Απόφαση 505066/15

Απόφαση 505066/12412/2015: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για τον αποχαρακτηρισμό χώρου Παιδικού Σταθμού στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Βυζουκίδου (νυν Τέλλογλου Ν.), Κεσανλή, Σουρμένων, Στ. Κυριακίδη και ανωνύμου στο Συνοικισμό 40 Εκκλησιών του Δήμου Θεσσαλονίκης σε εκτέλεση της με αριθμό 1046/2008 Απόφασης του ΣΤ' Τριμελούς Τμήματος Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 505066/12412/2015: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για τον αποχαρακτηρισμό χώρου Παιδικού Σταθμού στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Βυζουκίδου (νυν Τέλλογλου Ν.), Κεσανλή, Σουρμένων, Στ. Κυριακίδη και ανωνύμου στο Συνοικισμό 40 Εκκλησιών του Δήμου Θεσσαλονίκης σε εκτέλεση της με αριθμό 1046/2008 Απόφασης του ΣΤ' Τριμελούς Τμήματος Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 38/ΑΑΠ/2015), 02-03-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 159, 160 και 243 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 133/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/2010).

 

5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΠKM/4/03-01-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

6. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΠKM/5/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

7. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/1952/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΔ7ΛΛ-ΗΨΑ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, δια της οποίας ο Γεώργιος Τσαγκαρλής ορίζεται Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

8. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 9752/2014 (03-06-2014) Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση της εκλογής Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-09-2014 έως 31-08-2019.

 

9. Το από 27-08-2014 πρακτικό ορκωμοσίας των ανωτέρω.

 

10. Την υπ' αριθμόν 353591/7730)/2014 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1253/Γ/2014) δια της οποίας ο Νικόλαος Ιωάννου του Παναγιώτη διορίζεται Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

11. Την με αριθμό οίκοθεν 461114/9980/2014 (ΦΕΚ 3129/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων με εντολή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων Με Εντολή Περιφερειάρχη στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

12. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

13. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

14. Την με αριθμό οίκοθεν ΔΠ/ΠΜ/66006/2310/1993 Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με τον χαρακτηρισμό χώρου παιδικού σταθμού στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Π. Βυζουκίδου, Κεσανλή, Σουρμένων, Στ. Κυριακίδη και ανωνύμου στην περιοχή 40 Εκκλησιών του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 94/Δ/1994).

 

15. Την με αριθμό οίκοθεν ΔΠ/ΠΜ/48889/1994 Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης Αναθεώρηση πολεοδομικού σχεδίου και τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης των συνοικισμών 40 Εκκλησιών, Παναγή Τσαλδάρη και Στρωμνιτσιωτών του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1094/Δ/1994).

 

16. Την με αριθμό 1046/2008 Απόφαση του ΣΤ' Τριμελούς Τμήματος Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 

17. Την με αριθμό 8 / Συνεδρία 19η / 01-12-2009 πράξης γνωμοδότησης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Θεσσαλονίκης μετά τη σχετική από 25-11-2009 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Σχεδίων και Κανόνων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

 

18. Το με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 29/ΠΣΚ/58342/2009 έγγραφο του ΤΠΣΚ της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης προς το Δήμο Θεσσαλονίκης για τήρηση της διαδικασίας δημοσιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας.

 

19. Τα με αριθμούς Πρωτοκόλλου 85/5715/2010, 2577/42234/2010, 6519/8266/2014 και 34338/1634/2014 έγγραφα του Δήμου Θεσσαλονίκης από τα οποία προκύπτει ότι τηρήθηκε εν μέρει η διαδικασία δημοσιότητας χωρίς τη λήψη Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

20. Τα με αριθμούς Πρωτοκόλλου 57076/1545/2014, 126217/3646/2014 και 145597/4062/2014 έγγραφα του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τα οποία ζητήθηκε από τους προσφεύγοντες η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος κατάλληλου για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου.

 

21. Το με αριθμό Πρωτοκόλλου 2264/24-10-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνοδευόμενο από τοπογραφικό διάγραμμα

 

22. Το με αριθμό 3/2014 πρακτικό του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 

23. Το με αριθμό 17/2014 πρακτικό του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

 

24. Το γεγονός ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν έχει διατυπώσει μέχρι σήμερα την πρόθεση και την οικονομική του δυνατότητα για την άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους και επομένως η Διοίκηση, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), έχει την υποχρέωση να προωθήσει την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με την άρση της δέσμευσης του εν λόγω ακινήτου, προκειμένου να καταστεί ο χώρος οικοδομήσιμος.

 

25. Την με αριθμό 1Η/Συνεδρία 33η/18-12-2014 πράξη γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την από 3-11-2014 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

26. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 και σύμφωνα με την οποία οι τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχεδίων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ), επιτρέπεται όμως η μείωση αυτή όταν η τροποποίηση γίνεται λόγω άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση αποφάσεων των αρμοδίων Δικαστηρίων, με τις οποίες ακυρώνεται η άρνηση της Διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση.

 

27. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005), και τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή και το ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου διαγράμματος που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 21-01-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.