Απόφαση 5665/11

Απόφαση 5665/10/2011: Επικύρωση επανακαθορισμού οριογραμμών υδατορέματος ανατολικά της ιδιοκτησίας Τσέλου Εμμανουήλ στο Δημοτικό Διαμέρισμα Καρυώτικων του Δήμου Ξυλόκαστρου Ευρωστίνης του Νομού Κορινθίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 5665/10/2011: Επικύρωση επανακαθορισμού οριογραμμών υδατορέματος ανατολικά της ιδιοκτησίας Τσέλου Εμμανουήλ στο Δημοτικό Διαμέρισμα Καρυώτικων του Δήμου Ξυλόκαστρου Ευρωστίνης του Νομού Κορινθίας, (ΦΕΚ 79/Δ/2012), 23-02-2012.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 8 του νόμου 3200/1955 Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2853/1922 Περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεως των Δημοσίων Υδάτων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με ης αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 3046/304/1989 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κτιριοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 5 αυτού Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα.

 

5. Τις οικίες διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις.

 

6. Τις οικίες διατάξεις του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

 

7. Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 19664/20-12-2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου περί Αρμοδιότητος Κρατικού Οργάνου.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010)

 

9. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 139/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 232/Α/2010)

 

10. Την υπ' αριθμόν [Α] ΓΓ/15649/1522/2011 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Γενικού Γραμματέα στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

 

11. Την Τεχνική Έκθεση και το τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα κλίμακας 1:250, επανακαθορισμού οριογραμμών υδατορέματος ανατολικά της ιδιοκτησίας Τσέλου Εμμανουήλ στο Δημοτικό Διαμέρισμα Καρυώτικων του Δήμου Ξυλόκαστρου - Ευρωστίνης του Νομού Κορινθίας, το οποίο συντάχθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 από τον Πολιτικό Μηχανικό Ράλλη Νικόλαο και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε στις 03-12-2010 από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας.

 

12. Την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλόκαστρου όπως διατυπώθηκε στην υπ' αριθμόν 13/2009 απόφασή του.

 

13. Την υπ' αριθμόν 5729/08-12-2010 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας, σχετικά με τον επανακαθορισμό οριογραμμών υδατορέματος ανατολικά της ιδιοκτησίας Τσέλου Εμμανουήλ στο Δημοτικό Διαμέρισμα Καρυώτικων του Δήμου Ξυλόκαστρου Ευρωστίνης του Νομού Κορινθίας, αποφασίζουμε:

 

Την επικύρωση του επανακαθορισμού των οριογραμμών υδατορέματος ανατολικά της ιδιοκτησίας Τσέλου Εμμανουήλ στο Δημοτικό Διαμέρισμα Καρυώτικων του Δήμου Ξυλόκαστρου - Ευρωστίνης του Νομού Κορινθίας, οριζομένων με τα σημεία 1-4 (Αριστερά) έως και 5-8 (Δεξιά) εκατέρωθεν της ροής, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα κλίμακας 1:250 το οποίο συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό Ράλλη Νικόλαο σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση που το συνόδευε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε στις 03-12-2010 από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας και είναι διορθωμένες σε σχέση με το από τον Σεπτέμβριο του 2008 (κλίμακας 1:250) τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την υπ' αριθμόν 938/13-03-2009 απόφαση επικύρωσης καθορισμού οριογραμμών υδατορέματος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωροταξίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

a.5665.11

 

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα καθορισμού των οριογραμμών να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 17-10-2011

 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.