Απόφαση 6879/79

Απόφαση 6879/1979: Περί τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου κωμοπόλεως Βέλου, νομού Κορινθίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 6879/1979: Περί τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου κωμοπόλεως Βέλου, νομού Κορινθίας, (ΦΕΚ 690/Δ/1979), 30-11-1979.

 

Ο Νομάρχης Κορινθίας

 

Έχοντες υπ' όψει:

 

1. Το νόμο 3200/1955 περί Διοικητικής αποκεντρώσεως.

 

2. Το νομοθετικό διάταγμα 532/1970 περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί Διοικητικής αποκεντρώσεως.

 

3. Το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 712/1970 περί καθορισμού αρμοδιοτήτων κ.λ.π. Περιφερειακών Αρχών Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

4. Το άρθρο 21 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού διατηρηθέντος εν ισχύει και υπό νομοθετικού διατάγματος 8/1973.

 

5. Τα άρθρα 1, 2, 3 και 29 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

6. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971).

 

7. To προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 910/1977 περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

8. Την υπ' αριθμόν 68/1976 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Βέλου μετά των συνημμένων αυτής δικαιολογητικών.

 

9. Το ατό 22-03-1929 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 118/Α/1929), δι' ου εγκρίθηκε το ρυμοτομικό διάγραμμα της κωμοπόλεως Βέλου, ως και την υπ' αριθμόν 5763/1972 απόφαση του Νομάρχου Κορινθίας περί καθορισμού όρων δόμησης των οικοπέδων των ευρισκόμενων εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Κωμοπόλεως Βέλους.

 

10. Την σύμφωνη γνωμοδότηση του παρ' ημίν τμήματος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων νομού Κορινθίας, διατυπωθείσα στο υπ' αριθμόν 6/15/01-03-1978 πρακτικό αυτού, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε το ρυμοτομικό σχέδιο κωμοπόλεως Βέλου μετατρέποντας την περιμετρική πράσινη γραμμή σε κόκκινη οικοδομική τοιαύτη, πλην των τμημάτων έναντι των οδών στου σχεδίου που καταλήγουν στην περιμετρική οδό, ίνα τα οικόπεδα τα έχοντα πρόσωπο επί της περιμετρικής οδού καταστούν οικοδομήσιμα σε βάθος ενός αρτίου οικοπέδου βάσει των όρων δόμησης του ρυμοτομικού σχεδίου Βέλου.

 

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.6879.79

 

Κόρινθος, 12-10-1979

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.