Απόφαση 4455/20

Απόφαση 4455/2020: Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος (με έργα διευθέτησης) στη θέση Φρούδια Χαλέπας Δήμου Χανίων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4455/2020: Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος (με έργα διευθέτησης) στη θέση Φρούδια Χαλέπας Δήμου Χανίων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, (ΦΕΚ 115/Δ/2020), 10-03-2020.

 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 136/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 229/Α/2010).

 

3. Το νόμο 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις και συγκεκριμένα το άρθρο 28 παράγραφος 1 αυτού, με την οποία καταργείται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται θέση προϊσταμένου, που φέρει τον τίτλο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και το άρθρο 28Α όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

4. Την υπ' αριθμόν 14026/2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017) υπουργική απόφαση Διορισμός της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

5. Το νόμο 4258/2014 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

6. Το νόμο 2853/1922 Περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

7. Την με αριθμό Δ17Γ/06/157/Φ.Ν.439.3/2006 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Περιεχόμενο των τεχνικών εκθέσεων της παραγράφου 3)α του άρθρου 6, των προκαταρκτικών μελετών του άρθρου 6 και των τεχνικών εκθέσεων της παραγράφου 4)α του άρθρου 7 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 1611/Β/2006).

 

8. Την με αριθμό οίκοθεν 140055/2017 κοινή υπουργική απόφαση Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 4258/2014 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης (ΦΕΚ 428/Β/2017).

 

9. Το με αριθμό 4853/10-01-2017 (αριθμός ΠΕΧΩΣ: 101/11-1-2017) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία θεωρημένη μελέτη οριοθέτησης με το οποίο αποστέλλεται η με ημερομηνία Οκτώβριος 2016 υδραυλική - υδρολογική μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος (με έργα διευθέτησης) στη θέση Φρούδια Χαλέπας Δήμου Χανίων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων μήκους 40 m περίπου, μετά τον έλεγχο και την θεώρηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων, της τεχνικής έκθεσης και των συνημμένων υδρολογικών και υδραυλικών μελετών, που συντάχθηκε και υπογράφηκε από τον Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Ξεζωνάκη Στέλιο.

 

10. Το με αριθμό 101/01-11-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον Στεφανουδάκη Λυκούργο, με το οποίο επισημαίνεται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των προτεινόμενων έργων διευθέτησης.

 

11. Τη με ημερομηνία 10-04-2019 (αριθμός ΠΕΧΩΣ: 1348/11-04-2019) αίτηση του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ξεζωνάκη Στυλιανού προς την Υπηρεσία, με την οποία υποβάλλεται η με αριθμό 57829/12-03-2019 απόφαση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων με θέμα Υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του Έργου: Διευθέτηση τμήματος υδατορέματος στην εκτός σχεδίου περιοχή Φρούδια Χαλέπας Δημοτικής Ενότητας Χανίων Δήμου Χανίων, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

 

12. Το με αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΜ/538694/359084/7205/2111/27-12-2017 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων με θέμα Τεχνική έκθεση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του έργου Οριοθέτηση - διευθέτηση ρέματος στη θέση Φρούδια Χαλέπας Δήμου Χανίων, το οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία με την με ημερομηνία 14-10-2019 (αριθμός ΠΕΧΩ: 3619/14-10-2019) αίτηση του Γραφείου Περιβαλλοντικών Μελετών ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, στο οποίο αναφέρεται ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για την αιτούμενη διευθέτηση του ρέματος, καθώς δεν έχουν μέχρι σήμερα εντοπιστεί σε αυτό αρχαιότητες.

 

13. Το με αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΚΡ/540355/53049/2988/31-01-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης με θέμα Γνωμοδότηση σχετικά με το έργο με τίτλο Οριοθέτηση - διευθέτηση ρέματος σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας του Στεφανουδάκη Λυκούργου, στην θέση Φρούδια Χαλέπας της Δημοτικής Ενότητας Χανίων, το οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία με την με ημερομηνία 14-10-2019 (αριθμός ΠΕΧΩ: 3619/14-10-2019) αίτηση του Γραφείου Περιβαλλοντικών Μελετών ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ στο οποίο αναφέρεται ότι η περιοχή επέμβασης του έργου, μετά από έλεγχο του αρχείου της Υπηρεσίας, δε βρίσκεται πλησίον χαρακτηρισμένων νεώτερων μνημείων τα οποία προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 και επομένως δεν διατυπώνονται αντιρρήσεις ως προς την εν λόγω οριοθέτηση (με έργα διευθέτησης) του ρέματος.

 

14. Το με αριθμό 14294/2017/02-03-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Χανίων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα: Γνωμοδότηση για την μελέτη Οριοθέτηση Διευθέτηση ρέματος με σκοπό την υδραυλική παροχέτευση των όμβριων υδάτων στη θέση Φρούδια Χαλέπας εντός Δημοτικής Ενότητας Χανίων που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Χανίων, το οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία με την με ημερομηνία 14-10-2019 (αριθμός ΠΕΧΩ: 3619/14-10-2019) αίτηση του Γραφείου Περιβαλλοντικών Μελετών ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ σύμφωνα με το οποίο η Υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση με την οριοθέτηση - διευθέτηση του συγκεκριμένου τμήματος του ρέματος, με την προϋπόθεση της εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας τόσο στο υποκείμενο σε αυτήν τμήμα όσο και στις όμορες εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

 

15. Το με αριθμό 3619/15-10-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με το οποίο διαβιβάζεται η μελέτη στη Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4258/2014, προκειμένου να εκφράσει τις παρατηρήσεις της επί του περιεχομένου της μελέτης οριοθέτησης.

 

16. Τη με ημερομηνία 05-12-2019 (αριθμός ΠΕΧΩΣ: 4362/06-12-2019) αίτηση του Στεφανουδάκη Λυκούργου προς την Υπηρεσία, με την οποία υποβάλλεται η με αριθμό 733/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων με θέμα Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Οριοθέτησης - Διευθέτησης ρέματος στη θέση Φρούδια - περιοχή Χαλέπα Δήμου Χανίων, στην οποία εκφράζεται η ομόφωνη θετική άποψη επί του έργου.

 

17. Το με αριθμό 2407/12-12-2019 (αριθμός ΠΕΧΩΣ:4455/ 13-12-2019) έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με το οποίο η Υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά επί των έργων διευθέτησης στο πλαίσιο οριοθέτησης του ρέματος σε ότι αφορά στους υδατικούς πόρους της περιοχής, με τις προϋποθέσεις της τήρησης των όρων που προβλέπονται από τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (σχετικό 11), της αποφυγής υδρομορφολογικών αλλοιώσεων που υποβαθμίζουν την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και της προστασίας του υπόγειου υδροφορέα. Ωστόσο διευκρινίζει ότι δε γνωμοδοτεί για την υδραυλική μελέτη, για τον καθορισμό των οριογραμμών και των γραμμών πλημμύρας του υδατορέματος, για οτιδήποτε τεχνικό έργο υπάρχει και για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατασκευών που πρόκειται να γίνουν.

 

18. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Επικυρώνουμε τις οριογραμμές τμήματος ρέματος (με έργα διευθέτησης) μήκους 40 m περίπου, που βρίσκεται στη θέση Φρούδια Χαλέπας Δήμου Χανίων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, όπως αυτές αποτυπώνονται στην οριζοντιογραφία (με πρόταση διευθέτησης) με κλίμακα 1:200 και ημερομηνία Οκτώβριος 2016 που υπογράφεται από τον Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Ξεζωνάκη Στέλιο.

 

Ο καθορισμός των οριογραμμών, και των έργων διευθέτησης, στηρίχτηκε στην υδραυλική μελέτη του ιδίου μελετητή μηχανικού.

 

Τα δεδομένα για τους υδραυλικούς υπολογισμούς της μελέτης θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

 

Οι οριογραμμές του παραπάνω ρέματος υλοποιούνται από τις πολυγωνικές γραμμές που ορίζουν τα σημεία: 8 (Χ=504350,795, Ψ=3930629,604, ΕΓΣΑ 1987), 7, 6, 5 (Χ=504317,410, Ψ=3930649,179, ΕΓΣΑ 1987) για τη δεξιά οριογραμμή, και τα σημεία 1 (Χ=504349,789, Ψ=3930628,257, ΕΓΣΑ 1987), 2, 3, 4 (Χ=504315,978, Ψ=3930648,450, ΕΓΣΑ 1987) για την αριστερή οριογραμμή.

 

Τα παραπάνω σημεία είναι αποτυπωμένα στην προαναφερόμενη οριζοντιογραφία οριοθέτησης και περιέχονται σε αυτή με τις συντεταγμένες τους. (Σύστημα συντεταγμένων είναι το ΕΓΣΑ 1987).

 

2. Η παρούσα απόφαση δεν υπεισέρχεται σε ιδιοκτησιακά θέματα. Το Αυτοτελές Γραφείο Χανίων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για τις δικές του ενέργειες λόγω αρμοδιότητας.

 

3. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή με τη συνημμένη οριζοντιογραφία οριοθέτησης τμήματος ρέματος (με έργα διευθέτησης) να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.4455.20

 

Ηράκλειο, 28-01-2020

 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.