Απόφαση 526680/17

Απόφαση 526680/10661/2017: Τροποποίηση ρυμοτομίας του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 209 και 222 της περιοχής Τραυματιούπολης της Δημοτικής Ενότητας Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 526680/10661/2017: Τροποποίηση ρυμοτομίας του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 209 και 222 της περιοχής Τραυματιούπολης της Δημοτικής Ενότητας Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 90/ΑΑΠ/2017), 24-04-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 159, 160 και 243 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005) και τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 186, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 133/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/2010).

 

6. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΚΜ/4/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

7. Την με αριθμό πρωτοκόλλου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 5/03-01-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

8. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1064/07-01-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

 

9. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 54511(1166)/11-02-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, (ΦΕΚ 65/ΥΟΔΔ/2013) δια της οποίας ... ο Νικόλαος Ιωάννου του Παναγιώτη διορίζεται Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας...

 

10. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν ΓΠΚΜ/1952/16-05-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΝΔ7ΛΛ-ΗΨΑ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, δια της οποίας ο Γεώργιος Τσαγκαρλής ορίζεται Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

11. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 461114 (9980)/18-11-2014 (ΦΕΚ 3129/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων με εντολή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

12. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

14. Με την υπ' αριθμόν 67881/3809/1989 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων πραγματοποιήθηκε η Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κοινότητας Νέας Ευκαρπίας (νομού Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ 316/Δ/1989) και με την υπ' αριθμόν 80860/5458/1992 απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κοινότητας Νέας Ευκαρπίας (νομού Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ 1184/Δ/1992), καθορίστηκε Ζώνη Αστικού Αναδασμού στην Π.Ε.3 Tραυματιούπολη.

 

15. Τη Ζώνη Αστικού Αναδασμού του Δήμου Ευκαρπίας που καθορίστηκε με το από 28-09-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 621/Δ/1989) Καθορισμός Ζώνης Αστικού Αναδασμού στην περιοχή Tραυματιούπολη της Κοινότητας Ευκαρπίας (νομού Θεσσαλονίκης), (ΦΕΚ 621/Δ/1989) και της οποίας η Πολεοδομική Μελέτη εγκρίθηκε με το από 02-05-1996 προεδρικό διάταγμα Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης της Ζώνης Αστικού Αναδασμού στην περιοχή Tραυματιούπολη της Κοινότητας Ευκαρπίας νομού Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 671/Δ/1996).

 

16. Τη με αριθμό 128/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ευκαρπίας, με την οποία εγκρίθηκε:

 

{... α) την τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στην Περιοχή Tραυματιούπολη του Δήμου Ευκαρπίας, στα οικοδομικά τετράγωνα 209 και 222,

 

β) τον αποχαρακτηρισμό χώρου πρασίνου (οικοδομικό τετράγωνο 222),

 

γ) τον χαρακτηρισμό χώρου πρασίνου (οικοδομικό τετράγωνο 209Α),

 

δ) τον χαρακτηρισμό χώρων πρασίνου και παιδικής χαράς σε νέα οικοδομικά τετράγωνα 209Β και 209Γ αντίστοιχα,

 

ε) τον καθορισμό πεζοδρόμων και επιβολή προκηπίων, όπως όλα σημειώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκε από το Δήμο και συνοδεύει την εισήγηση και

 

στ) την ανάρτηση του σχεδίου για την υποβολή των ενστάσεων όπως ορίζει το άρθρο 3 του ν.δ/τος του 1923 Περί σχεδίων πόλεων ... και ακολούθησε η τήρηση της σχετικής διαδικασίας δημοσιοποίησης.

 

17. Τα πρακτικά της 1ης/09-11-2012 συνεδρίασης (πράξη 6η) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ΠΚΜ, δια της οποίας το Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα, σύμφωνα με την από 17-10-2012 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

18. Τη με αριθμό 201/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παύλου Μελά, με την οποία εγκρίνεται εκ νέου:

 

{... η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 209 & 222 της περιοχής Τραυματιούπολης στη Δημοτική Κοινότητα Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά. Συγκεκριμένα η τροποποίηση περιλαμβάνει τα εξής:

 

α) τον χαρακτηρισμό κοινόχρηστου χώρου, χώρου πρασίνου, καθώς και χώρου πρασίνου και παιδικής χαράς σε νέα οικοδομικά τετράγωνα 209Β, 209Γ και 209Δ αντίστοιχα,

 

β) τον καθορισμό περιγραμμάτων στα κτίσματα του παρεκκλησίου του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου,

 

γ) τον αποχαρακτηρισμό του χώρου πρασίνου του οικοδομικού τετραγώνου 222 και την ένταξη του στο οικοδομικό τετράγωνο 209,

 

δ) τη δημιουργία νέων πεζοδρόμων πλάτους,

 

ε) την επιβολή προκηπίων πλάτους 2, 4 και 5 m, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500...}

 

19. Τη με αριθμό 655/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παύλου Μελά, με την οποία κρίθηκε η υποβαλλόμενη ένσταση κατά της παραπάνω απόφασης του.

 

20. Τα πρακτικά της 16ης/09-12-2016 συνεδρίασης (πράξη 12η) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ΠΚΜ, δια της οποίας το Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα, σύμφωνα με την από 01-12-2016 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

21. Την εγκύκλιο 55/2000 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις.

 

22. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002, καθώς και με το άρθρο 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) και τη διαπίστωση ότι με την παρούσα τροποποίηση δεν επέρχεται μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ).

 

23. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα και τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 04-01-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.