Απόφαση 5260/89

Απόφαση 5260/Π-221/87/1989: Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Νέας Πεντέλης νομού Ανατολικής Αττικής (πλην ΖΕΚ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 5260/Π-221/87/1989: Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Νέας Πεντέλης νομού Ανατολικής Αττικής (πλην ΖΕΚ), (ΦΕΚ 700/Δ/1989), 16-11-1989.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 11, 29 και 70 του.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 8 και 14 (παράγραφος 3) αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1Α.

 

5. Τις με αριθμούς 2/1987 και 16/1987 αποφάσεις Κοινότητας Νέας Πεντέλης.

 

6. Τις με αριθμούς 16 (3η) 05-04-1988 και 41 (3η) 19-09-1989 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

 

7. Το βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 36/Δ/1956) περί εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Πεντέλης Αττικής και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών.

 

8. Το από [ΒΔ] 23-08-1958 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 128/Δ/1958) ένταξη στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο των οικοδομικών τετραγώνων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 

9. Το από [ΒΔ] 16-02-1963 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 28/Δ/1963) ένταξη περιοχής Μορτερό.

 

10. Το από [ΒΔ] 27-02-1957 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 37/Δ/1957) όροι δομήσεως περιοχής κεντρικής πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 12547/1076/1985 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 750/Δ/1985).

 

11. Το άρθρο 2 του (ΦΕΚ 618/Δ/1979) (μείωση max ύψους από 8.5 m σε 8 m).

 

12. Το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987), που αφορά σε χρήσεις γης.

 

13. Την από 06-04-1988 εισήγηση προς το Συμβούλιο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανατολικής Αττικής όπως τροποποιήθηκε με την από 26-06-1989 εισήγηση Γραφείο ΕΠΑ.

 

14. Την από 17-04-1989 εισήγηση προς το Συμβούλιο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανατολικής Αττικής που αφορά Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κοινότητας Νέας Πεντέλης και την από 18-04-1989 γνωμοδότηση Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανατολικής Αττικής (συνεδρία 18η πράξη 13η).

 

15. Το από 26-08-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 755/Δ/1988) που αφορά στον Καθορισμό ζωνών προστασίας του όρους Πεντέλης χρήσεως και όρων δόμησης αυτών και το τροποποιητικό του από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 253/Δ/1989).

 

16. Το 15859/Π-689/1988 έγγραφο ΔΠΔΑΑ (Γραφείο ΕΠΑ) προς την Κοινότητα Νέας Πεντέλης με το οποίο:

 

α) Γίνεται γνωστή στην Κοινότητα η πρόταση των χρήσεων αμιγούς κατοικίας και πολεοδομικού κέντρου στην περιοχή του εγκεκριμένου σχεδίου και

 

β) Ζητείται η σχετική απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.

 

17. Την Γ0652/1986 απόφαση περί τροποποιήσεως σχεδίου Νέας Πεντέλης, (ΦΕΚ 912/Δ/1986), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 10-10-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.