.

 

20. Την υπ' αριθμόν 5146/214/17-03-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

21. Την υπ' αριθμόν 19392/2798/Φ1.2/2012 (ΑΔΑ: Β4ΙΟΡ1Ι-Χ1Ι) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου χωρικής αρμοδιότητας Βορείου Αιγαίου.

 

22. Την υπ' αριθμόν 17/28-06-2016 θετική γνωμοδότηση (σύμφωνα με την αιτιολογία της εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Βορείου Αιγαίου που διατυπώθηκε στην 2η Συνεδρίαση, πράξη 1η, στις 28-06-2016.

 

23. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των κανονιστικών αυτών διατάξεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού ή Δημοτικού προϋπολογισμού.

 

Και επειδή:

 

Α) Τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από το Δήμο Λέσβου διαδικασίες για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Καλλονής.

 

Β) Με βάση την υπ' αριθμόν 729/2015 (απόσπασμα πρακτικού 26ο της από 19-10-2015 συνεδρίασης, ΑΔΑ: 63ΑΔΩΛΦ-ΤΒΩ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας του Δήμου Λέσβου προτάθηκε να τεθεί η οικοδομική γραμμή επί του προσώπου των υφιστάμενων οικοπέδων στη μια πλευρά της οδού όπως αυτό φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Μιχαήλ Καράβολου που συνοδεύει την πρόταση τροποποίησης (η οικοδομική γραμμή περιγράφεται με τα στοιχεία 1' - 17') και την μετατροπή της εισφοράς σε γη των ιδιοκτησιών όπως αυτή υπολογίζεται και αναγράφεται στην σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Λέσβου σε ισάξια χρηματική συμμετοχή.

 

Γ) Δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εκ νέου επιβολή της ανακληθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

 

Δ) Σύμφωνα με το υπό εκπόνηση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων Καλλονής, η οδός Μητροπόλεως δεν προβλέπεται να αποτελέσει κύρια αρτηρία του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής.

 

Ε) Στις ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες υπάρχουν νομίμως υφιστάμενες οικοδομές και ότι κατόπιν της υπ' αριθμόν 1538/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας i) είναι αδύνατη η διατήρηση της τεθλασμένης γραμμής της μιας πλευράς της οδού ώστε να εφαρμοσθεί ο βασικός πολεοδομικός κανόνας της ευθύγραμμης χάραξης και ii) η εισφοράς σε γη μετατρέπεται σε ισάξια χρηματική αξία, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Καλλονής Δήμου Λέσβου σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 1538/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

2. Να τεθεί η οικοδομική γραμμή επί του προσώπου των υφιστάμενων οικοπέδων στη μια πλευρά της οδού όπως αυτό φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Μιχαήλ Καράβολου που συνοδεύει την πρόταση τροποποίησης (η οικοδομική γραμμή περιγράφεται με τα στοιχεία 1' - 17').

 

3. Να μετατραπεί η εισφορά σε γη των ιδιοκτησιών όπως αυτή υπολογίζεται και αναγράφεται στην σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Λέσβου σε ισάξια χρηματική συμμετοχή. Ο προσδιορισμός της αξίας για την πραγματοποίηση της μετατροπής αυτής γίνεται από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2882/2001.

 

4. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.41246.16

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μυτιλήνη, 05-08-2016

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.