Απόφαση 5369/15

Απόφαση Φ5369/789/2015: Άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 163 Δήμου Καλλιθέας (Αγνώστου Στρατιώτη και Δοϊράνης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Φ5369/789/2015: Άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 163 Δήμου Καλλιθέας (Αγνώστου Στρατιώτη και Δοϊράνης), (ΦΕΚ 44/ΑΑΠ/2015), 10-03-2015.

 

Η ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) για τη Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π. και ιδιαίτερα το άρθρο 1 παράγραφος 2, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) για Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και ισχύει.

 

2. Την 4/2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 06-02-2015.

 

3. Το άρθρο 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

4. Το άρθρο 31 παράγραφος 1 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.

 

5. Το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει μετά το άρθρο 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) για Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα - ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις.

 

6. Το άρθρο 20 παράγραφος 2)ε του νόμου 2508/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το άρθρο 11 παράγραφος 5 του νόμου 3212/2003, το άρθρο 31 παράγραφος 2 του νόμου 4067/2012 και το άρθρο 62 παράγραφος 2 του νόμου 4280/2014.

 

7. Τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 6 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

8. Το άρθρο 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του νόμου 3212/2003.

 

9. Το προεδρικό διάταγμα 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) για τον Οργανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

10. Την υπ' αριθμόν Φ39/5380/2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για Ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Αττικής κατ' εφαρμογή των άρθρων 30 και 32 του νόμου 4030/2011 και του άρθρου 49 του νόμου 4042/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την υπ' αριθμόν Φ28/2270/2013 απόφαση του ιδίου για Τροποποίηση της υπ' αριθμόν Φ39/5380/2012 απόφασης μας περί συγκρότησης των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας της Περιφέρειας Αττικής, κατ' εφαρμογή του άρθρου 30 του νόμου 4030/2011.

 

11. Το από [ΒΔ] 10-07-1907 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 137/Α/1907) για την Έγκριση σχεδίου επέκτασης της πόλεως Αθήνας προς τη Φαληρική ακτή.

 

12. Την υπ' αριθμόν 397327/657/1986 (ΦΕΚ 233/Δ/1987) απόφαση Νομάρχη Πειραιά για Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Καλλιθέας με χαρακτηρισμό τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 163 σε χώρο κοινοχρήστου πρασίνου.

 

13. Το από 22-12-1995 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 145/Δ/1996) για Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλλιθέας (νομού Αττικής).

 

14. Τη με αριθμό 990/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς, με την οποία ακυρώθηκε η άρνηση της Διοίκησης να προβεί στην άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

 

15. Τη με αριθμό 4281/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία απορρίφθηκε αίτηση αναίρεσης του Δήμου Καλλιθέας κατά της υπ' αριθμόν 990/2008 Απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς.

 

16. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Φ5369/4642/2013/2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών και την υπ' αριθμόν Φ5369/3666/2014 συμπληρωματική της.

 

17. Το με αριθμό 5 πρακτικό επί του 2ου θέματος της 5ης/04-09-2014 συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών, με το οποίο γνωμοδότησε υπέρ της άρσης απαλλοτρίωσης και της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, χωρίς την επιβολή εισφοράς σε γη, κατ' εφαρμογή του άρθρου 62 παράγραφος 2 του νόμου 4280/2014, με το οποίο αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι 1 και 2 του νόμου 4067/2012 και προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της περίπτωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 (πρόκειται για ρυμοτομική απαλλοτρίωση που δεν επιβλήθηκε με την αρχική ένταξη στο σχέδιο).

 

18. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Φ5369/4121/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Δήμο Καλλιθέας για δημοσιοποίηση της γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, εντός της προθεσμίας του άρθρου 3 παράγραφος 4 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του νόμου 3212/2003.

 

19. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του άρθρου 3 παράγραφος 4 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος η οποία προστέθηκε με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του νόμου 3212/2003 και συνεπώς η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς νέα γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, σύμφωνα με την (16) σχετική γνωμοδότηση Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

20. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Δ5079/2014 έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου, σύμφωνα με το οποίο η με αριθμό ΚΑΔ 5079 απόφαση διαγράφεται, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 9 του νόμου 3469/2006.

 

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Σε εκτέλεση της με αριθμό 990/2008 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, αίρεται η απαλλοτρίωση, που είχε επιβληθεί σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 163 (συμβολή οδών Αγνώστου Στρατιώτη και Δοϊράνης) του Δήμου Καλλιθέας με την υπ' αριθμόν 397327/657/1986 (ΦΕΚ 233/Δ/1987) απόφαση Νομάρχη Πειραιά και με το από 22-12-1995 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 145/Δ/1996).

 

2. Εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλλιθέας στο χώρο της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης, με την κατάργηση του κοινοχρήστου χώρου - πλατείας και των πεζοδρόμων που την περιβάλλουν και τη μετατροπή τους σε οικοδομήσιμο χώρο, χωρίς την επιβολή εισφοράς σε γη, σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 όπως φαίνεται στο θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

3. Στο χώρο της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης που ισχύουν στο υπόλοιπο οικοδομικό τετράγωνο 163 και σύμφωνα με τον ισχύοντα Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.

 

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Μετά τη δημοσίευση σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, η απόφαση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010.

 

6. Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της.

 

a.5369.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Νέο Ψυχικό, 16-02-2015

 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.