Απόφαση 68692/15

Απόφαση 68692/37918/2015: Τροποποίηση της υπ' αριθμόν 48986/27011/2015 απόφασης της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί έγκρισης της υπ' αριθμόν 157/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου περί μερικής τροποποίησης του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 68692/37918/2015: Τροποποίηση της υπ' αριθμόν 48986/27011/2015 απόφασης της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί έγκρισης της υπ' αριθμόν 157/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου περί μερικής τροποποίησης του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, (ΦΕΚ 2449/Β/2015), 13-11-2015.

 

Η Ασκούσα Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:
 

1. Το προεδρικό διάταγμα 135/2010 (ΦΕΚ 228/A/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 97, 98 και 280 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 87, 88, 89, 90 και 99 του νόμου [Ν] 3584/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007) και τις διατάξεις του νόμου 3731/2008 Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 263/Α/2008).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφοι 1)α και 1)β του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

 

6. Την παράγραφο 3, του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του νόμου 4325/2015 Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 47/Α/2015).

 

8. Την υπ' αριθμόν 4/2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/2015) περί αποδοχής παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

9. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΟΑ/Φ.14/1/21732/2011 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

10. Το (ΦΕΚ 475/ΑΣΕΠ/2006) και το υπ' αριθμόν 40680/2019/2014 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

11. Το (ΦΕΚ 2026/Β/2013) όπου σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 40791/33747 απόφαση εγκρίνεται η υπ' αριθμόν 370/2012 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

12. Την υπ' αριθμόν 02/2015 Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Γαλατσίου, σύμφωνα με το άρθρο 63 του νόμου 3852/2010.

 

13. Την υπ' αριθμόν 71/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου με την οποία ψηφίστηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσία (Νομού Αττικής) για να λάβει τη γνωμοδότηση του, σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007.

 

14. Τη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου που διατυπώθηκε στο υπ' αριθμόν 10/2015 πρακτικό του.

 

15. Την υπ' αριθμόν 157/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου με τις οποίες εγκρίθηκε η μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και η σύσταση 1 θέσης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, αντίστοιχα.

 

16. Το (ΦΕΚ 1884/Β/2015), σύμφωνα με το οποίο δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμόν 48986/27011/2015 απόφαση με την οποία εγκρίνεται η υπ' αριθμόν 157/ 2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου περί μερικής τροποποίησης του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

17. Το γεγονός ότι η δημοσίευση στο εν λόγω ΦΕΚ εκ παραδρομής (λόγω μεγάλης έκτασης του κειμένου) περιείχε όχι μόνο το αποφασιστικό κομμάτι της απόφασης αλλά και το εισηγητικό με τις απόψεις τις μειοψηφίας τα οποία δεν δημοσιεύονται.

 

Για τους λόγους αυτούς, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιείται η υπ' αριθμόν 48986/27011/2015 απόφαση και ισχύει ως εξής:

 

Εγκρίνεται η υπ' αριθμόν 157/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου περί μερικής τροποποίησης του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ως εξής:

 

Οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας Δήμου Γαλατσίου

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση υπηρεσιών του Δήμου

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες υπηρεσιών του Δήμου

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες διευθυντών

Άρθρο 4: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

Άρθρο 5: Κανονισμοί λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου

 

Κεφάλαιο Β

 

Κεφάλαιο Γ

 

Άρθρο 7: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 8: Ακροτελεύτιο: Κάλυψη δαπάνης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 30-10-2015

 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.