Απόφαση 438299/14

Απόφαση 438299/10852/2014: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος χώρου για την ανέγερση Νηπιαγωγείου και τον ταυτόχρονο όμοιο επαναχαρακτηρισμό του ιδίου, στο οικοδομικό τετράγωνο Γ184Α, που βρίσκεται επί της οδού Καραβαγγέλη της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, συνεπεία της επελθούσας αυτοδίκαιης άρσης της απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την υπ' αριθμόν 297/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Συκεών και η οποία βεβαιώνεται με την με αριθμό 1019/2014 βεβαίωση του Δημάρχου Νεάπολης - Συκεών (ΦΕΚ 320/ΑΑΠ/2014)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 438299/10852/2014: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος χώρου για την ανέγερση Νηπιαγωγείου και τον ταυτόχρονο όμοιο επαναχαρακτηρισμό του ιδίου, στο οικοδομικό τετράγωνο Γ184Α, που βρίσκεται επί της οδού Καραβαγγέλη της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, συνεπεία της επελθούσας αυτοδίκαιης άρσης της απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την υπ' αριθμόν 297/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Συκεών και η οποία βεβαιώνεται με την με αριθμό 1019/2014 βεβαίωση του Δημάρχου Νεάπολης - Συκεών (ΦΕΚ 320/ΑΑΠ/2014), (ΦΕΚ 19/ΑΑΠ/2015), 23-01-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 159, 160 και 243 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 133/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/2010).

 

5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΠKM/4/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

6. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΠKM/5/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

7. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/1952/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΔ7ΛΛ-ΗΨΑ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, δια της οποίας ο Γεώργιος Τσαγκαρλής ορίζεται Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

8. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 9752/2014 (03-06-2014) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση της εκλογής Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-09-2014 έως 31-08-2019.

 

9. Το από 27-08-2014 πρακτικό ορκωμοσίας των ανωτέρω.

 

10. Την υπ' αριθμόν 353591 (7730)/2014 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1253/Γ/2014) δια της οποίας ο Νικόλαος Ιωάννου του Παναγιώτη διορίζεται Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

11. Την με αριθμό οίκοθεν 461114 (9980) /2014 (ΦΕΚ 3129/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων με εντολή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων Με Εντολή Περιφερειάρχη στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

12. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

13. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

14. Την υπ' αριθμόν Γ36379/2187/1981 (ΦΕΚ 452/Δ/1981) υπουργική απόφαση Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Συκεών (Θεσσαλονίκης), ως και ο καθορισμός χώρου δι' ανέγερση σχολείου με την οποία το οικοδομικό τετράγωνο Γ184Α χαρακτηρίστηκε ως χώρος για την ανέγερση Νηπιαγωγείου, από το σχετικό διάγραμμα που συνοδεύει της οποίας φαίνεται ότι ένα τμήμα της φερόμενης ιδιοκτησίας των Στεφάνου Αναστάσιου και Στεφάνου Στυλιανού εμπίπτει εντός του χώρου για την ανέγερση Νηπιαγωγείου (οικοδομικό τετράγωνο Γ184Α), ενώ το υπόλοιπο τμήμα αυτής εμπίπτει εντός της οδού του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

 

15. Την με αριθμό 76931/3959/1987 (ΦΕΚ 168/Δ/1988) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Συκεών (νομού Θεσσαλονίκης), το οποίο προβλέπει για το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο, σύμφωνα με το χάρτη Π.1.3.2 Χρήσεων Γης, ως χρήση γης εκπαίδευση και ειδικότερα Νηπιαγωγείο.

 

16. Την υπ' αριθμόν 297/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Συκεών με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου που βρίσκεται επί της οδού Καραβαγγέλη 7 και εμπίπτει στον χώρο για ανέγερση Νηπιαγωγείου του οικοδομικού τετραγώνου Γ184Α, συνολικού εμβαδού 115 m2, με φερόμενους συνιδιοκτήτες τους Στεφάνου Αναστάσιο και Στεφάνου Στυλιανό.

 

17. Την με αριθμό 1306/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία εκδόθηκε στις 16-01-2006 και με την οποία καθορίστηκε προσωρινή τιμή μονάδος για το έδαφος και για τα επικείμενα της εν λόγω υπό απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας.

 

18. Την υπ' αριθμόν 326/2006 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε στις 12-04-2006 και σύμφωνα με την οποία ανεστάλη η εκτέλεση της υπ' αριθμόν 297/2003 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, μέχρις έκδοσης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αίτησης ακύρωσης αυτής των Στεφάνου Αναστάσιου και Στεφάνου Στυλιανού.

 

19. Την υπ' αριθμόν 3261/2009 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε στις 19-10-2009 και σύμφωνα με την οποία ακυρώθηκε μερικώς η υπ' αριθμόν 297/2003 απόφαση του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου Συκεών, κατά το μέρος που με αυτή κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση του τμήματος της ιδιοκτησίας των αιτούντων εμβαδού 28,13 m2 το οποίο από το ρυμοτομικό σχέδιο είχε καθοριστεί ως κοινόχρηστος χώρος και συγκεκριμένα για την διάνοιξη της οδού Καραβαγγέλη. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εξακολουθούσε να ισχύει η απαλλοτρίωση του οικοπεδικού τμήματος έκτασης 86,67 m2 το οποίο εμπίπτει εντός του χώρου Νηπιαγωγείου.

 

20. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11 του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001), σύμφωνα με τις οποίες η συντέλεση της επίμαχης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με την παρακατάθεση της προσωρινά ορισθείσης τιμής μονάδος έπρεπε να συντελεστεί το αργότερο μέχρι την 25-01-2011, χρονική προθεσμία που προκύπτει μετά από αφαίρεση του χρόνου από την 12-04-2006 (ημερομηνία έκδοσης της δικαστικής απόφασης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος) και μέχρι 19-10-2009 (ημερομηνία έκδοσης της με αριθμό 3261/2009 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας), που είχε ανασταλεί η εκτέλεση της παραπάνω με αριθμό 297/2003 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Συκεών. Η άπρακτη παρέλευση της προαναφερόμενης δεκαοκτάμηνης χρονικής προθεσμίας είχε ως συνέπεια την αυτοδίκαιη άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και την υποχρέωση του νέου Δήμου Νεάπολης - Συκεών, ως αρμόδιου φορέα για την κήρυξη αυτής, να εκδώσει βεβαιωτική πράξη για την επελθούσα αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης στο επίμαχο οικοπεδικό τμήμα.

 

21. Την με αριθμό 215/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, με την οποία αυτό βεβαιώνει την επελθούσα αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης, που κηρύχθηκε με την αριθμό 297/2003 απόφαση του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου Συκεών, στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Στεφάνου Αναστασίου και Στεφάνου Στυλιανού διότι δεν συντελέστηκε εμπρόθεσμα, λόγω της παρέλευσης της δεκαοκτάμηνης προθεσμίας για την παρακατάθεση της καθορισθείσας αποζημίωσης.

 

22. Την με αριθμό 215/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης- Συκεών με την οποία ο Δήμος αφενός μεν γνωμοδότησε για την πολεοδομική αναγκαιότητα διατήρησης του χαρακτηρισμού του τμήματος χώρου Νηπιαγωγείου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ184Α και αφετέρου διατύπωσε την πρόθεση και την δυνατότητα αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση του ακινήτου, εμβαδού 86,87 m2, των φερόμενων ιδιοκτητών Στεφάνου Στυλιανού και Στεφάνου Αναστάσιου που εμπίπτει εντός του χώρου Νηπιαγωγείου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ184Α, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης- Συκεών, καθώς και την εγγραφή πίστωσης στους προϋπολογισμούς των ετών 2012, 2013 και 2014, ποσού 109.152,15 ευρώ (σύμφωνα με την αντικειμενική αξία), στον κωδικό αριθμό Κ.Α. 02.30.7111.18.

 

23. Το γεγονός ότι ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών τήρησε τη διαδικασία δημοσιοποίησης του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

24. Την με αριθμό 317/2013 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών με την οποία αυτό έκρινε και απέρριψε την με αριθμό 78627/2012 ένσταση των Όλγας και Αναστάσιου Στεφάνου.

 

25. Την με αριθμό 61/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών με την οποία ανακαλείται εν μέρει η αναγκαστική απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την υπ' αριθμόν 297/2003 απόφαση του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου Συκεών, για το τμήμα της ιδιοκτησίας Στεφάνου Στυλιανού κ.λ.π., εμβαδού 28,13 m2 που εμπίπτει εντός της οδού Καραβαγγέλη, σε εκτέλεση του διατακτικού της με αριθμό 3261/2009 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

26. Την με αριθμό 1019/2014/2014 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης - Συκεών περί Βεβαίωσης της αυτοδίκαιης άρσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχτηκε με την υπ' αριθμόν 297/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Συκεών, σε οικόπεδο κείμενο επί της οδού Καραβαγγέλη αριθμός 7, για την ανέγερση Νηπιαγωγείου του οικοδομικού τετραγώνου Γ184Α της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο (ΦΕΚ 320/ΑΑΠ/2014), σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11 του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001).

 

27. Τη διαπίστωση ότι συντρέχουν αθροιστικά οι δύο προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012, κάτω από τις οποίες η Διοίκηση μπορεί σε περιπτώσεις αποχαρακτηρισμού χώρου να επανεπιβάλει νέο όμοιο χαρακτηρισμό.

 

28. Τη με αριθμό 3η / Συνεδρία 32η / 26-11-2014 πράξη γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την από 20-11-2014 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

29. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 και τη διαπίστωση ότι με την παρούσα τροποποίηση δεν επέρχεται μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ).

 

30. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005), και τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή και το ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου διαγράμματος που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 30-12-2014

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.