Απόφαση 53970/15

Απόφαση 53970/1738/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 35, 36, 37, 38 της Τοπικής Κοινότητας Αιανής του Δήμου Κοζάνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 53970/1738/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 35, 36, 37, 38 της Τοπικής Κοινότητας Αιανής του Δήμου Κοζάνης, (ΦΕΚ 114/ΑΑΠ/2015), 26-06-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154 και 160 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) Κώδικας βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας.

 

2. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) περί επέκτασης των Πολεοδομικών σχεδίων, Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

6. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα το άρθρο 186 παράγραφος II υποπαράγραφος ΣΤ αριθμός 39.

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 146/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

8. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός ορίων και περιορισμών δόμησής τους, (ΦΕΚ 181/Δ/1985), 03-05-1985.

 

9. Την υπ' αριθμόν 441/1986 (ΦΕΚ 189/Δ/1986) απόφαση Νομάρχη Κοζάνης Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης οικισμών.

 

10. Το από 28-11-2013 Υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.

 

11. Την υπ' αριθμόν 483/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που γνωμοδοτεί θετικά για την εν λόγω τροποποίηση.

 

12. Το με αριθμό 177/2015 διαβιβαστικό του Δήμου Κοζάνης με το οποίο βεβαιώνεται ότι κατά της εν λόγω τροποποίησης δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, καμιά ιδιοκτησία δεν γίνεται μη άρτια και δεν έχουμε μείωση κοινόχρηστου χώρου.

 

13. Την υπ' αριθμόν 11812/295/2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

14. Την υπ' αριθμόν 57528/2325/2012 (ΦΕΚ 517/ΥΟΔΔ/2012) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 

15. Την υπ' αριθμόν 17/2015 θετική γνωμοδότηση (σύμφωνα με την αιτιολογία της εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που διατυπώθηκε στην 5η Συνεδρίαση θέμα 2ο στις 11-05-2015.

 

16. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των κανονιστικών αυτών διατάξεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού ή Δημοτικού προϋπολογισμού.

 

Και επειδή:

 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κοζάνης, με την υπ' αριθμόν 483/2014 ομόφωνη απόφαση του γνωμοδότησε θετικά για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Τοπικής Κοινότητας Αιανής Δήμου Κοζάνης στα οικοδομικά τετράγωνα 35, 36, 37 και 38.

 

2. Σύμφωνα με την εισήγησή της, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θεωρεί ότι πρέπει να γίνει η αιτούμενη τροποποίηση, γιατί ύστερα από μελέτη του φακέλου, διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία οι προϋποθέσεις:

 

i. H τήρηση από το Δήμο Κοζάνης της κατά το νόμο διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) Κώδικας βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, όπως ισχύει σήμερα.

 

ii. Η ύπαρξη σοβαρής πολεοδομικής ανάγκης καθώς με τη συγκεκριμένη τροποποίηση:

 

οι σκάλες που ήδη γεφυρώνουν τις υψομετρικές διαφορές, που υπάρχουν μεταξύ των παραπάνω οικοδομικών τετραγώνων καθιστούν απαγορευτική τη διέλευση των οχημάτων.
το προτεινόμενο δίκτυο πεζοδρόμων μεταξύ των κεντρικών κοινόχρηστων χώρων του οικισμού δίνει τη δυνατότητα για καλύτερη αξιοποίηση των ελεύθερων αυτών χώρων και
επιτυγχάνεται η περαιτέρω ανάδειξη και αναβάθμιση του ιερού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου (βυζαντινό μνημείο), καθότι ο χώρος αυτός θα αποτελεί πλέον τμήμα ενός ενιαίου και κατάλληλα διαμορφωμένου ελεύθερου δημόσιου χώρου και δεν θα περικλείεται (όπως αυτό ισχύει με το σημερινό ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού) από δρόμους κυκλοφορίας οχημάτων.

 

iii. Δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού ή Δημοτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

1. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Αιανής του Δήμου Κοζάνης στα οικοδομικά τετράγωνα 35, 36, 37 και 38 και συγκεκριμένα το χαρακτηρισμό ως Πεζόδρομο τους δρόμους:

 

μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 36, 37 και 38,
μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 35, 36 και 37 και
μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 36 και 38,

 

όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους.

 

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Η απόφαση αυτή και τα συνημμένα σχέδια που τη συνοδεύουν να αναρτηθούν στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 3ος όροφος, για 15 ημέρες μετά τη δημοσίευση του λεκτικού της απόφασης και των συνημμένων σχεδίων που το συνοδεύουν στο ΦΕΚ.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.53970.15

 

Η απόφαση αυτή και το συνοδεύον τοπογραφικό διάγραμμα, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κοζάνη, 27-05-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.