Απόφαση 64766-910/18

Απόφαση 64766/910/2018: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Σερβίων στα οικοδομικά τετράγωνα 43Α και 53 του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 64766/910/2018: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Σερβίων στα οικοδομικά τετράγωνα 43Α και 53 του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, (ΦΕΚ 114/ΑΑΠ/2018), διόρθωση (ΦΕΚ 133/ΑΑΠ/2018), 04-06-2018.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος και ειδικότερα των άρθρων 3, 9, 11, 70 περί σχεδίων πόλεων, κωμών κ.τ.λ. όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154 και 160 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

3. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) περί Επέκτασης των Πολεοδομικών σχεδίων, Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

64766

5. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

7. Το νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα το άρθρο 186 παράγραφος II υποπαράγραφος ΣΤ αριθμός 39.

 

8. Το προεδρικό διάταγμα 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

9. Το από 15-01-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 139/Δ/1988) περί έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Σερβίων του Δήμου Σερβίων (νομού Κοζάνης) και τροποποίηση του σχεδίου στα όρια σύνδεσής της με το εγκεκριμένο σχέδιο.

 

10. Την υπ' αριθμόν 238/92/1993 (ΦΕΚ 1457/Δ/1993) απόφαση Νομάρχη Κοζάνης περί Αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Σερβίων νομού Κοζάνης.

 

11. Την υπ' αριθμόν 168/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων - Βελβεντού, που γνωμοδοτεί θετικά για την εν λόγω τροποποίηση.

 

12. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 11894/29-09-2016 αίτηση - ένσταση κατά της 168/2016 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων.

 

13. Την υπ' αριθμόν 121/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων Βελβεντού, που απορρίπτει την ένσταση με αριθμό πρωτοκόλλου 11894/29-09-2016 και εμμένει στην 168/2016 απόφαση.

 

14. Τα αποδεικτικά επίδοσης προς τους ενδιαφερόμενους.

 

15. Το από 01-07-2016 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης της υπ' αριθμόν 168/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων - Βελβεντού και το από 05-09-2016 αποδεικτικό ανάρτησης της υπ' αριθμόν 168/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων-Βελβεντού.

 

16. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 9305/04-08-2017 βεβαίωση Δημάρχου με το οποίο βεβαιώνεται ότι κατά της εν λόγω τροποποίησης, καμιά ιδιοκτησία δεν γίνεται μη άρτια δεν ρυμοτομούνται οικοδομές που έχουν κατασκευαστεί με νόμιμη άδεια και δεν έχουμε μείωση κοινόχρηστου χώρου.

 

17. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 34230/1525/2015 (ΦΕΚ 853/ΥΟΔΔ/2015) απόφαση Συγκρότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμό οίκοθεν 133949/2017 απόφαση (ΦΕΚ 473/ΥΟΔΔ/2017).

 

18. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 139290/2081/13-11-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού -Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

19. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 83/12-04-2018 θετική γνωμοδότηση (σύμφωνα με την αιτιολογία της εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που διατυπώθηκε στην 1η Συνεδρίαση θέμα 3ο στις 27-02-2018.

 

20. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των κανονιστικών αυτών διατάξεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού ή Δημοτικού προϋπολογισμού.

 

Και επειδή:

 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, με τις υπ' αριθμόν 168/2016 και 121/2017 ομόφωνες αποφάσεις του γνωμοδότησε θετικά για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Σερβίων στα οικοδομικά τετράγωνα 43Α και 53 του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού.

 

2. Σύμφωνα με την εισήγηση της, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θεωρεί ότι πρέπει να γίνει η αιτούμενη τροποποίηση, γιατί ύστερα από μελέτη του φακέλου και μετά από επιτόπια αυτοψία, διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία οι προϋποθέσεις:

 

α) Η τήρηση από το Δήμο Σερβίων - Βελβεντού της κατά το νόμο διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, όπως ισχύει σήμερα.

 

β) Η ύπαρξη σοβαρής πολεοδομικής ανάγκης λόγω του ότι: Στο υπάρχων εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ο δρόμος ανάμεσα στα οικοδομικά τετράγωνα 43Α και 53 ρυμοτομεί αξιόλογα υφιστάμενα κτίρια αν και δεν έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα, όπως αυτό φαίνεται και στο εν λόγω τοπογραφικό διάγραμμα. Για το λόγω αυτό προτείνεται η μετατόπιση της οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής, καθώς και η μείωση του πλάτους της οδού ανάμεσα στα οικοδομικά τετράγωνα 43Α και 53. Με την πρόταση αυτή όμως επέρχεται μείωση κοινοχρήστων χώρων -κοινωφελών εκτάσεων. Προκειμένου να διατηρείται αμετάβλητο το ισοζύγιο των χώρων αυτών προτείνεται και η μετατροπή τμήματος του οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού (σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα αριθμός οικοπέδου 1) εμβαδού 89,47 m2 από οικοδομήσιμο χώρο σε κοινόχρηστο χώρο. Με την κατάτμηση του παραπάνω τμήματος δεν μεταβάλλεται η αρτιότητα και η οικοδομησιμότητα του οικοπέδου του Δήμου Σερβίων- Βελβεντού.

 

γ) Για την με αριθμό πρωτοκόλλου 11894/29-09-2016 ένσταση κατά της 168/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων η υπηρεσία τη θεωρεί αβάσιμη, επειδή το εν λόγω κτίριο ιδιοκτησίας των ενιστάμενων ρυμοτομείται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης των Σερβίων, ενώ με τη συγκεκριμένη πρόταση τροποποίησης σχεδίου η ρυμοτόμηση αποφεύγεται. Ως προς την άποψη των ενιστάμενων ότι τα κτίσματα θα απογυμνωθούν από τον περιβάλλοντα χώρο θεωρούμε ότι ο χώρος ο οποίος ρυμοτομείται με την παρούσα πρόταση δεν βρίσκεται στην κύρια όψη των κτιρίων επί της οδού 117 Εθνομαρτύρων και ούτος η άλλος ρυμοτομούνταν από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Το θέμα της ασφάλειας για την διάνοιξη της οδού λόγω υψομετρικής διαφοράς των δυο άκρων της ο Δήμος Σερβίων - Βελβεντού στην 121/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων - Βελβεντού αποφάσισε ότι η διάνοιξη θα γίνει έπειτα από μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των κτισμάτων. Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι η διάνοιξη του δρόμου θα αποφορτίσει την κίνηση των οχημάτων που κατευθύνονται προς την κεντρική πλατεία.

 

δ) Δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού ή δημοτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

1) Την απόρριψή της με αριθμό πρωτοκόλλου 11894/29-09-2016 ένστασης των Μαλέτσικου Γεωργίου του Νικολάου και του Αντωνόπουλου Βασιλείου του Ανέστη σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

2) Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σερβίων στα οικοδομικά τετράγωνα 43Α και 53 και συγκεκριμένα:

 

Τη μετατόπιση της οδού ανάμεσα στα οικοδομικά τετράγωνα 43Α και 53.
Τη μείωση του πλάτους της οδού από 8 m σε περίπου 7 m.
Την αλλαγή χρήσης τμήματος του υπ' αριθμόν οίκοθεν 1 του οικοδομικού τετραγώνου 43Α από χώρο οικοδομήσιμο σε κοινόχρηστο χώρο.

 

3) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4) Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα σχέδια που τη συνοδεύουν να αναρτηθούν στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 3ος όροφος, για 15 ημέρες μετά τη δημοσίευση του λεκτικού της απόφασης και των συνημμένων σχεδίων που το συνοδεύουν στο ΦΕΚ.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.64766.18

 

Κοζάνη, 18-05-2018

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.