Απόφαση 64553/15

Απόφαση 64553/2015: Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στη θέση Ρέμμα του Δήμου Μήλου νήσου Μήλου Νομού Κυκλάδων που βρίσκεται στην ιδιοκτησία Στυλιανός και Νικόλαος Μαυρογιάννης ομόρρυθμη εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 64553/2015: Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στη θέση Ρέμμα του Δήμου Μήλου νήσου Μήλου Νομού Κυκλάδων που βρίσκεται στην ιδιοκτησία Στυλιανός και Νικόλαος Μαυρογιάννης ομόρρυθμη εταιρεία, (ΦΕΚ 333/Δ/2015), 05-10-2015.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 3200/1955, Περί διοικητικής αποκέντρωσης.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2853/1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

3. Τις οικείες διατάξεις του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλων διατάξεων, ως ισχύουν.

 

4. Τις οικείες διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλων διατάξεων, όπως ισχύει.

 

5. Τις οικείες διατάξεις του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας.

 

6. Την υπ' αριθμόν 33/1998 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Αστυνόμευση ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, ως ισχύει.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) ως ισχύει.

 

9. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

10. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

11. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 71241/2626/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος μελέτης στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στη θέση Ρέμμα του Δήμου Μήλου νήσου Μήλου Νομού Κυκλάδων που βρίσκεται στην ιδιοκτησία Στυλιανός και Νικόλαος Μαυρογιάννης ομόρρυθμη εταιρεία με θεωρημένο το τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο χαράσσονται τα όρια αυτού καθώς και την τεχνική έκθεση με τους υδραυλικούς υπολογισμούς.

 

12. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 45424/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προς την Διεύθυνση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για τη διατύπωση γνώμης.

 

13. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 45445/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προς την Διεύθυνση Δασών νομού Κυκλάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων για τη διατύπωση γνώμης.

 

14. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 47628/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κυκλάδων σύμφωνα με το οποίο δεν έχει αντίρρηση για την οριοθέτηση του ρέματος που αναφέρεται στο θέμα.

 

15. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ/187248/111586/6960/2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων σύμφωνα με το οποίο δεν έχει αντίρρηση για την οριοθέτηση του ρέματος που αναφέρεται στο θέμα.

 

16. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΜ/222379/130868/8296/2689/2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων με το οποίο επιστράφηκε η σειρά μελέτης και τα σχέδια της η οποία είχε αποσταλεί από τη Υπηρεσία μας.

 

17. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 58679/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: Γνωμοδότηση επί οριοθέτησης υδατορέματος στη θέση Ρέμμα, Δήμου Μήλου, νήσου Μήλου με το οποίο αναφέρει ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για την οριοθέτηση του εν λόγω υδατορέματος.

 

18. Την με αριθμό 19/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μήλου νήσου Μήλου με την οποία γνωμοδοτεί θετικά, για την αποδοχή των γραμμών οριοθέτησης του ρέματος όπως αυτή έχει οριοθετηθεί από τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως αναφέρεται σε αυτήν, εγκρίνει Μελέτη οριοθέτησης του ρέματος στη θέση ΡΕΜΜΑ νήσου Μήλου.

 

19. Τον φάκελο της μελέτης ο οποίος περιέχει Τοπογραφικό Διάγραμμα, Υδραυλική μελέτη, Τεχνική Έκθεση κ.λ.π. θεωρημένα και ελεγμένα αρμοδίως, που διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

20. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 63259/2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σχετικά με τον καθορισμό οριογραμμών τμήματος υδατορέματος στη θέση Ρέμμα του Δήμου Μήλου νήσου Μήλου Νομού Κυκλάδων που βρίσκεται στην ιδιοκτησία Στυλιανός και Νικόλαος Μαυρογιάννης ομόρρυθμη εταιρεία.

 

21. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοσίου και του Δήμου Μήλου.

 

22. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 81434/9157/2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα με θέμα: Αναπλήρωση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

23. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 45076/5738/2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 3181/Β/2012) περί παροχής εξουσιοδότησης πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικού Γραμματέα.

 

24. Το γεγονός ότι με βάση την υπ' αριθμόν οίκοθεν 45076/5738/2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για Παροχή Εξουσιοδότησης Πράξεων και Εγγράφων (ΦΕΚ 3181/Β/2012), η υπογραφή της Παρούσης ανήκει στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (τελευταίο εδάφιο άρθρου 2 αυτής).

 

25. Την υπ' αριθμόν 4/2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα: Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

26. Τις διατάξεις του άρθρου 56 κεφάλαιο Γ του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) και τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 1 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015), αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τις οριογραμμές τμήματος του υδατορέματος στη θέση Ρέμμα του Δήμου Μήλου νήσου Μήλου Νομού Κυκλάδων που βρίσκεται στην ιδιοκτησία Στυλιανός και Νικόλαος Μαυρογιάννης ομόρρυθμη εταιρεία έτσι όπως σημειώνεται με μπλε χρώμα η πολυγωνική γραμμή 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., έως και 41 στη μια όχθη και η πολυγωνική γραμμή 42, 43, 44,....έως και 102 στην απέναντι της, (τα σημεία της οποίας είναι εξαρτημένα από το Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο) επί του τοπογραφικού Διαγράμματος που υπογράφεται από τον Αθανάσιο Ηλιοδρομίτη Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, και έχει θεωρηθεί στις 25-06-2015 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συνοδεύει την μελέτη και τεχνική έκθεση καθορισμού οριογραμμών του τμήματος του υδατορέματος αυτού θεωρημένη στις 25-06-2015 από την παραπάνω Υπηρεσία.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με το Τοπογραφικό Διάγραμμα και η ισχύς αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης.

 

a.64553.15

 

Πειραιάς, 24-09-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.