Απόφαση 75999/17

Απόφαση 75999/1139/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 7 και 43 της Τοπικής Κοινότητας Λευκόβρυσης του Δήμου Κοζάνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 75999/1139/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 7 και 43 της Τοπικής Κοινότητας Λευκόβρυσης του Δήμου Κοζάνης, (ΦΕΚ 168/ΑΑΠ/2017), 25-07-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154 και 160 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) περί Επέκτασης των Πολεοδομικών σχεδίων, Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

6. Το νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα το άρθρο 186 παράγραφος II υποπαράγραφος ΣΤ αριθμός 39.

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

8. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα: Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός ορίων και περιορισμών δόμησης τους, (ΦΕΚ 181/Δ/1985), 03-05-1985.

 

9. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 463/1986 (ΦΕΚ 188/Δ/1986) απόφαση Νομάρχη Κοζάνης Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης οικισμών.

 

10. Την 1/2015 απόφαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Λευκόβρυσης (14-07-2015) του Δήμου Κοζάνης, με το οποίο ζητείται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λευκόβρυσης στα οικοδομικά τετράγωνα 7 και 43.

 

11. Την υπ' αριθμόν 87/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που γνωμοδοτεί θετικά για την εν λόγω τροποποίηση.

 

12. Τα αποδεικτικά επίδοσης προς τους ενδιαφερόμενους.

 

13. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 721/20-04-2016 αποδεικτικό δημοσίευσης της υπ' αριθμ 87/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης σε δύο εφημερίδες και το με αριθμό πρωτοκόλλου 719/20-04-2016 αποδεικτικό ανάρτησης της παραπάνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης στο Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού-Εφαρμογών και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κοζάνης.

 

14. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 333/07-03-2017 διαβιβαστικό του Δήμου Κοζάνης με το οποίο βεβαιώνεται ότι κατά της εν λόγω τροποποίησης δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, καμιά ιδιοκτησία δεν γίνεται μη άρτια και δεν έχουμε μείωση κοινόχρηστου χώρου.

 

15. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 34230/1525/2015 (ΦΕΚ 853/ΥΟΔΔ/2015) απόφαση Συγκρότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.

 

16. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 15507/236/10-03-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

17. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 17/03-05-2017 θετική γνωμοδότηση (σύμφωνα με την αιτιολογία της εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που διατυπώθηκε στην 4 η Συνεδρίαση θέμα 3ο στις 03-05-2017.

 

18. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των κανονιστικών αυτών διατάξεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού ή Δημοτικού προϋπολογισμού.

 

Και επειδή:

 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κοζάνης, με την υπ' αριθμ 87/2016 ομόφωνη απόφαση του γνωμοδότησε θετικά για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 7 και 43 της Τοπικής Κοινότητας Λευκόβρυσης του Δήμου Κοζάνης.

 

2. Σύμφωνα με την εισήγησή της, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θεωρεί ότι πρέπει να γίνει η αιτούμενη τροποποίηση, γιατί ύστερα από μελέτη του φακέλου και μετά από επιτόπια αυτοψία, διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία οι προϋποθέσεις:

 

α) Η τήρηση από το Δήμο Κοζάνης της κατά το νόμο διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, όπως ισχύει σήμερα,

 

β) Η ύπαρξη σοβαρής πολεοδομικής ανάγκης λόγω του ότι:

 

Με την αλλαγή χρήσης τμήματος του υπ' αριθμόν οίκοθεν 65 του οικοδομικού τετραγώνου 7 από χώρο Πάρκου σε χώρο Κοινοτικού καταστήματος εξασφαλίζεται αντίστοιχος κοινωφελής χώρος ώστε να υπάρξει δυνατότητα παραχώρησης της αντίστοιχης έκτασης προς το Δήμο Κοζάνης ( από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και στη συνέχεια εξασφαλίζεται η δυνατότητα τακτοποίησης -νομιμοποίησης του υφιστάμενου κτιρίου και συνέχιση της λειτουργίας του με τη χρήση, που ήδη έχει (Πολιτιστικά).
Την αλλαγή χρήσης τμημάτων του υπ' αριθμόν οίκοθεν 66 του οικοδομικού τετραγώνου 7 από χώρο Κοινοτικού καταστήματος σε χώρο Πολιτιστικών και Πάρκου καθώς ομοίως εξασφαλίζεται η δυνατότητα παραχώρησης της κυριότητας (τμήματος) και τακτοποίησης - νομιμοποίησης των κτιριακών εγκαταστάσεων του κοινοτικού καταστήματος.
Την αλλαγή χρήσης του χώρου με χρήση Πνευματικό κέντρο του οικοδομικού τετραγώνου 43 σε χώρο ΚΧ. - Πράσινο όπου γίνεται σε αντιστάθμισμα των αλλαγών στο οικοδομικό τετράγωνο 7, με αύξηση των κοινοχρήστων εκτάσεων καθώς ο χώρος Κ.Χ. - Πράσινο που δημιουργείται στο οικοδομικό τετράγωνο 43 είναι μεγαλύτερου εμβαδού του χώρου Πολιτιστικών που δημιουργείται στο οικοδομικό τετράγωνο 7. Το εμβαδόν του χώρου Κοινοτικού καταστήματος δεν αλλάζει.

 

γ) Δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού ή δημοτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

1. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λευκόβρυσης στα οικοδομικά τετράγωνα 7 και 43 και συγκεκριμένα:

 

Την αλλαγή χρήσης τμήματος του υπ' αριθμόν οίκοθεν 65 του οικοδομικού τετραγώνου 7 από χώρο Πάρκου σε χώρο Κοινοτικού καταστήματος.
Την αλλαγή χρήσης τμημάτων του υπ' αριθμόν οίκοθεν 66 του οικοδομικού τετραγώνου 7 από χώρο Κοινοτικού καταστήματος σε χώρο Πολιτιστικών και Πάρκου.
Την αλλαγή χρήσης του χώρου με χρήση Πνευματικό κέντρο του οικοδομικού τετραγώνου 43 σε χώρο Κ.Χ. - Πράσινο.

 

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα σχέδια που τη συνοδεύουν να αναρτηθούν στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 3ος όροφος, για 15 ημέρες μετά τη δημοσίευση του λεκτικού της απόφασης και των συνημμένων σχεδίων που το συνοδεύουν στο ΦΕΚ.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.75999.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κοζάνη, 20-06-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.