Απόφαση 8221-03/12

Απόφαση 8221/Τ24/03/12/2012: Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για τη μελέτη του έργου Έργα αντιμετώπισης της προσάμμωσης στο αλιευτικό καταφύγιο Πλημμυρίου Νότιας Ρόδου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 8221/Τ24/03/12/2012: Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για τη μελέτη του έργου Έργα αντιμετώπισης της προσάμμωσης στο αλιευτικό καταφύγιο Πλημμυρίου Νότιας Ρόδου, (ΦΕΚ 1546/Β/2012), 08-05-2012.

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

α. Το νόμο 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001), άρθρο δέκατο όγδοο Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής.

 

β. Το νόμο 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) (άρθρο 14, παράγραφος 1) όπως αντικαταστάθηκε από το νόμο 3153/2003 (άρθρο 44, παράγραφος 1, περίπτωση δ) Θέματα Λιμενικής Πολιτικής.

 

γ. Το προεδρικό διάταγμα 175/2002 (ΦΕΚ 158/Α/2002) (άρθρο 5, παράγραφος 2) Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών.

 

δ. Το προεδρικό διάταγμα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/2009), Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.

 

ε. Το προεδρικό διάταγμα 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α/2010), Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του.

 

στ. Το προεδρικό διάταγμα 127/2010 (ΦΕΚ 214/Α/2010), Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων ...

 

ζ. Το προεδρικό διάταγμα 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/2011), Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης ...

 

η. Την υπ' αριθμόν 5221.1/02/2012 (ΦΕΚ 464/Β/2012), Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

θ. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΤΥ/Τ3-116/2012 έγγραφο ΔΛΤ Νομού Δωδεκανήσου.

 

ι. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζει:

 

1. Τον ορισμό για τη μελέτη του έργου Έργα για την αντιμετώπιση της προσάμμωσης στο αλιευτικό καταφύγιο Πλημμυρίου Νότιας Ρόδου προϋπολογισμού 10.522,27 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ως Προϊσταμένης Αρχής το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου και ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου.

 

2. Για την εκτέλεση του έργου απαιτούνται όλες οι προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 03-05-2012

 

Με εντολή Υπουργού

 

Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.