Απόφαση 45434/18

Απόφαση 45434/997/2018: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Λασπότοπου στο οικοδομικό τετράγωνο 262 και του παλαιού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο οικοδομικό τετράγωνο 94Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 45434/997/2018: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Λασπότοπου στο οικοδομικό τετράγωνο 262 και του παλαιού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο οικοδομικό τετράγωνο 94Α, (ΦΕΚ 85/ΑΑΠ/2018), 27-04-2018.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154 και 160, του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, στοιχείο 39 αυτού.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

7. Το από 28-05-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 635/Δ/1987) περί έγκρισης πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων Λόφος Βελισσαρίου, Κιάφα - Νέο Συράκο, Λασπότοπος, Βελισσάριος και τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων Βοτανικός - τμήμα Στρατοπέδου Βελισσαρίου και Βρυσούλα του δήμου Ιωαννίνων Νομού Ιωαννίνων, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 4225/1994 (ΦΕΚ 838/Δ/1994) απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων.

 

8. Το από [ΒΔ] 06-10-1954 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 267/Α/1954) περί αναθεωρήσεως ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ιωαννίνων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

9. Την υπ' αριθμόν 71877/3169/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου της πόλης των Ιωαννίνων, και των κοινοτήτων Ανατολής, Κατσικά, των οικισμών Βελισσαρίου, Πεντέλης Τσιφλικόπουλου, κοινότητας Σταυρακίου και του οικισμού Εξοχής κοινότητας Περάματος (ΦΕΚ 58/Δ/1987), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 61599/3522/1988 (ΦΕΚ 658/Δ/1988) όμοια απόφαση, η οποία αναδημοσιεύθηκε με την 55389/1902/1995 (ΦΕΚ 378/Δ/1995) όμοια απόφαση.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 3/2016 και 361/2017 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων, με την οποίες γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης.

 

11. Την από 20-03-2018 θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 

12. Το Πρακτικό της 2ης Συνεδρίασης/23-03-2018 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (θέμα 6° Ημερησίας Διάταξης) σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης.

 

13. Το γεγονός ότι η ως άνω τροποποίηση, δεν μειώνει τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και δεν εμπίπτει σε ζώνη 500 m από την ακτή, σε παραδοσιακό οικισμό, σε τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικό χώρο, σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε περιοχές προστατευόμενες βάσει διεθνών συνθηκών ή βάσει των άρθρων 18 και 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει.

 

14. Με τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Λασπότοπου στο οικοδομικό τετράγωνο 262 και του παλαιού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο οικοδομικό τετράγωνο 94Α με την μετατόπιση των οικοδομικών γραμμών, τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου και χώρου στάθμευσης, όπως φαίνονται στο θεωρημένο αρμοδίως συνημμένο σχέδιο κλίμακας 1:500.

 

a.45434.18

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 19-04-2018

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.