Απόφαση 5304/17

Απόφαση 5304/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πολεοδομικής μελέτης Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης ανώνυμη εταιρεία Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 5304/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πολεοδομικής μελέτης Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης ανώνυμη εταιρεία Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, (ΦΕΚ 194/ΑΑΠ/2017), 01-09-2017.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα την παράγραφο ΙΙ.15 του άρθρου 280 του ειρημένου νόμου και τα άρθρα 28 και 28Α του νόμου 4325/2015.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων όπως ισχύει, ιδιαίτερα δε την παράγραφο 3)α του άρθρου 52 και τις παραγράφους 1, 3, 5 και 9 του άρθρου 63 και της κοινής υπουργικής απόφασης Φ/Α15/3/2226/170/2012 Καθορισμός (...) του τύπου και του περιεχομένου της πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής και της διαδικασίας εξέτασής τους (...) (ΦΕΚ 583/Β/2012).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 2545/1997 Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 254 Α') και της κοινής υπουργικής απόφασης Φ. 1.2/43030/1641/1998 Διαδικασία δημοσιοποίησης πολεοδομικής - ρυμοτομικής μελέτης και της πράξης εφαρμογής των διαφόρων κατηγοριών Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) και υποβολή ενστάσεων (ΦΕΚ 1292 Β').

 

4. Την υπ' αριθμόν 79347/6021/1990 κοινή υπουργική απόφαση Καθορισμός ειδικών προδιαγραφών εκπόνησης πολεοδομικών μελετών Βιομηχανικών (ΒΙΠΑ) και Βιοτεχνικών (ΒΙΟΠΑ) Πάρκων και ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση (ΦΕΚ 674/Δ/1990).

 

5. Την παράγραφο 2)α του άρθρου 51 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013).

 

6. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων, κωμών κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923).

 

7. Το από 14-07-1999 προεδρικό διάταγμα Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

8. Τις εγκυκλίους 6/2006, 47/2004 και 55/1988 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

9. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 19663/2017 Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη (νομού Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ 123/ΑΑΠ/2017).

 

10. Την υπ' αριθμόν 3446/2008 απόφαση Τροποποίησης Πολεοδομικής Μελέτης της ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης στο Δήμο Πυλαίας νομού Θεσσαλονίκης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 4883/2006 (ΦΕΚ 616/Δ/2006) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 172/ΑΑΠ/2008) και τον συνοδευτικό φάκελο αυτής (λοιπές αποφάσεις, εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις συναρμόδιων φορέων κ.λ.π. δικαιολογητικά).

 

11. Την υπ' αριθμόν 10311/19-10-2006 απόφαση Κύρωσης Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

12. Την υπ' αριθμόν 4883/2006 απόφαση Έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης για την δημιουργία Πάρκου Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας στον Δήμο Πυλαίας νομού Θεσσαλονίκης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 616/Δ/2006) και τον συνοδευτικό φάκελο αυτής (λοιπές αποφάσεις, εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις συναρμόδιων φορέων κ.λ.π. δικαιολογητικά).

 

13. Την υπ' αριθμόν 3877/263/2004 κοινή υπουργική απόφαση Καθορισμός του Φορέα, της θέσης, της έκτασης και των ορίων της Τεχνόπολης (ΒΕΠΕ) Θεσσαλονίκης στα διοικητικά όρια του Δήμου Πυλαίας του Νομού Θεσσαλονίκης, έγκρισης του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Τεχνόπολης (ΦΕΚ 430/Β/2004).

 

14. Την υπ' αριθμόν 35748/2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Συντονιστή στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 1971/B/2017).

 

15. Την υπ' αριθμόν 14138/2017 υπουργική απόφαση Διορισμού του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017).

 

16. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του νόμου 4325/2015 Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 47/Α/2015).

 

17. Την υπ' αριθμόν 2014/29-03-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης Συγκρότησης Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης'

 

18. Την από 08-04-2016 αίτηση της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης για την τροποποίηση της πολεοδομικής μελέτης (ΒΕΠΕ Τεχνόπολης) Θεσσαλονίκης με τον συνοδευτικό φάκελο, καθώς και το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2890/16-05-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

19. Τις από 24-05-2016 και 09-06-2016 νέες αιτήσεις της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης καθώς και το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 4621/17-06-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με το οποίο ο συμπληρωμένος φάκελος της τροποποίησης εστάλη στον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη για την τήρηση της διαδικασίας δημοσιοποίησης της πρότασης και την προβλεπόμενη γνωμοδότηση (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου επί της πρότασης και των τυχόν ενστάσεων).

 

20. Την τήρηση της διαδικασίας δημοσιοποίησης της προτεινόμενης τροποποίησης σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Φ. 1.2/43030/1641/1998.

 

21. Την από 31-10-2016 ένσταση του Μαλιώκα Βασιλείου (με αριθμό πρωτοκόλλου 37321/31-10-2016 της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη).

 

22. Την υπ' αριθμόν 51/30-01-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

 

23. Τη ΔΥ/12-07-2017 Εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με τον συνοδευτικό φάκελο τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Πρακτικό Γνωμοδότησης 25ης Συνεδρίας/ Πράξη 6η/13-07-2017), που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

 

Επειδή από τη σύγκριση των δύο τοπογραφικών διαγραμμάτων, της αρχικής εγκεκριμένης μελέτης και της προτεινόμενης παρούσας τροποποίησης (όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση της μελέτης), προκύπτει ότι ο μετασχηματισμός είναι απλή μετάθεση και στροφή του παλαιού συστήματος στις νέες τιμές του ΕΓΣΑ 1987, χωρίς καμία μεταβολή διαστάσεων και εμβαδών των οικοδομικών τετραγώνων, ούτε των οικοπέδων που έχουν προκύψει από την Πράξη Εφαρμογής.

 

Επειδή με την τροποποίηση δεν επέρχεται καμία επιδείνωση στις πολεοδομικές συνθήκες και το οικιστικό κεκτημένο της περιοχής και απλώς επιτυγχάνεται η προσαρμογή των συντεταγμένων της αρχικής εγκεκριμένης μελέτης στις νέες τιμές που προκύπτουν από την άμεση μέτρηση σε ΕΓΣΑ 1987.

 

Επειδή δεν θίγεται η ιδιοκτησία του ενισταμένου Βασιλείου Μαλιώκα από την τροποποίηση, όπως ειδικά αναλύεται στην ΔΥ/12-07-2017 Εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πολεοδομικής μελέτης Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε. Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη και συγκεκριμένα την προσαρμογή των συντεταγμένων της αρχικής εγκεκριμένης μελέτης στις νέες τιμές που προκύπτουν από την άμεση μέτρηση τους σε ΕΓΣΑ 1987, όπως φαίνεται στο συνοδευτικό τοπογραφικό διάγραμμα (κλίμακας 1:1000) που θεωρείται από τον αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με ημερομηνία 27-07-2017.

 

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούμενες υπ' αριθμόν 4883/2006 (ΦΕΚ 616/Δ/2006) και 3446/2008 (ΦΕΚ 172/ΑΑΠ/2008) αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Την αποδοχή του πρώτου σημείου (συμπέρασμα υπ' αριθμόν 1) της ένστασης του Βασιλείου Μαλιώκα ως παράλειψης του αρχικού υποβληθέντος ρυμοτομικού σχεδίου, την αποδοχή μόνο του δεύτερου μέρους του τέταρτου σημείου (συμπέρασμα υπ' αριθμόν 4) αυτής, αναφορικά με την ορθή αναγραφή της συντεταγμένης λ του ορίου και την απόρριψη των υπολοίπων τριών σημείων (συμπεράσματα υπ' αριθμόν 2, 3 και 4) της ένστασης, ως άνευ πολεοδομικού αντικειμένου επί της τροποποίησης.

 

a.5304.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 27-07-2017

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.