Απόφαση 424/20

Απόφαση 424/2020: Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος (με έργα διευθέτησης) στη θέση Λερά Καρωτής Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων Δήμου Ρεθύμνης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 424/2020: Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος (με έργα διευθέτησης) στη θέση Λερά Καρωτής Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων Δήμου Ρεθύμνης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, (ΦΕΚ 116/Δ/2020), 10-03-2020.

 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 136/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 229/Α/2010).

 

3. Το νόμο 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις και συγκεκριμένα το άρθρο 28 παράγραφος 1 αυτού, με την οποία καταργείται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται θέση προϊσταμένου, που φέρει τον τίτλο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και το άρθρο 28Α όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

4. Την υπ' αριθμόν 14026/2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017) υπουργική απόφαση Διορισμός της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

5. Το νόμο 4258/2014 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

6. Το νόμο 2853/1922 Περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

7. Την με αριθμό Δ17Γ/06/157/Φ.Ν.439.3/2006 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Περιεχόμενο των τεχνικών εκθέσεων της παραγράφου 3)α του άρθρου 6, των προκαταρκτικών μελετών του άρθρου 6 και των τεχνικών εκθέσεων της παραγράφου 4)α του άρθρου 7 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 1611/Β/2006).

 

8. Την με αριθμό οίκοθεν 140055/2017 κοινή υπουργική απόφαση Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 4258/2014 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης (ΦΕΚ 428/Β/2017).

 

9. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 147406/20-06-2019 (υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΠΕΧΩΣ: 101/11-01-2017) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με το οποίο αποστέλλεται η με ημερομηνία Αύγουστος 2018 υδραυλική - υδρολογική μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος (με έργα διευθέτησης) στη θέση Λερά Καρωτής Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων Δήμου Ρεθύμνης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης μήκους 85 m περίπου, μετά τον έλεγχο και την θεώρηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων, της τεχνικής έκθεσης και των συνημμένων υδρολογικών και υδραυλικών μελετών, που συντάχθηκε και υπογράφηκε από τον Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Ψυχαράκη Ευστράτιο.

 

10. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2345/19-07-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τους Παπαδάκη Μιχάλη και Medlicott Kathrin Jane, με το οποίο επισημαίνεται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των προτεινόμενων έργων διευθέτησης

 

11. Η με ημερομηνία 02-08-2019 (ΠΕΧΩ: 2876/06-08-2019) αίτηση των Παπαδάκη Μιχάλη και Medlicott Kathrin Jane προς την Υπηρεσία, με την οποία υποβάλλεται η 186150/31-07-2019 απόφαση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου με θέμα Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου Οριοθέτηση Διευθέτηση ρέματος στη θέση Λερά, Τοπικής Κοινότητας Καρωτής, Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων του Δήμου Ρεθύμνου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης.

 

12. Τη με ημερομηνία 07-11-2019 (ΠΕΧΩ: 4059/15-11-2019) αίτηση των Παπαδάκη Μιχάλη και Medlicott Kathrin Jane διά του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ψυχαράκη Ευστράτιου προς την Υπηρεσία, με την οποία υποβάλλονται διευκρινίσεις επί της μελέτης και θεωρημένα αντίγραφα για τη διαβίβασή της, καθώς και αντίγραφο της 581/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρεθύμνης με θέμα Οριοθέτηση ρέματος στη θέση Λερά Τοπικής Κοινότητας Καρωτής Δήμου Ρεθύμνης, στην οποία εκφράζεται η ομόφωνη θετική άποψη επί του έργου.

 

13. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4059/13-12-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο διαβιβάζεται η μελέτη στις προβλεπόμενες από το νόμο Υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4258/2014, προκειμένου να εκφράσουν τις παρατηρήσεις τους επί του περιεχομένου της μελέτης οριοθέτησης.

 

14. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΚΡ/ΤΠΝΜΚΠΑ/717496/76362/4424/2573/10-01-2020 (αριθμός πρωτοκόλλου ΠΕΧΩΣ: 90/13-01-2020) έγγραφο της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης με θέμα Μελέτη οριστικής οριοθέτησης τμήματος ρέματος με έργα διευθέτησης στη θέση Λερά εκτός ορίων οικισμού Τοπικής Κοινότητας Καρωτής, Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων Δήμου Ρεθύμνης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, στο οποίο αναφέρεται ότι η περιοχή επέμβασης του έργου, μετά από έλεγχο του αρχείου της Υπηρεσίας, δε βρίσκεται πλησίον χαρακτηρισμένων νεότερων μνημείων τα οποία προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 και επομένως δεν διατυπώνονται αντιρρήσεις ως προς την εν λόγω οριοθέτηση (με έργα διευθέτησης) του ρέματος.

 

15. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΡΕΘ/ΤΠΚΑΜ/712873/507624/8015/1819/16-01-2020 (υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΠΕΧΩΣ: 273/24-01-2020) έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου με θέμα Μελέτη οριστικής οριοθέτησης τμήματος ρέματος (με έργα διευθέτησης) στη θέση Λερά εκτός ορίων οικισμού Καρωτής, Δήμου Ρεθύμνου (Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων), στο οποίο αναφέρεται ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για την αιτούμενη διευθέτηση του ρέματος, καθώς δεν έχουν μέχρι σήμερα εντοπιστεί σε αυτό αρχαιότητες.

 

16. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2816/19/31-01-2020 (υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΠΕΧΩΣ: 394/31-01-2020) έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με το οποίο η Υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά επί των έργων διευθέτησης στο πλαίσιο οριοθέτησης του ρέματος σε ότι αφορά στους υδατικούς πόρους της περιοχής, με τις προϋποθέσεις της τήρησης των όρων που προβλέπονται από τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (σχετικό 11), της αποφυγής υδρομορφολογικών αλλοιώσεων που υποβαθμίζουν την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και της προστασίας του υπόγειου υδροφορέα. Ωστόσο διευκρινίζει ότι δε γνωμοδοτεί για την υδραυλική μελέτη, για τον καθορισμό των οριογραμμών και των γραμμών πλημμύρας του υδατορέματος, για οτιδήποτε τεχνικό έργο υπάρχει και για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατασκευών που πρόκειται να γίνουν.

 

17. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 43/10-01-2020 (υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΠΕΧΩΣ: 424/04-02-2020) έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα: Έκφραση απόψεων επί της μελέτης οριοθέτησης ρέματος (με έργα διευθέτησης) στη θέση Λερά Καρωτής Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων Δήμου Ρεθύμνου Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, σύμφωνα με το οποίο η Υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση με την οριοθέτηση διευθέτηση του συγκεκριμένου τμήματος του ρέματος, με την προϋπόθεση της λήψης όλων των μέτρων ώστε να μη θιγεί το φυσικό περιβάλλον.

 

18. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Επικυρώνουμε τις οριογραμμές τμήματος ρέματος (με έργα διευθέτησης) μήκους 85 m περίπου, που βρίσκεται στη θέση Λερά Τοπικής Κοινότητας Καρωτής Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων Δήμου Ρεθύμνου Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, όπως αυτές αποτυπώνονται στην οριζοντιογραφία (με πρόταση διευθέτησης) με κλίμακα 1:500 και ημερομηνία Αύγουστος 2018 που υπογράφεται από τον Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Ψυχαράκη Ευστράτιο.

 

Ο καθορισμός των οριογραμμών, και των έργων διευθέτησης, στηρίχτηκε στην υδραυλική μελέτη του ιδίου μελετητή μηχανικού.

 

Τα δεδομένα για τους υδραυλικούς υπολογισμούς της μελέτης θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

 

Οι οριογραμμές του παραπάνω ρέματος υλοποιούνται από τις πολυγωνικές γραμμές που ορίζουν τα σημεία:

 

Ο21 (Χ=531242,757, Ψ=3911272,081, ΕΓΣΑ 1987),

Ο2-2, Ο2-3,... Ο2-13, Ο2-14,

Ο2-15 (Χ=531302,469, Ψ=3911370,535, ΕΓΣΑ 1987) για τη δεξιά οριογραμμή, και τα σημεία:

 

Ο1-1 (Χ=531237,041, Ψ=3911272,539, ΕΓΣΑ 87),

Ο1-2, Ο1-3,... Ο1-16, Ο1-17,

Ο1-18(Χ=531299,461, Ψ=3911375,033, ΕΓΣΑ 87) για την αριστερή οριογραμμή.

 

Τα παραπάνω σημεία είναι αποτυπωμένα στην προαναφερόμενη οριζοντιογραφία οριοθέτησης και περιέχονται σε αυτή με τις συντεταγμένες τους. (Σύστημα συντεταγμένων είναι το ΕΓΣΑ 1987).

 

2. Η παρούσα απόφαση δεν υπεισέρχεται σε ιδιοκτησιακά θέματα. Το Αυτοτελές Γραφείο Ρεθύμνου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για τις δικές του ενέργειες λόγω αρμοδιότητας.

 

3. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή με τη συνημμένη οριζοντιογραφία οριοθέτησης τμήματος ρέματος να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 19-02-2020

 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.