Απόφαση 41452/16

Απόφαση 41452/2016: Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στη θέση Βατούδι του Δήμου Σερίφου νήσου Σερίφου Νομού Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που βρίσκεται πλησίον ιδιοκτησίας Αλεξίας-Βαλεντίνας Σάινμαν και Αναστασίας Σάινμαν και πλησίον ιδιοκτησίας Άντριου Σάινμαν και Helen Τσάνος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 41452/2016: Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στη θέση Βατούδι του Δήμου Σερίφου νήσου Σερίφου Νομού Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που βρίσκεται πλησίον ιδιοκτησίας Αλεξίας-Βαλεντίνας Σάινμαν και Αναστασίας Σάινμαν και πλησίον ιδιοκτησίας Άντριου Σάινμαν και Helen Τσάνος, (ΦΕΚ 177/Δ/2016), 06-07-2016.

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 3200/1955, Περί διοικητικής αποκέντρωσης.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2853/1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

3. Τις οικείες διατάξεις του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλων διατάξεων, ως ισχύουν.

 

4. Τις οικείες διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλων διατάξεων, όπως ισχύει.

 

5. Τις οικείες διατάξεις του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας.

 

6. Την υπ' αριθμόν 33/1998 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Αστυνόμευση ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, ως ισχύει.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) ως ισχύει.

 

9. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

10. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 154716/5643/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος μελέτης στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στη θέση Βατούδι του Δήμου Σερίφου νήσου Σερίφου Νομού Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που βρίσκεται πλησίον ιδιοκτησίας Αλεξίας-Βαλεντίνας Σάινμαν και Αναστασίας Σάινμαν και πλησίον ιδιοκτησίας Άντριου Σάινμαν και Helen Τσάνος με θεωρημένο το τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο χαράσσονται τα όρια αυτού καθώς και την τεχνική έκθεση με τους υδραυλικούς υπολογισμούς.

 

12. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 6853/01-02-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προς την Διεύθυνση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για τη διατύπωση γνώμης.

 

13. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 6870/01-02-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προς την Διεύθυνση Δασών νομού Κυκλάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για τη διατύπωση γνώμης.

 

14. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 27427/13-04-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κυκλάδων σύμφωνα με το οποίο δεν έχει αντίρρηση για την οριοθέτηση του ρέματος που αναφέρεται στο θέμα.

 

15. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 17580/10-03-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: Οριοθέτηση τμήματος υδατορέματος στη θέση Βατούδι του Δήμου Σερίφου νήσου Σερίφου. Διαδικασία γνωμοδοτήσεων το οποίο αναφέρει ότι η εν λόγω γνωμοδότηση δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας καθώς το υπόψη προς οριοθέτηση πεδινό ρέμα, δεν φέρει δασική βλάστηση.

 

16. Την με αριθμό 164/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερίφου νήσου Σερίφου με την οποία εγκρίνει την μελέτη οριοθέτησης ρέματος στη θέση Βατούδι Σερίφου πλησίον ιδιοκτησιών Αλεξίας- Βαλεντίνας Σάινμαν, Αναστασίας Σάινμαν, Άντριου Σάινμαν και Helen Τσάνος.

 

17. Τον φάκελο της μελέτης ο οποίος περιέχει Τοπογραφικό Διάγραμμα, Υδραυλική μελέτη, Τεχνική Έκθεση κ.λ.π. θεωρημένα και ελεγμένα αρμοδίως, που διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

18. Τις διατάξεις του ΦΕΚ 304/Δ/15-06-1990 περί καθορισμού των ορίων αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση Καράβι νήσου Σερίφου Νομού Κυκλάδων, προ ιδιοκτησίας Γεωργίου Στασινόπουλου.

 

19. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 34922/17-05-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σχετικά με τον καθορισμό οριογραμμών τμήματος υδατορέματος στη θέση Βατούδι του Δήμου Σερίφου νήσου Σερίφου Νομού Κυκλάδων που βρίσκεται πλησίον ιδιοκτησίας Αλεξίας-Βαλεντίνας Σάινμαν και Αναστασίας Σάινμαν και πλησίον ιδιοκτησίας Άντριου Σάινμαν και Helen Τσάνος.

 

20. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοσίου και του Δήμου Σερίφου.

 

21. Την με αριθμό πρωτοκόλλου: οίκοθεν 81434/9157/31-12-2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα με Θέμα: Αναπλήρωση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

22. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 45076/5738/2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 3181/Β/29-11-2012) περί παροχής εξουσιοδότησης πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικού Γραμματέα.

 

23. Το γεγονός ότι με βάση την αριθμ. οίκοθεν 45076/5738/2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για Παροχή Εξουσιοδότησης Πράξεων και Εγγράφων (ΦΕΚ 3181/Β/2012), η υπογραφή της Παρούσης ανήκει στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (τελευταίο εδάφιο άρθρου 2 αυτής).

 

24. Την 4/2015 πράξη της 06-02-2015 του Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

25. Τις διατάξεις του άρθρου 56 κεφάλαιο Γ του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) και τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 1 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015), αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τις οριογραμμές τμήματος του υδατορέματος στη θέση Βατούδι του Δήμου Σερίφου νήσου Σερίφου Νομού Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που βρίσκεται πλησίον ιδιοκτησίας Αλεξίας-Βαλεντίνας Σάινμαν και Αναστασίας Σάινμαν και πλησίον ιδιοκτησίας Άντριου Σάινμαν και Helen Τσάνος έτσι όπως σημειώνεται με μπλε χρώμα η πολυγωνική γραμμή Α1, Α2, A3, A4, Α5, Α6, έως και Α12 στη μια όχθη και η πολυγωνική γραμμή Α13, Α14, Α15, ... έως και Α21 στην απέναντι της, (τα σημεία της οποίας είναι εξαρτημένα από το Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο) επί του τοπογραφικού Διαγράμματος (οριζοντιογραφία) που υπογράφεται από τον Γεώργιο Παπακωνσταντίνο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, και έχει θεωρηθεί στις 11-12-2015 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συνοδεύει την μελέτη και τεχνική έκθεση καθορισμού οριογραμμών του τμήματος του υδατορέματος αυτού θεωρημένη στις 11-12-2015 από την παραπάνω Υπηρεσία.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με το Τοπογραφικό Διάγραμμα (οριζοντιογραφία) και η ισχύς αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης.

 

a.41452.16

 

Πειραιάς, 09-06-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένη Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.