Απόφαση 5052/92

Απόφαση Χ/5052/1992: Έγκριση μελέτης πολεοδομίας και επέκτασης οικισμού Κραθίου του Δήμου Ακράτας (νομού Αχαΐας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Χ/5052/1992: Έγκριση μελέτης πολεοδομίας και επέκτασης οικισμού Κραθίου του Δήμου Ακράτας (νομού Αχαΐας), (ΦΕΚ 771/Δ/1992), 30-07-1992.

 

Ο Νομάρχης Αχαΐας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 29 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 παράγραφος 2, 7, 8 και 9, όπως τροποποιήθηκαν με τον νόμο 1772/1988 (ΦΕΚ 19/Α/1988).

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Δ/1968), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977) και ειδικότερα το άρθρο 12 παράγραφος 1)α)4, όπως η τελευταία προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες της χώρας...

 

6. Τις διατάξεις των από 24-04-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/1985), από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικών διαταγμάτων των περί οριοθέτησης οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων...

 

7. Τις υπ' αριθμούς 138, 146, 165/1989 - 20, 36, 62, 93, 181, 205/1990 & 5, 36, 55/1991 αποφάσεις - γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ακράτας με τα λοιπά στοιχεία της νόμιμης διαδικασίας.

 

8. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 414/Δ/1985) περί πολεοδόμησης οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων.

 

9. Τα με αριθμούς 6/26-04-1991 και 7/13-05-1991 πρακτικά γνωμοδότησης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Αχαΐας, μετά την ΧΕ/91/24-04-1991 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Αχαΐας και

 

10. Την υπ' αριθμόν Χ4/421/22-01-1992 απόφασή μας περί κατηγοριοποίησης και οριοθέτησης των οικισμών Κράθι και Παραλίας Συλίβαινας Δήμου Ακράτας, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η Μελέτη Πολεοδόμησης (ΜΕ.Π.) του οικισμού Κραθίου (επαρχία Αιγιαλείας) του Δήμου Ακράτας, όπως ο οικισμός αυτός οριοθετήθηκε με την υπ' αριθμόν Χ/4421/1992 προηγούμενη απόφασή μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, του νόμου 5269/1931 και των εκτελεστικών τους διαταγμάτων - όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα - με αναθεώρηση (εκτεταμένη τροποποίηση) των μέχρι σήμερα εν ισχύ ρυμοτομικών σχεδίων και πολεοδόμηση των οριοθετημένων τμημάτων οικισμών.

 

2. Εγκρίνεται η Μελέτη Επέκτασης (ΜΕΕ) του ίδιου οικισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 414/Δ/1985 περί πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών κάτω των 2.000 οικισμών ...

 

3. Καθορίζονται οικοδομήσιμοι χώροι, δρόμοι, πεζόδρομοι, χώροι στάθμευσης, πρασίνου, αναψυχής, πλατείες, δημοτικό σχολείο, νηπιαγωγείο, χώρο άθλησης, ζώνη παραλίας, εκκλησίες, χώρος εγκατάστασης μαζικών μεταφορών, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα συνημμένα 5 διαγράμματα κλίμακας 1:1.000.

 

4. Σε όλους τους οικοδομήσιμους χώρους της περιοχής των παραγράφων 1 και 2 καθορίζεται χρήση γενικής κατοικίας κατά το περιεχόμενο του άρθρου 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987). Επισημαίνεται ότι, εργαστήρια μικρής όχλησης και ισχύος μικρότερης των 15 hp επιτρέπονται μόνο επί της παλαιάς εθνικής οδού.

 

5. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου των οικοπέδων του οικισμού, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται όπως παρακάτω:

 

5.1. Τομέας Α (υφιστάμενο σήμερα ρυμοτομικό σχέδιο Κραθίου)

 

5.1.1. Κατά κανόνα αρτιότητα: 13 m ελάχιστο εμβαδόν 400 m2.

 

5.1.2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου 5.1.1., θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που βρίσκονται:

 

α) στον κεντρικό πυρήνα, οικοδομικά τετράγωνα 4-6-9 (παλιάς αρίθμησης) και είχαν:

 

πριν την 01-09-1969, ελάχιστο πρόσωπο 5 m και εμβαδόν 60 m2.
πριν της 24-06-1982, ελάχιστο πρόσωπο 8 m και εμβαδόν 150 m2.

 

β) στο υπόλοιπο τμήμα του ρυμοτομικού σχεδίου και είχαν:

 

πριν την 01-09-1969, ελάχιστο πρόσωπο 8 m και εμβαδόν 150 m2.
πριν την 24-06-1982, ελάχιστο πρόσωπο 13 m και εμβαδόν 300 m2.

 

γ) σε οικοδομικά τετράγωνα όλης της περιοχής του ρυμοτομικού σχεδίου - με πρασιά και είχαν ελάχιστο πρόσωπο 10 m και εμβαδόν 200 m2 μεταξύ 01-09-1969 και 24-06-1982.

 

δ) σε οικοδομικά τετράγωνα όλης της περιοχής του ρυμοτομικού σχεδίου - χωρίς πρασιά και είχαν:

 

μεταξύ 01-09-1969 και 24-06-1982, ελάχιστο πρόσωπο 6 m και εμβαδόν 100 m2.
πριν τη δημοσίευση της παρούσης, ελάχιστο πρόσωπο 10 m και εμβαδόν 200 m2.

 

5.1.3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 50% της επιφανείας τους.

 

5.1.4. Συντελεστής δόμησης: 1,00.

 

5.1.5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων 10 m.

 

Σε περίπτωση κατασκευής στέγης προσαύξηση 1.5 m.

 

Υποχρεωτικός έλεγχος από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου των διαμορφώσεων των ακαλύπτων χώρων που ορίζονται από το άρθρο 17 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5.1.5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν 4418/1995 απόφαση (ΦΕΚ 945/Δ/1995).

 

5.2. Τομέας Β (οριοθετημένα τμήματα οικισμών και νέες επεκτάσεις).

 

5.2.1. Κατά κανόνα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που έχουν, ελάχιστο πρόσωπο 15 m και εμβαδόν 700 m2.

 

5.2.2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου 5.2.1, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που βρίσκονται:

 

α) στα οριοθετημένα (απόφαση Χ/4421/1992) τμήματα οικισμών με όποιες διαστάσεις και εμβαδόν είχαν την 03-05-1985.

 

β) Στις νέες επεκτάσεις και έχουν - μέχρι τη μέρα δημοσίευσης της παρούσης - ελάχιστο πρόσωπο 6 m και εμβαδόν 100 m2.

 

Στις ίδιες περιοχές επιτρέπεται μέσω της Πράξης Εφαρμογής η δημιουργία κατά παρέκκλιση αρτίων οικοπέδων από εισφορές γης, με ελάχιστο πρόσωπο 8 m και εμβαδόν 150 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5.2.2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 8487/1997 απόφαση (ΦΕΚ 686/Δ/1997).

 

5.2.3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 50% της επιφανείας τους.

 

5.2.4. Συντελεστής δόμησης 0.80, με μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια ορόφων - συνολικά - 400 m2. Για οικόπεδα μεγαλύτερα των 700 m2 (και πέραν των 700 m2) επιτρέπεται προσαύξηση της δομήσιμης επιφάνειας ορόφων κατά 2%, δηλαδή 2% x (Ε-700) m2.

 

5.2.5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων 7.5 m με προσαύξηση 1.5 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

 

5.3. Επιβάλλονται πρασιές κυμαινόμενου πλάτους 2 - 4 m σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο.

 

5.4. Επιβάλλεται η πρόβλεψη υποχρεωτικής (υποχρεωτικών) θέσης (θέσεων) στάθμευσης μέσα στο οικόπεδο, 1 ανά 120 m2 επιφάνειας κτίσματος, χωρίς προσαύξηση του ύψους.

 

5.5. Για κτίσματα όγκου μεγαλύτερου των 1.500 m3 είναι υποχρεωτική η διάσπαση όγκων. Όγκοι μεγαλύτεροι των 1.500 m3 επιτρέπονται μόνο μετά από σύμφωνα γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

5.6. Υποχρεωτικός έλεγχος Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για τις κατασκευές του άρθρου 16 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

6. Οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν μέχρι τη δημοσίευση της παρούσης και ισχύουν, ή άδειες για τις οποίες έχει υποβληθεί πλήρης μελέτη στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία μέχρι τη μέρα της δημοσίευσής της, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν, ή εκδίδονται με τις προϊσχύουσες διατάξεις βάσει των υποβληθέντων στοιχείων χωρίς να επιτρέπεται μεταγενέστερα αναθεώρηση βάσει των παλαιών όρων δόμησης αλλά μόνο βάσει των νέων.

 

7. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οπότε και παύουν να ισχύουν όλα τα προηγούμενα Διατάγματα ή Αποφάσεις Νομάρχη για τις περιοχές των παραγράφων 1 και 2.

 

a.5052.92

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 29-06-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.