Απόφαση 51540/16

Απόφαση 51540/986/2016: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Χώρου Πρασίνου και δρόμου σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 566/2014 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό των ιδίων, στο οικοδομικό τετράγωνο 1293, περιοχής Άνωθεν Ασύλου της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 51540/986/2016: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Χώρου Πρασίνου και δρόμου σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 566/2014 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό των ιδίων, στο οικοδομικό τετράγωνο 1293, περιοχής Άνωθεν Ασύλου της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά, (ΦΕΚ 76/ΑΑΠ/2016), 04-05-2016.

 

O Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 159, 160 και 243 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 133/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/2010).

 

5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΚΜ/4/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

6. Την με αριθμό πρωτοκόλλου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 5/03-01-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

7. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/1952/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΝΔ7ΛΛ- ΗΨΑ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, δια της οποίας ο Γεώργιος Τσαγκαρλής ορίζεται Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

8. Την με αριθμό 9752/2014 (03-06-2014) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση της εκλογής Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-09-2014 έως 31-08-2019.

 

9. Το από 27-08-2014 πρακτικό ορκομωσίας των ανωτέρω.

 

10. Την υπ' αριθμόν 353591 (7730)/2014 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, (ΦΕΚ 1253/Γ/2014) δια της οποίας ο Νικόλαος Ιωάννου του Παναγιώτη διορίζεται Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

11. Τη με αριθμό οίκοθεν 461114 (9980)/2014 (ΦΕΚ 3129/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

12. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

13. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

15. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

16. Την υπ' αριθμόν ΔΠ/ΠΜ/21743/671/1989 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 260/Δ/1989) με την οποία τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο του πρώην Δήμου Πολίχνης στην περιοχή Άνωθεν Ασύλου και η ιδιοκτησία των προσφευγόντων ρυμοτομήθηκε εξ ολοκλήρου. Από το σχετικό διάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση αυτή διαπιστώνεται ότι ένα τμήμα της επίδικης ιδιοκτησίας εμπίπτει εντός χώρου πρασίνου στο οικοδομικό τετράγωνο 1293, ενώ το υπόλοιπο τμήμα αυτής εμπίπτει εντός της διαπλάτυνσης της οδού Αρκαδίου.

 

17. Την υπ' αριθμόν 29/18323/ΠΕ/1267/1998 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης με την οποία κυρώθηκε η υπ' αριθμόν 7 πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής επέκτασης Άνωθεν Ασύλου του Δήμου Πολίχνης.

 

18. Την υπ' αριθμόν 29/ΠΕ/32144/23-10-2003 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης με την οποία κυρώθηκε η με αριθμό 7/392 πράξη Διόρθωσης της υπ' αριθμόν 7 πράξης εφαρμογής που αφορά στην ιδιοκτησία των προσφευγόντων με κωδικό κτηματογράφησης 019501, η οποία ρυμοτομείται εξ ολοκλήρου για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων με υπόχρεους προς αποζημίωση τον πρώην Δήμο Πολίχνης για 100,92 m2 και τις ιδιοκτησίες με κωδικούς κτηματογράφησης 020103 και 020104 για 24,28 m2 και 71,70 m2 αντίστοιχα.

 

19. Την υπ' αριθμόν 49788/2420/1987 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1018/Δ/1987) Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Πολίχνης (νομού Θεσσαλονίκης) σύμφωνα με το οποίο προκύπτει ότι υπάρχει έλλειμμα σε χώρους πρασίνου στην συγκεκριμένη πολεοδομική ενότητα και επομένως η διατήρηση του χαρακτηρισμού του εν λόγω τμήματος κρίνεται πολεοδομικά αναγκαία. Επιπρόσθετα στη θέση που καθορίστηκε από την πολεοδομική μελέτη το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο 1293, προβλέπεται σύμφωνα με το Χάρτη Π.1.3.2 Χρήσεις Γης του ισχύοντος γενικού πολεοδομικού σχεδίου ως χρήση αυτή του Αστικού Πρασίνου - Ελεύθεροι Χώροι.

 

20. Την υπ' αριθμόν 566/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 

21. Την υπ' αριθμόν 217/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά με την οποία διατύπωσε την πολεοδομική ανάγκη διατήρηση της δέσμευσης του συγκεκριμένου ακινήτου καθώς και την πρόθεση του για άμεση αποζημίωση των δικαιούχων με την προσήκουσα αποζημίωση η οποία ανέρχεται στο πόσο των 85.550,13 €, με εγγραφή σε εξειδικευμένο κονδύλιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2015.

 

22. Την υπ' αριθμόν 544/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παύλου μελά με την οποία αυτό γνωμοδότησε για την έγκριση της τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου για την άρση και επανεπιβολή της δέσμευσης στο επίδικο ακίνητο, σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 566/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και την εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2015, ποσού 85.550,13 €, σε ειδικό κωδικό αριθμό Κ.Α. 30.7111.03 με τίτλο Αποζημίωση ιδιοκτησίας των Πεχλιβανίδη Κοσμά και Κλεάνθη στο οικοδομικό τετράγωνο 1293.

 

23. Την μεταφορά του κωδικού Κ.Α. 30.7111.03, με το ποσό των 85.550,13 € για την αποζημίωση των δικαιούχων στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Παύλου Μελά για το οικονομικό έτος 2016.

 

24. Το γεγονός ότι ο Δήμος Παύλου Μελά τήρησε τη διαδικασία δημοσιοποίησης του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

25. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν 4780/2016 βεβαίωση του Δημάρχου Παύλου Μελά.

 

26. Το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν υπέβαλλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε εφαρμογή της υπ' αριθμόν 566/2014 δικαστικής απόφασης, ούτε υπέβαλλαν ένσταση κατά της υπ' αριθμόν 544/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά.

 

27. Τη διαπίστωση ότι συντρέχουν αθροιστικά οι δύο προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014), κάτω από τις οποίες η Διοίκηση μπορεί σε περιπτώσεις αποχαρακτηρισμού χώρου να επανεπιβάλει νέο όμοιο χαρακτηρισμό.

 

28. Την υπ' αριθμόν 1η/Συνεδρία 5η/03-03-2016 πράξη γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την από 16-02-2016 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

29. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 και τη διαπίστωση ότι με την παρούσα τροποποίηση δεν επέρχεται μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ).

 

30. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005), και τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή, και το ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου διαγράμματος που τη συνοδεύει, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 08-04-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.