Απόφαση 56659/90

Απόφαση 56659/1990: Συμπλήρωση των υπ' αριθμών 58410/1989 και 60976/1989 αποφάσεων Νομάρχου Χαλκιδικής Τροποποίηση ... εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σίβηρις νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 56659/1990: Συμπλήρωση των υπ' αριθμών 58410/1989 και 60976/1989 αποφάσεων Νομάρχου Χαλκιδικής Τροποποίηση ... εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σίβηρις νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 562/Δ/1990), 16-10-1990.

 

Η Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 9, 70 και 85Α αυτού.

 

2. Το νόμο 3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α/1955) περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 532/1970.

 

3. Τον αναγκαστικό νόμο 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971).

 

4. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) περί επέκτασης των πολεοδομικών σχεδίων οικιστικής ανάπτυξης και σχετικών ρυθμίσεων.

 

5. Το νόμο 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το νόμο 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

6. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί καθορισμού των ορίων των οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης αυτών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

7. Το από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 414/Δ/1985) για την πολεοδόμηση και επέκταση των οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, όπως ισχύει.

 

8. Το προεδρικό διάταγμα 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί εγκρίσεως σχεδίων πόλεων και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

9. Την Γ/17811/1987 (ΦΕΚ 219/Δ/1987) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί καταργήσεως των υπ' αριθμόν Ε/15687/1973 και Ε/13719/1976 αποφάσεών του.

 

10. Το από 21-09-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 576/Δ/1979) περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Σίβηρις νομού Χαλκιδικής και καθορισμός των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

 

11. Την υπ' αριθμόν 58629/1987 (ΦΕΚ 810/Δ/1987) απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής περί καθορισμού των ορίων - κατηγοριών του οικισμού αυτού και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

 

12. Την υπ' αριθμόν 58410/1989 (ΦΕΚ 559/Δ/1989) απόφασή μας περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σίβηρις νομού Χαλκιδικής, έγκρισης σχεδίου εντός των ορίων αυτού και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

 

13. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 60976/1989 (ΦΕΚ 726/Δ/1989) απόφαση τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμόν 58410/1989 απόφασης του Νομάρχη Χαλκιδικής ...

 

13. Την υπ' αριθμόν 31/1990 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κασσάνδρειας για την Σίβηρι.

 

14. Την 11η συνεδρίαση στις 06-07-1990 θέμα 3ο γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:

 

Συμπληρώνονται οι προηγούμενές μας υπ' αριθμούς 58410/1989 (ΦΕΚ 559/Δ/1989) και 60976/1989 (ΦΕΚ 726/Δ/1989) ως εξής:

 

{Τουριστικές εγκαταστάσεις που έχουν εγκρίσεις από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού μέχρι την δημοσίευση της υπ' αριθμόν 58410/1989 απόφασης δηλαδή μέχρι τις 07-09-1989 ημέρα δημοσίευσής της στο (ΦΕΚ 559/Δ/1989), μπορούν να εκδοθούν οι οικοδομικές άδειες με τους όρους δόμησης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως αυτό τροποποιήθηκε, εντός 6 μηνών από την ισχύ της παρούσας απόφασης.}

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 06-09-1990

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.