Απόφαση 58410/89

Απόφαση 58410/1989: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σίβηρις νομού Χαλκιδικής, έγκριση σχεδίου εντός των ορίων αυτού και καθορισμός των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 54810/1989: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σίβηρις νομού Χαλκιδικής, έγκριση σχεδίου εντός των ορίων αυτού και καθορισμός των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 559/Δ/1989), 07-09-1989.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 9, 70 και 85Α αυτού.

 

2. Το νόμο 3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α/1955) περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 532/1970.

 

3. Τον αναγκαστικό νόμο 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971).

 

4. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) περί επέκτασης των πολεοδομικών σχεδίων οικιστικής ανάπτυξης και σχετικών ρυθμίσεων.

 

5. Το νόμο 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το νόμο 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

6. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί καθορισμού των ορίων των οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης αυτών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

7. Το από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 414/Δ/1985) για την πολεοδόμηση και επέκταση των οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, όπως ισχύει.

 

8. Το προεδρικό διάταγμα 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί εγκρίσεως σχεδίων πόλεων και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

9. Την Γ/17811/1987 (ΦΕΚ 219/Δ/1987) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί καταργήσεως των υπ' αριθμόν Ε/15687/1973 και Ε/13719/1976 αποφάσεών του.

 

10. Το από 21-09-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 576/Δ/1979) περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Σίβηρις νομού Χαλκιδικής και καθορισμός των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

 

11. Την υπ' αριθμόν 58629/1987 (ΦΕΚ 810/Δ/1987) απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής περί καθορισμού των ορίων - κατηγοριών του οικισμού αυτού και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

 

12. Τις υπ' αριθμούς 8/1988, 32/1988 και 55/1989 αποφάσεις - γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κασσάνδρειας Χαλκιδικής.

 

13. Τη 10η συνεδρίαση στις 20-05-1988 και τη 14η συνεδρίαση στις 07-07-1989 γνωμοδοτήσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:

 

Α. Εγκρίνουμε την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου της Σίβηρις νομού Χαλκιδικής και την ένταξη στο σχέδιο πόλεως του τμήματος αυτής, που περιλαμβάνεται μέσα στα όρια του οικισμού που οριοθετήθηκε με την 58629/1987 (ΦΕΚ 810/Δ/1987) απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής, όπως η τροποποίηση και η ένταξη φαίνεται στα συνημμένα σχέδια (πινακίδες 9 χρωματισμένες, σε κλίμακα 1:500 και 1:2.000, που συνοδεύουν την απόφαση αυτή).

 

Β. Καθορίζουμε ως όρους και περιορισμούς δόμησης ως εξής:

 

Β1. Για το τμήμα του οικισμού που περιλαμβάνεται στο ρυμοτομικό σχέδιο που εγκρίθηκε με το από 21-09-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 576/Δ/1979) και τροποποιείται με την απόφαση αυτή, ισχύει:

 

Τομέας Ι:

 

Αρτιότητα: Εμβαδόν 400 m2 με πρόσωπο 15 m ελάχιστο.
Ποσοστό κάλυψης σύμφωνα με το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό 1985.
Όροφοι: 2.
Ύψος: 7.5 m.
Συντελεστής δόμησης: 0.6.

 

Β2. Για το τμήμα του οικισμού και μέχρι την οριοθέτησή του που έγινε με την 58629/1987 (ΦΕΚ 810/Δ/1987) απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής και εντάσσεται με την παρούσα απόφαση σε σχέδιο, ισχύει:

 

Τομέας ΙΙ:

 

Αρτιότητα οικοπέδου με εμβαδόν 800 m2, πρόσωπο 15 m.
Ποσοστό κάλυψης: 30%.
Συντελεστής δόμησης: 0.4.
Όροφοι: 2.
Ύψος: 7.5 m.

 

Κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται τα οικόπεδα όπως αυτό αναφέρεται στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) το οποίο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος B2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 της υπ' αριθμόν 60976/1989 απόφασης (ΦΕΚ 726/Δ/1989).

 

Β3. Υποχρεωτική έγκριση από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου πριν την έκδοση οικοδομικών αδειών.

 

Β4. Υποχρεωτική κατασκευή στέγης και στους δύο τομείς ύψους 1.5 m.

 

Β5. Παράλληλα προς τους ανωτέρω όρους δόμησης ισχύουν και οι διατάξεις του νόμου 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

Β6. Στα οικοδομικά τετράγωνα 53-54-60-2-3-7-8-33-32-36-37 και 39 να προσκομίζουν κατά την έκδοση οικοδομικών αδειών και έγκριση του αρμόδιου Δασαρχείου.

 

Τουριστικές εγκαταστάσεις που έχουν εγκρίσεις από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού μέχρι την δημοσίευση της υπ' αριθμόν 58410/1989 απόφασης δηλαδή μέχρι τις 07-09-1989 ημέρα δημοσίευσής της στο (ΦΕΚ 559/Δ/1989), μπορούν να εκδοθούν οι οικοδομικές άδειες με τους όρους δόμησης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως αυτό τροποποιήθηκε, εντός 6 μηνών από την ισχύ της παρούσας απόφασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 της υπ' αριθμόν 60976/1989 απόφασης (ΦΕΚ 726/Δ/1989) και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 56659/1990 απόφαση (ΦΕΚ 562/Δ/1990).

 

Τα διαγράμματα σε 9 πινακίδες και σε κλίμακα 1:500 θα τοιχοκολληθούν στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής στο διάδρομο της υπηρεσίας επί 20 ημέρες, αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 24-08-1989

 

Ο Νομαρχών Διευθυντής

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.