Απόφαση 46186/16

Απόφαση 46186/857/2016: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δημοτικού Διαμερίσματος Λιτόχωρου του Δήμου Δίου - Ολύμπου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας στο οικοδομικό τετράγωνο ΚΧ 10, με τον αποχαρακτηρισμό ρυμοτομούμενου ακινήτου και ταυτόχρονο όμοιο επαναχαρακτηρισμό του σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 441/2013 απόφασης του Ζ' Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 46186/857/2016: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δημοτικού Διαμερίσματος Λιτόχωρου του Δήμου Δίου - Ολύμπου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας στο οικοδομικό τετράγωνο ΚΧ 10, με τον αποχαρακτηρισμό ρυμοτομούμενου ακινήτου και ταυτόχρονο όμοιο επαναχαρακτηρισμό του σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 441/2013 απόφασης του Ζ' Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 150/ΑΑΠ/2016), 22-07-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 159, 160 και 243 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 133/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/2010).

 

5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΚΜ/4/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

6. Την με αριθμό πρωτοκόλλου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 5/03-01-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

7. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/1952/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΝΔ7ΛΛ-ΗΨΑ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, δια της οποίας ο Γεώργιος Τσαγκαρλής ορίζεται Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

8. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

 

10. Την υπ' αριθμόν 441/2013 απόφαση του Ζ' Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί άρσης απαλλοτρίωσης.

 

11. Την υπ' αριθμόν 205/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου -Ολύμπου.

 

12. Την υπ' αριθμόν 265/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου -Ολύμπου με την οποία μεταφέρθηκε ο σχετικός κωδικός της δαπάνης αποζημίωσης του υπό αποζημίωση ακινήτου στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους 2016.

 

13. Την με αριθμό 2η (Συνεδρία 40η/17-05-2016) πράξη γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας μετά την σχετική από 22-12-2015 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

14. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 και τη διαπίστωση ότι με την παρούσα δεν επέρχεται μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινοχρήστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ).

 

15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005) και τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

16. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/3245/2014 (ΦΕΚ 572/ΥΟΔΔ/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης τους, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 21-06-2016

 

Ο Περιφερειάρχης κ.α.α.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.