Απόφαση 6858/15

Απόφαση Φ6858/3614/2015: Άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 289 Δήμου Μεταμόρφωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Φ6858/3614/2015: Άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 289 Δήμου Μεταμόρφωσης, (ΦΕΚ 200/ΑΑΠ/2015), 18-09-2015.

 

Η ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) για τη Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π. και ιδιαίτερα το άρθρο 1 παράγραφος 2, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) για Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και ισχύει.

 

2. Το άρθρο 28 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) για τον Εκδημοκρατισμό της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

3. Την 4/2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 06-02-2015, με την οποία έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

 

4. Το άρθρο 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 135/2010 για τον Οργανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

6. Το άρθρο 31 παράγραφος 1 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.

 

7. Το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει μετά το άρθρο 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) για Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα - ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις.

 

8. Το άρθρο 20 παράγραφος 2)ε του νόμου 2508/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το άρθρο 11 παράγραφος 5 του νόμου 3212/2003, το άρθρο 31 παράγραφος 2 του νόμου 4067/2012 και το άρθρο 62 παράγραφος 2 του νόμου 4280/2014.

 

9. Τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 6 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

10. Το άρθρο 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του νόμου 3212/2003.

 

11. Την υπ' αριθμόν Φ39/5380/2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για Ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την υπ' αριθμόν Φ39/2209/2015 απόφαση του ιδίου.

 

12. Το από [ΒΔ] 30-03-1970 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 75/Δ/1970) Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως των ρυμοτομικών σχεδίων Μεταμορφώσεως Ηρακλείου κ.λ.π.

 

13. Την υπ' αριθμόν 27520/Π1081/1988 (ΦΕΚ 827/Δ/1988) απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής για Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Μεταμόρφωσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

 

14. Τη με αριθμό 14404/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, με την οποία ακυρώθηκε η άρνηση της Διοίκησης να προβεί στην άρση της ρυμοτομικής δέσμευσης.

 

15. Την υπ' αριθμόν 260/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει πολεοδομική αναγκαιότητα διατήρησης του επίδικου χώρου σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 289 ως Χώρου Πρασίνου και δέχεται την πρόταση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου, όπως υποβλήθηκε.

 

16. Την υπ' αριθμόν 332/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης σύμφωνα με την οποία απορρίπτεται η υποβληθείσα ένσταση με την αιτιολογία ότι οι κοινόχρηστοι/κοινωφελείς και οι ιδιωτικοί οικοδομήσιμοι χώροι πρέπει κατά κανόνα να ξεχωρίζουν με ένα πεζόδρομο ικανού πλάτους και όχι μικρότερο των 4 m στην περίπτωση που ο διαχωριζόμενος χώρος έχει μια τόσο ειδική χρήση, όπως το νεκροταφείο και εγκρίνεται η τροποποίηση, όπως περιγραφόταν στην 260/2013 προηγούμενη απόφαση του.

 

17. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Φ6858/5687/2013/2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών.

 

18. Το με αριθμό 5 πρακτικό επί του 3ου θέματος της 5ης/26-05-2015 συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, με το οποίο γνωμοδότησε υπέρ της άρσης της ρυμοτομικής δέσμευσης και της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

 

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Σε εκτέλεση της με αριθμό 14404/2008 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, αίρεται η ρυμοτομική δέσμευση για χώρο πρασίνου (μετά την απομάκρυνση του νεκροταφείου), σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 289 του Δήμου Μεταμόρφωσης η οποία είχε επιβληθεί με το από [ΒΔ] 30-03-1970 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 75/Δ/1970) και με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 27520/Π1081/1988 (ΦΕΚ 827/Δ/1988) απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής.

 

2. Τροποποιείται το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Μεταμόρφωσης στο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 289, που καταλαμβάνεται από το οικόπεδο της 14404/2008 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας με κατάργηση του χαρακτηρισμού του ως χώρου πρασίνου (μετά την απομάκρυνση του νεκροταφείου) και τη μετατροπή του σε οικοδομήσιμο, μετά την αφαίρεση της οφειλόμενης εισφοράς σε γη.

 

3. Επιβάλλεται εισφορά σε γη 25.77% επί των 2459.60 m2 ή 633.84 m2 σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2)ε του νόμου 2508/1997. Η εισφορά σε γη διατίθεται για τη δημιουργία πεζοδρόμων και του κοινοχρήστου χώρου, που αριθμείται 289Β, όπως φαίνεται στο συνημμένο στην παρούσα διάγραμμα τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

 

4. Στο τροποποιούμενο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 289, που αριθμείται ως οικοδομικό τετράγωνο 289Α, καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης, που ισχύουν και στην ευρύτερη περιοχή, ως εξής:

 

Αρτιότητα: εμβαδόν ≥ 400 m2, πρόσωπο ≥ 15 m.

 

κατά παρέκκλιση:

 

εμβαδόν ≥ 400 m2, πρόσωπο ≥ 13 m (προ Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1973)
εμβαδόν ≥ 200 m2, πρόσωπο ≥ 10 m (προ 14-04-1970)

 

Συντελεστής δόμησης = 1.20

Ποσοστό κάλυψης: 40%

Ύψος κατά Νέο Οικοδομικό Κανονισμό

Χρήσεις γης: γενική κατοικία (ΦΕΚ 827/Δ/1988).

 

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

6. Μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ, η απόφαση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010.

 

7. Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της.

 

a.6858.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Νέο Ψυχικό, 05-08-2015

 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.