Απόφαση 639/16

Απόφαση 639/2016: Σημειακή Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου οικισμού Ζηπαρίου Δήμου Κω, στο Οικοδομικό Τετράγωνο 63


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 639/2016: Σημειακή Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου οικισμού Ζηπαρίου Δήμου Κω, στο Οικοδομικό Τετράγωνο 63, (ΦΕΚ 193/ΑΑΠ/2016), 05-10-2016.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την υπ' αριθμόν 11540/1970 απόφαση Νομάρχη Δωδεκανήσου (ΦΕΚ 168/Δ/1970) Έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου συνοικισμού Ζηπαρίου Κοινότητας Ασφενδιού Κω και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού.

 

2. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 6430/1978 απόφαση Νομάρχη Δωδεκανήσου'Περί τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου Ζηπαρίου Κω προς διαμόρφωση χώρου για κατασκευή κοινοτικού καταστήματος (ΦΕΚ 554/Δ/1978)

 

3. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1103/2002 απόφαση Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά την Τροποποίηση Σχεδίου Πόλης Ζηπαρίου του Δήμου Δικαίου Νήσου Κω (ΦΕΚ 292/Δ/2003)

 

4. Την υπ' αριθμόν 151 οίκοθεν 26-01-2016 εισήγηση Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Κω περί τροποποίησης οικοδομικού τετραγώνου 63 ρυμοτομικού σχεδίου Ζηπαρίου και το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014.

 

6. Την υπ' αριθμ. 21/2015 γνωμοδοτική απόφαση της κοινότητας Ασφενδιού ΑΔΑ: ΩΨΑΤΕΩΛΕ-Χ7Ζ.

 

7. Την υπ' αριθμόν 397/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κω.

 

8. Την υπ' αριθμόν 43511/161/55/1988 εγκύκλιο 55/1988.

 

9. Την υπ' αριθμόν 32737/869784/2000 εγκύκλιο 84/2000 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

10. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα, περί Σχεδίων Πόλεων κ.λ.π. άρθρο 29.

 

11. Το νόμο 1337/1983, (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα.

 

12. Το νόμο 2831/2000 άρθρο 29 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

13. Το νόμο 3852/2010 άρθρο 186 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο 3979/2011 άρθρο 44 (ΦΕΚ 138/Α/2011).

 

14. Το νόμο 4067/2012 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός - (ΦΕΚ 79/Α/2012), άρθρο 31 παράγραφος 1.

 

15. Το νόμο 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση - Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 

16. Το νόμο 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

17. Την εγκύκλιο 10/2012 Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και το υπ' αριθμόν 4289/2014 έγγραφο Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί Διευκρινίσεων σχετικά με την Εγκύκλιο 10/2012 της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που αφορά στις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

18. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 374/13-05-2016 εισήγηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου / Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Δωδεκανήσου.

 

19. Την ομόφωνη εγκριτική απόφαση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Δωδεκανήσου σύμφωνα με το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης/13-06-2016/πράξη 17η.

 

20. Το προεδρικό διάταγμα 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α/2010) Οργανισμός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

21. Την υπ' αριθμόν 49947/2015 (ΦΕΚ 1666/Β/2015) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

22. Την υπ' αριθμόν 99942/8141/2015 (ΦΕΚ 1854/B/2015) απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

23. Την υπ' αριθμόν 14929/11938/2015 (ΦΕΚ 2638/Β/2015) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Εξουσιοδότηση υπογραφή Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

25. Το γεγονός ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτοδίκαιης άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης λόγω παρέλευσης δεκαπενταετίας από την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου Ζηπαρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 άρθρο 3 (ΦΕΚ 269/Α/2014) που τροποποιεί το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012, αποφασίζουμε:

 

Τη σημειακή τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Ζηπαρίου νήσου Κω και συγκεκριμένα στο οικοδομικό τετράγωνο 63, ως ακολούθως:

 

1. Την αλλαγή χρήσης του οικοδομικού τετραγώνου 63 από Διοίκηση σε Γενική Κατοικία σύμφωνα με το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987) άρθρο 3.

 

2. Την τροποποίηση της ρυμοτομικής γραμμής στην ανατολική πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου 63 σύμφωνα με την διαμορφωθείσα κατάσταση καθώς επίσης και την επιβολή προκηπίου πλάτους 3 m σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο πλην του νοτιοανατολικού τμήματος (ΚΜ 1176 Οικοδομή Ασφενδιού) όπου η ρυμοτομική και η οικοδομική γραμμή ταυτίζονται, όπως ακριβώς φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 11540/1970 απόφαση Νομάρχη Δωδεκανήσου (ΦΕΚ 168/Δ/1970) Έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου συνοικισμού Ζηπαρίου Κοινότητας Ασφενδιού Κω και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού.

 

Η απόφαση αυτή, με το σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:200 που τη συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.639.16

 

Ρόδος, 17-08-2016

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.