Απόφαση 76578/15

Απόφαση 76578/2015: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για επανεπιβολή εδαφικής έκτασης που απαλλοτριώθηκε για τη διαπλάτυνση της οδού Κουρμούλη εντός σχεδίου πόλεως Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης Κρήτης σε συνέχεια αυτοδίκαιης άρσης μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 76578/2015: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για επανεπιβολή εδαφικής έκτασης που απαλλοτριώθηκε για τη διαπλάτυνση της οδού Κουρμούλη εντός σχεδίου πόλεως Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης Κρήτης σε συνέχεια αυτοδίκαιης άρσης μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης, (ΦΕΚ 142/ΑΑΠ/2015), 02-07-2015.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο 3889/2010 και το νόμο 3905/2010.

 

2. Τον νόμο 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλων διατάξεων.

 

3. Τη με αριθμό 118387/2014 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης (ΦΕΚ 2667/Β/2014) Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/2010) Οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης.

 

5. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923).

 

6. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

7. Το άρθρο 10 άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού Σχεδιασμού του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) και τη με αριθμό 18894/2006 εγκύκλιο (Εγκύκλιος 6/2006) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

8. Τις με αριθμούς 1/1961, 8/1975, 43/1980 Εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων την εγκύκλιο 10/2012 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τα άρθρα 31, 32 του νόμου 4067/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

9. Το με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν ΥΔ/6083/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης με το οποίο διαβιβάζει το θέμα στην Υπηρεσία μας.

 

10. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 161309/2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία.

 

11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 172/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης.

 

12. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 37679/551/2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία.

 

13. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1456/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης.

 

14. Το από [ΒΔ] 22-02-1965 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 51/Δ/1965), περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Ρεθύμνης και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού.

 

15. Τη με αριθμό 2198/2013 (ΦΕΚ 348/ΑΑΠ/2013) Επέκταση και αναθεώρηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ρεθύμνης, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνου Δήμου Ρεθύμνου.

 

16. Τη με αριθμό 74820/30450/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης Κύρωση της 1/2011 Πράξης Προσκύρωσης και Αναλογισμού σε τμήμα της οδού Κουρμούλη, εντός σχεδίου πόλεως Ρεθύμνου.

 

17. Την υπ' αριθμόν 118117/2014 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης (ΦΕΚ 310/ΑΑΠ/2014) Βεβαίωση αυτοδίκαιης άρσης της μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, εδαφικής έκτασης που απαλλοτριώθηκε για τη διαπλάτυνση της οδού Κουρμούλη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ρεθύμνου.

 

18. Τη με αριθμό 442/2014 (πρακτικό 15) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης, όπου διατυπώνεται η πολεοδομική αναγκαιότητα και βεβαιώνεται ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η αποζημίωση των ιδιοκτητών για την επικείμενη απαλλοτρίωση.

 

19. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 21227/2014 Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Δόμησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης.

 

20. Τα αποκόμματα των εφημερίδων Ρεθυμνιώτικα Νέα της 20-08-2014, 21-08-2014 και Κρητική επιθεώρηση της 20-08-2014, 21-08-2014 τις εκθέσεις επίδοσης και τα συμβόλαια.

 

21. Τη με 633/2014 (πρακτικό 19) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης Απορρίπτει τις ενστάσεις της Ευαγγελίας Εμμανουήλ Νικάκη, του Νεκταρίου Εμμανουήλ Νικάκη, του Δημητρίου Ιωάννου Παντελιδάκη και της Δήμητρας συζύγου Διονυσίου Λεμονάκη το γένος Γεωργίου Ανδρουλάκη κατά της 442/2014 απόφασης του για την άρση και επανεπιβολή σχεδίου πόλεως στην οδό Κουρμούλη.

 

22. Το τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 και ημερομηνία Αύγουστος 2014, που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης.

 

23. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 45918/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος γ του νόμου 4067/2012.

 

24. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1523/2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

25. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 539/2015 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

26. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 6852/2015 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης.

 

27. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 21250/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης.

 

28. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 55265/2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο αποστέλλει την εισήγηση της τροποποίησης στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

 

29. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 48/2015 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου με το οποίο διαβιβάζει στην Υπηρεσία μας τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

 

30. Το από 25-05-2015 Πρακτικό 4ο/2015 (θέμα 2ο) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

 

31. Τη με ημερομηνία 08-04-2015 Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας Δόμησης, Γραφείο Εφαρμογής Σχεδίου Πόλης και Περιουσίας.

 

Και επειδή:

 

Με την υπ' αριθμόν 118117/2014 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης (ΦΕΚ 310/ΑΑΠ/2014) βεβαιώνεται η αυτοδίκαιη άρση της μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, εδαφικής έκτασης που απαλλοτριώθηκε για τη διαπλάτυνση της οδού Κουρμούλη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ρεθύμνου
Με τη με αριθμό 442/2014 απόφαση το Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης αποφασίζει για την επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης στο συγκεκριμένο ακίνητο, διατυπώνεται η πολεοδομική αναγκαιότητα διατήρησης των χώρων του θέματος και βεβαιώνεται ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η αποζημίωση των ιδιοκτητών για την επικείμενη απαλλοτρίωση με την εγγραφή σε εξειδικευμένο κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου Ρεθύμνης, τον Κ.Α. 30.7111.008 του οικονομικού έτους 2015 της απαιτούμενης δαπάνης αποζημίωσης για απαλλοτριώσεις στην οδό Κουρμούλη και κατά συνέπεια συντρέχουν αθροιστικά στην προκειμένη περίπτωση οι προϋποθέσεις της υπ' αριθμόν 141/1986 Εγκυκλίου της Διεύθυνσης Κανονιστικών Ρυθμίσεων, τμήμα νομικό / Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012).
Με τη με 633/2014 (πρακτικό 19) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης απορρίπτει τις ενστάσεις της Ευαγγελίας Εμμανουήλ Νικάκη, του Νεκταρίου Εμμανουήλ Νικάκη, του Δημητρίου Ιωάννου Παντελιδάκη και της Δήμητρας συζύγου Διονυσίου Λεμονάκη το γένος Γεωργίου Ανδρουλάκη κατά της 442/2014 απόφασης του για την άρση και επανεπιβολή σχεδίου πόλεως στην οδό Κουρμούλη.
Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου με το από 25-05-2015 Πρακτικό 4ο/2015 (θέμα 2ο) γνωμοδοτεί θετικά για το συγκεκριμένο θέμα, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ρεθύμνης σε τμήμα της οδού Κουρμούλη, μετά την υπ' αριθμόν 118117/2014 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης (ΦΕΚ 310/ΑΑΠ/2014) Βεβαίωση αυτοδίκαιης άρσης της μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, εδαφικής έκτασης που απαλλοτριώθηκε για τη διαπλάτυνση της οδού Κουρμούλη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ρεθύμνου, για την άρση της απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με το από [ΒΔ] 22-02-1965 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 51/Δ/1965), και την επανεπιβολή ως ίσχυε το παραπάνω Βασιλικό Διάταγμα και με την Κύρωση της 1/2011 πράξης αναλογισμού, ως κατ' αποδοχή της με αριθμό 442/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης, όπως η παραπάνω ρύθμιση φαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:200 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

Κατά της παρούσης επιτρέπονται προσφυγές στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, εντός δεκαπέντε ημερών (15 ημερών) από την κοινοποίηση της στους ενδιαφερομένους ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο, για παράβαση Νόμων και μόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

a.76578.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 18-06-2015

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.